ارزیابی شاخص‌های رقابت در کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum) و نخود زراعی (Cicer arietinum) تحت تأثیر نیتروژن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

چکیده

به منظور بررسی شاخص‌های رقابت کشت مخلوط گندم و نخود تحت تأثیر نیتروژن مصرفی، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس به اجرا در آمد. عامل الگوی کاشت در 4 سطح شامل کشت خالص گندم (W)، کشت مخلوط 2 ردیف گندم و 1 ردیف نخود (W2C1)، کشت مخلوط 1 ردیف گندم و 2 ردیف نخود (W1C2) و کشت خالص نخود (C) و عامل نیتروژن در پنج سطح شامل 0، 25، 50، 75 و 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود. نتایج نشان داد که حداکثر عملکرد دانه و عملکرد معادل گندم از کشت خالص گندم بدست آمد. در تیمار کشت مخلوط دو ردیف گندم و یک ردیف نخود و یک ردیف گندم و دو ردیف نخود نسبت برابری زمین به ترتیب 87/0 و 71/0 بود که کمتر از کشت خالص دو گیاه بود. ضریب نسبی تراکم گندم در تیمار کشت مخلوط دو ردیف گندم و یک ردیف نخود و تیمار کشت مخلوط یک ردیف گندم و دو ردیف نخود به ترتیب 93/1 و 73/1 و نخود به ترتیب 15/0 و 17/0 بود. در هر دو کشت مخلوط گیاه گندم غالب و گیاه نخود مغلوب بود. نسبت رقابتی در تیمار کشت مخلوط دو ردیف گندم و یک ردیف نخود بیشتر از یک ردیف گندم و دو ردیف نخود بود. کاهش عملکرد واقعی و سودمندی کشت مخلوط در گندم مثبت و در نخود منفی بود. کشت مخلوط گندم و نخود باعث کاهش عملکرد واقعی و سودمندی کشت مخلوط شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of competition indices in intercropping of wheat (Triticum aestivum L.) and chickpea (Cicer arietinum L.) under nitrogen consumption

نویسندگان [English]

  • Tayebe Mashhadi
  • Ali Nazhzari Maghadam
  • Hossein Sabouri
Department of Crop Production, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavos University, Gonbad Kavos, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the competition indices of intercropping wheat and chickpea under nitrogen consumption, an experiment was arranged as factorial based on Randomized Complete Block Design with three replications during 2009 – 2010 in Gonbad Kavous University farm. Planting patterns factor included four levels of sole cropping Wheat (W), two rows of wheat with one row of Chickpea (W2C1) one row of wheat with two rows of Chickpea (W1C2) and sole cropping Chickpea (C) and nitrogen consumption contained four levels of 0, 25, 50, 75 and 100 kg N/h per/ha. Results showed that the highest grain yield and wheat equivalent yield was obtained from sole cropping of wheat. In the intercropping of two rows of wheat with one row of chickpea and one row of wheat with two rows of chickpea Land Equivalent Ratio was 0.87 and 0.71 respectively that was less than sole cropping of wheat and cicer. Relative Crowding Coefficient of wheat in two rows of wheat with one row of chickpea and one row of wheat with two rows of chickpea was 1.93 and 1.73 and of chickpea was 0.15 and 0.17 respectively. The Aggressivity parameter indicated a tendency for wheat to dominate cicer in both intercropping. Competitive Ratio in two rows of wheat with one row of chickpea was greater than one row of wheat with two rows of chickpea. Actual Yield Loss and Intercropping Advantage in wheat was positive and in cicer was negative. Actual Yield Loss and Intercropping Advantage in Intercropping of wheat and cicer was decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition Indices
  • wheat
  • Cicer
  • Intercropping
  • Seed yield
  • Land equivalent ratio
  • Aggresivity
CAPTCHA Image