بررسی چرخه حیات (LCA) نظام تولید ذرت در شرایط آب و هوایی مشهد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

چکیده

چرخه حیات (LCA) رویکردی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید محصول یا انجام یک فعالیت است که بر اساس دو شاخص میزان مصرف منابع و انتشار انواع آلاینده­ها به محیط زیست محاسبه می­گردد. بدین منظور، این مطالعه با هدف تعیین اثرات زیست محیطی نظام تولید ذرت در شرایط آب و هوایی مشهد با استفاده از LCA انجام شد. بمنظور تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی، از روش 14040ISO  به ازای یک واحد کارکردی معادل با یک تن دانه استفاده شد. بدین ترتیب، میزان نهاده­های ورودی (از جمله سوخت­های فسیلی و کودهای معدنی)، تولید و نقل و انتقال نهاده­های کشاورزی (نظیر تولید کودهای شیمیایی) و عملیات بکارگرفته شده در مزرعه (شامل شخم و برداشت) به ازای یک واحد کارکردی تعیین گردید. در گام اول، ممیزی چرخه حیات (LCI)، میزان مصرف نهاده­ها و انتشار آلاینده­ها به ازای یک واحد کارکردی تعیین شد. در مرحله بعد، ارزیابی تأثیر چرخه حیات (LCIA) انجام گرفت و بر اساس شاخص­هایی اطلاعات مرحله قبل در شش گروه تأثیر شامل تخلیة منابع (نظیر مصرف سوخت­های فسیلی و کودهای معدنی فسفر و پتاسیم)، تغییر کاربری اراضی، تغییر اقلیم (گرمایش جهانی)، سمیّت (جوامع انسانی، بوم­نظام­های خشکی و آبی)، اسیدی شدن اراضی و اوتریفیکاسیون (بوم نظام­های خشکی و آبی) دسته­بندی شدند. در نهایت، بعد از نرمال­سازی و وزنی­سازی داده­ها شاخص زیست محیطی (EcoX)که نشاندهنده سهم نظام مورد مطالعه در میزان مصرف نهاده­ها و انتشار آلاینده­ها می­باشد، محاسبه گردید. محاسبه شاخص زیست محیطی نشان داد که بیشترین سهم نظام تولیدی ذرت به ترتیب برای گروه­های مؤثر اسیدی شدن (59/2) و تغییر اقلیم (61/0) حاصل شد. بدین ترتیب، با توجه به نتایج و بمنظور کاهش اثرات زیست محیطی نظام تولید ذرت چنین بنظر می­رسد که می­توان از روش­های مختلف مدیریت نظام زراعی همچون کاربرد نهاده­های آلی، تناوب، گیاهان تثبیت­کننده نیتروژن و خاکورزی حداقل بر مبنای بهره­گیری از اصول کم­نهاده برای کاهش این اثرات زیست محیطی بهره جست.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Life Cycle Assessment (LCA) for Corn Production System under Mashhad Climatic Conditions

نویسندگان [English]

  • Surur Khorramdel 1
  • Alireza Koocheki 1
  • Mehdi Nassiri Mahallati 1
  • Abdollah Mollafilabi 2
1 Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Food Biotechnology, Research Institute of Food Science and Technology, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Life Cycle Assessment (LCA) is an appropriate technique for evaluating the potential effect of agriculture through assesses of material and energy flow throughout a product's life cycle that take measures for improving environmental performance and to make modifications to a crop system. Life cycle assessment (LCA) is a methodology for assessing the environmental impacts associated with a product, process or activity, by identifying, quantifying and evaluating the resources consumed, and all emissions and wastes released into the environment. Due to enhancing utilization of synthetic and chemical inputs in agriculture fields and its consequent environmental impacts, LCA seems to be an appropriate technique to quantify. This study examined the environmental impacts for corn production under Mashhad climatic conditions by using LCA methodology. The analysis considered the entire system, which was required to produce one ton of corn grain.
Materials and Methods
For this purpose a functional unit was assumed based on ISO 14040 methods. It included the extraction of raw materials (e.g. fossil fuels and minerals), the production and transportation of farming inputs (e.g. fertilizers) and all agricultural operations in the field (e.g. tillage and harvest). In a first step, all emissions and the consumption of resources connected to the different processes were listed in a Life Cycle Inventory (LCI) and related to a common unit, which is one ton of grain. Next a Life Cycle Impact Assessment (LCIA) was done, in which the inventory data were aggregated into indicators for environmental effects, which included resource depletion, land use, climate change (global warming), toxicity (human, terrestrial and aquatic toxicities), acidification and eutrophication (terrestrial and aquatic ecosystems). After normalization and weighting of the indicator values it was possible to calculate summarizing indicators for resource depletion and environmental impacts (EcoX).
Results and Discussion
The global warming potential (GWP) is used to express the contribution that gaseous emissions from production systems make to the environmental impact of climate change and global warming. Terrestrial eutrophication is caused by atmospheric deposition of nutrients on natural land agroecoecosystems. Aquatic eutrophication potential is mainly determined by the nitrate leaching and phosphorus. Acidification potential enhances with increased nitrogen fertilizer application and air emissions of SO2, NOx and NH3. EcoX indicated that the highest environmental impacts were observed in acidification (2.59) and climate change (0.61) categories. The study reveals that despite the technological improvements in its manufacture and use during the last years, greater production intensity increases emissions of pollutants (such as N2O, NOx, NH3 and PO4-P) contributing to the greenhouse effect, acidification, and eutrophication. Fertilizers containing heavy metals (including Cd, Zn, Co, Se and Hg) also have a toxic effect.
Conclusion
LCA can be undertaken to account for all greenhouse gases (GHGs) emitted for crop production system so that mitigation approaches focus on the primary sources of GHG emissions. Diesel production and consumption used in field operations demonstrated to be the main source of environmental impacts in the different agricultural management techniques for all impact categories, except for eutrophication. Intensive application of chemical fertilizers led to adverse impact on resource uses efficiency into consideration, enhance environmental impact. Therefore, one of the appropriate strategies to mitigate the environmental effect of agricultural production is achieving suitable yield per unit of area by improving resource use efficiency. It seems that management systems based on low input system including organic fertilizers and minimum tillage could be regarded as alternative management strategies to reduce problematic environmental impacts. Rather than chemical fertilizers, organic amendments have been suggested as a method for ‘low input agriculture’ to achieve sustainability in dry land agriculture. The most important goal of any life cycle study is, of course, to improve and optimize the system.
Acknowledgement
This research was funded by Vice Chancellor for Research of Ferdowsi University of Mashhad, which is hereby acknowledged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental impacts
  • Life cycle impact assessment
  • Emission
  • Resource use
Almaraz, J.J., Zhou, X., Mabood, F., Madramootoo, C., Rochette, P., Ma, B.L., and Smith, D.L. 2009. Greenhouse gas fluxes associated with soybean production under two tillage systems in southwestern Quebec. Soil and Tillage Research 104: 134-139.
Annual Energy Outlook. 1997. U.S. Department of Energy, Energy Information Administration: Washington, D.C., December, 1996; DOE/EIA-0383(97).
Barbier, E.B. 1987. The concept of sustainable economic development. Environmental Conservation 14: 101–110.
Bouwman, A.F. 1995. Compilation of a global inventory of emissions of nitrous oxide. PhD Thesis. University of Wageningen.
Brentrup, F., Kusters, J., Kuhlmann, H., and Lammel, J. 2001. Application of the life cycle assessment methodology to agricultural production: an example of sugar beet production with different forms of nitrogen fertilisers. European Journal of Agronomy 14: 221-233.
Brentrup, F., Kusters, J., Kuhlmann, H., and Lammel, J. 2004a. Environmental impacts assessment of agricultural production systems using the life cycle assessment methodology, I. Theorical concept of a LCA method tailored to crop production. European Journal of Agronomy 20: 247-264.
Brentrup, F., Küsters, J., Lammel, J., and Kuhlmann, H. 2002a. Impact assessment of abiotic resources consumption-conceptual considerations. International Journal of Life Cycle Assessment 7: 301–307.
Brentrup, F., Küsters, J., Lammel, J., and Kuhlmann, H. 2002b. Life cycle impact assessment of land use based on the Hemeroby concept. International Journal of Life Cycle Assessment 7: 339–348.
Brentrup, F., Kusters, J., Lammel, J., Barraclough, P., and Kuhlmann, H. 2004b. Environmental impacts assessment of agricultural production systems using the life cycle assessment (LCA) methodology. II. The application to N fertilizer use in winter wheat production systems. European Journal of Agronomy 20: 265-279.
Cannals, L.M., Romanya, J., and Cowell, S.J. 2007. Method for assessing impacts on life support functions (LSF) related to the use of 'fertile land' in life cycle assessment (LCA). Journal of Cleaner Production 15: 1426-1440.
Diaz Goebes, M., Stader, R., and Davidson, C. 2003. An ammonia emission inventory for fertilizer application in the United Sattes. Atmospheric Environment 37: 2539-2550.
Eckert, H., Breitschuh, G., and Sauerbeck, D. 1999. Kriterien einer umweltverträglichen Landbewirtschaftung (KUL)-ein Verfahren zur ökologischen Bewertung von Landwirtschaftsbetrieben (Criteria of Environmentally friendly land use (KUL)-a method for the environmental evaluation of farms). Agriculture Biotechnology Research 52: 57-76. (In German with English Summary)
EEA (European Environment Agency). 1998. Europe's Environment: The Second Assessment. EEA, Copenhagen.
Finkbeiner, M., Inaba, A., Tan, R.B.H., Christiansen, K., and Klüppel, H.J. 2006. The new international standards for life cycle assessment: ISO 14040 and ISO 14044. International Journal of Life Cycle Assessment 11: 80–85.
Finnveden, G., and Potting, J. 1999. Eutrophication as an impact category, state of the art and research needs. International Journal of Life Cycle Assessment 4: 311–314.
Gasol, C.M., Gabarrell, X., Anton, A., Rigola, M., Carrasco, J., Ciria, M.J., and Rieradevall, J. 2007. Life cycle assessment of a Brassica carinata bioenergy cropping system in southern Europe. Biomass and Bioenergy 31: 543-555.
Goedkoop, M., and Spriensma, R. 1999. The Eco-Indicator 99. A damage oriented method of life cycle impact assessment. Methodology Report. Pre Consultants, Amersfoort.
Guinee, J. 1996. Data for the Normalization Step within Life Cycle Assessment of Products. CML Paper no. 14 (Revised version). CML (Centre of Environmental Science), Leiden.
Guinee, J.B. 2001. Life cycle assessment: an operational guide to the ISO standards. Centre of Environmental Science, Leiden University, Leiden.
Houghton, J.T., Jenkins, G.J., and Ephraums, J.J. 1993. Climate Change. The IPCC Scientific Assessment. Cambridge University Press 365 pp.
Huijbregts, M.A.J. 2001. Uncertainty and variability in environmental life-cycle assessment. PhD thesis, University ofAmsterdam, Amsterdam.
Huijbregts, M.A.J., and Seppälä, J. 2000. Towards region-specific, European fate factors for airborne nitrogen compounds causing aquatic eutrophication. International Journal of Life Cycle Assessment 5: 65–67.
ISO (International Organization for Standardization). 2006. ISO 14040: 2006 (E) Environmental Management – Life Cycle Assessment– Principles and Framework.
Jolliet, O., Margni, M., Charles, R., Humbert, S., Payet, J., Rebitzer, G., and Rosenbaum, R. 2003. A new life cycle impact assessment methodology. The International Journal of Life Cycle Assessment 8: 324 – 330.
Koocheki, A. 1994. Agricultural and Energy. Ferdowsi University of Mashhad Publication, Mashhad, Iran (In Persian)
Margni, M., Rossier, D., Crettaz, P., and Jolliet, O. 2002. Life cycle assessment of pesticides on human health and ecosystems. Agriculture, Ecosystem and Environment 93: 379–392.
Meisterling, K., Samaras, C., and Schweizer, V. 2009. Decisions to reduce greenhouse gases from agriculture and product transport: LCA case study of organic and conventional wheat. Journal of Cleaner Production 17: 222–230.
Monti, A., Fazio, S., and Venturi, G. 2009. Cradle-to-farm gate life cycle assessment in perennial energy crops. European Journal of Agronomy 31: 77-84.
Nie, S.W., Gao, W.S., Chen, Y.Q., Sui, P., and Eneji, A.E. 2010. Use of life cycle assessment methodology for determining phytoremediation potentials of maize-based cropping systems in fields with nitrogen fertilizer over-dose. Journal of Cleaner Production 18: 1530-1534.
OECD. 2001. Environmental Indicators for Agriculture – Methods and Results, vol. 3. OECD Publications, Paris, France, pp. 409.
Payraudeau, S., and van der Werf, H.M.G. 2005. Environmental impact assessment for a farming region: a review of methods. Agriculture, Ecosystems and Environment 107: 1–19.
Roy, P., Nei, D., Orikasa, T., Xu, Q., and Okadome, H. 2009. A review of cycle assessment (LCA) on some food products. Journal of Food Engineering 90: 1-10.
Schröder, J.J., Aarts, H.F.M., ten Berge, H.F.M., van Keulen, H., and Neeteson, J.J. 2003. An evaluation of whole-farm nitrogen balances and related indices for efficient nitrogen use. European Journal of Agronomy 20: 33-44.
Singh, K.P., Ghoshal, N., and Singh, S. 2009. Soil carbon dioxide flux, carbon sequestration and crop productivity in a tropical dryland agroecosystem: Influence of organic inputs of varying resource quality. Applied Soil Ecology 42: 243–253.
Stanners, D., and Bourdeau, P. 1995. Europe’s Environment- The Dobris Assessment. European Environment Agency (EEA), Copenhagen.
Tzilivakis, J., Jaggard, K., Lewis, K.A., May, M., and Warner, D.J. 2005. Environmental impact and economic assessment for UK sugar beet production systems. Agriculture, Ecosystems and Environment 107: 341–358.
Van Zeijts, H., Leneman, H., and Sleeswijk, A.W. 1999. Fitting fertilization in LCA: allocation to crops in a cropping plan. Journal of Cleaner Production 7: 69-74.
Wang, M., Xia, X., Zhang, Q., and Liu, J. 2010. Life cycle assessment of a rice production system in Taihu region, China. International Journal of Sustainable Development and World Ecology 17: 157-161.
Wang, M., Wu, W., Liu, W., and Bao, Y. 2007. Life cycle assessment of the winter wheat-summer maize production system on the North China Plain. International Journal of Sustainable Development and World Ecology 14: 400–407.
Yang, J.X., Xu, C., and Wang, R.S. 2002. Life cycle assessment of products and applications. Industry Publishing House Press, Beijing, pp. 105–114. (In Chinese with English Summary)
CAPTCHA Image