کلیدواژه‌ها = کیفیت علوفه
بررسی تأثیر زمان برداشت بر ویژگی‌های کمّی و کیفی علوفه کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.)

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 1081-1092

10.22067/jag.v10i4.56783

مرضیه اله دادی؛ یعقوب راعی؛ بابک بحرینی نژاد؛ اکبر تقی زاده