دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1398 
3. ارزیابی شاخص‌های رشدی ارقام سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در دو منطقه فریمان و جلگه رخ

صفحه 827-844

10.22067/jag.v11i3.71190

ستاره فروغیان؛ محمود رمرودی؛ محمد رضا اصغری پور؛ احمد قنبری؛ براتعلی فاخری


4. تأثیر مصرف گوگرد و کود دامی بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.)

صفحه 845-857

10.22067/jag.v11i3.71128

مرجان سعیدی نژاد؛ محمد علی بهدانی؛ محمد حسن سیاری زهان؛ سهراب محمودی


9. بررسی چرخه حیات (LCA) نظام تولید ذرت در شرایط آب و هوایی مشهد

صفحه 925-939

10.22067/jag.v11i3.51337

سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ عبدالله ملافیلابی


10. بررسی سلامت بوم‌نظام‌های زراعی در استان‌های شرقی ایران

صفحه 941-953

10.22067/jag.v11i3.47264

هدا محمدی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محسن جهان


13. ﺑﺮرﺳﻲﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻨﻮﻟﻮژیکی، ریختی و فیتوشیمی ژﻧﻮﺗﻴﭗ‌ﻫﺎی زنیان (Trachyspermum ammi L.)

صفحه 995-1008

10.22067/jag.v11i3.73235

مهدی فراوانی؛ نرجس عزیزی؛ عبدالکریم نگاری؛ مجید رنجبر؛ علی اشرف جعفری