اکولوژی فردی گون قشلاقی Kar. & Kir) (Astragalus arpilobus، گونه ای امیدبخش برای اصلاح مراتع شمال شرق ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی های اکولوژی فردی گیاهان مرتعی، اطلاعات پایه ای را در خصوص نیازمندی های اکولوژیک، روش کاشت و واکنش آنها به محیط در دسترس قرار می دهد که برای مدیریت صحیح مراتع قابل استفاده است. در این تحقیق برخی خصوصیات اکولوژیک گونه گون قشلاقی (Astragalus arpilobus Kar. & Kir.) در مراتع قشلاقی استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت. این گونه در بخش جرگلان بجنورد، دامنه ارتفاعی 600 - 500 متر از سطح دریا، شیب های 20 تا 100 درصد و متوسط بارندگی سالانه 85/236 میلی متر پراکندگی داشت. خاک های عرصه رویش دارای بافت لومی، مقدار ماده آلی متوسط (1.2%)، حاصل خیزی کم، اسیدیته 32/7 و هدایت الکتریکی معادل 30/2 dS.m-1 (شوری کم) بود. رشد رویشی گیاه اوایل اسفندماه، زمان ظهور گل ها اوایل اردیبهشت ، بذردهی خرداد و ریزش بذر تیر بود. ارزش غذایی و کیفیت علوفه این گونه در مراحل اولیه رشد در بیشترین مقدار بود که با افزایش سن کاهش یافت و در مرحله بذردهی به کمترین مقدار خود رسید. پروتئین خام و خاکستر تحت تاثیر مرحله فنولوژی رشد کاهش یافت، اما درصد دیواره سلولی منهای سلولز (ADF)، همی سلولز و لیگنین (NDF) و ماده خشک با افزایش سن گیاه افزایش یافت. استقرار اولیه گیاه در شرایط کشت گلدانی با موفقیت انجام شد، ولی درصد جوانه زنی آن پایین (24%) بود که با تیمار خراش دهی با سمباده تا 51% افزایش یافت. به طور کلی سهولت استقرار، ارزش غذایی بالا، تطبیق فنولوژی با زمان حداکثر نیاز دام ها به علوفه (فروردین و اردیبهشت)، این گیاه را به عنوان گونه امیدبخش برای اصلاح مراتع قشلاقی شمال شرق کشور معرفی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Autecology of Astragalus arpilobus Kar. & Kir, a promised species for restoration of the winter rangelands in the northeast of Iran

نویسندگان [English]

  • M. Jankju
  • F. Mellati
  • F. Noedoost
  • A. Bozorgmehr
چکیده [English]

Studying the autecology of range plants provides the basic information on their ecological requirements, cultivation methods and the interactions with the prevailing environment. Such information is necessary for a proper range management. Some ecological characteristics of Astragalus arpilobus Kar. & Kir., were studied in the winter rangelands of Northern Khorasan province. It was naturally growing in Jargalan, Bojnourd, where the altitudinal range varied 500-600 a.s.l, slope 20-100%, and the average annual rainfall 236.85 mm. Soil properties were: loamy texture, average organic matter, low fertility, pH 7.32 and EC 2.30 ds.m-1. A. aripilobus started vegetative growth at the early March, flowering during early May, seed production during June, and terminated its yearly growth at early July. The highest nutritive values and forage quality were at the beginning of growth, which was gradually decreased towards the end of growth season. Crude protein (CP), and ash were decreased whereas acid detergent fiber (ADF), natural detergent fiber (NDF), and dry matter (DM) increased by the growing season. Seeds were easily established within pots; however, seed germination rate was low (24%), which by sand paper scarification was increased up to 51%. In conclusion, feasibility of seedling establishment, high nutritive value, and concurrence of plant phenology with the time of maximum need to fodder, by livestocks, propose A. arpilobus as a promising forage plant species for restoration of the winter rangelands in Northern Khorasan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annual Astragalus
  • Autecology
  • Forage quality
  • Germination
  • northern Khorasan
1- Abarsaji, G., Shahmoradi, A., and Zarekia, S. 2007. Autecology of Hedysarum Kopetdaghi in Golestan Province, Iran. Journal of Range and Desert Research 14(3): 421-431. (In Persian with English Summary)
2- AOAC, Association of Official Analytic Chemists. 1990. Official methods of analysis ed. 15th.Washington. DC.
3- Arzani, H., Zohdi, M., Fisher, E., Zaheddi Amiri, G.H., Nikkhah, A., and Wester, D. 2004. Phenological effects on forage quality of five grass species. Journal of Range Management 57: 624-630.
4- Arzani, H., Kaboli, S.H., Nikkhah, A., and Jalili, A. 2005. An introduction of the most important factors in range species for determination of nutrient values. Iranian Journal of Natural Research 57(4): 777-790. (In Persian with English Summary)
5- Asri, Y. 2004. Flora, life forms and chorotypes of plants in the Kavir Biosphere. Journal of Science and Technology in Agriculture and Natural Resources 7 (4): 247-260. (In Persian with English Summary)
6- Azhir, F., and Shahmoradi, A.A. 2007. Autecology of Ferula ovina Boiss in Tehran Province. Iranian Journal of Range and Desert Research 14(3): 359-367. (In Persian with English Summary)
7- Azizi, K., and Amini Dehaghi, M. 2004. Growth and development of three annual Medicago species under different air and root zone temperatures. Pajouhesh & Sazandegi 64: 58-66. (In Persian with English Summary)
8- Chen, C.S., Wang, S.M., and Chang, Y.K. 2001. Climatic factors, acid detergent fiber, natural detergent fiber and crude protein contents in digitgrass. Proceeding of the XIX International Grassland Congress, Brazil. p 110
9- Cruz, E.D., and Carvalho, E.U.D. 2006. Methods of overcoming dormancy in Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke (Leguminosae – Caesalpinioideae) seeds. Revista Brasileira de Sementes 28(3): 108-115.
10- Ghaderi Vangah, B., Safaeeian, N., and Sadeghi, S.H.R. 2008. The effect of alfalfa (Medicago sativa) sowing on some vegetation characteristics of natural rangelands. Pajouhesh and Sazandegi 79: 166-172. (In Persian with English Summary)
11- Habibian, S.H. 1995. Lay farming, incorporation of agronomy and husbandry in the rainfed croplands of Iran and Australia. Pajouhesh and Sazandegi 28: 69-71. (In Persian with English Summary)
12- Heshmati, G.A., Baghani, M., and Bazrafshan, O. 2007. Comparison of nutritional values of 11 rangeland species in eastern part of Golestan province. Pajouhesh and Sazandegi 73: 90-95. (In Persian with English Summary)
13- Hoveizeh, H., and Shahmoradi, A.A. 2009. Autecology of Cenchrus ciliaris in Khuzestan province. Iranian Journal Range and Desert Research. 16(2): 200-208. (In Persian with English Summary)
14- HUJI, 2009. Flora of Palestine online. http://flora.huji.ac.il/
15- IRIMO, 2010. Islamic Republic of Iran Meteorological Organization. http://www.irimet.net.
16- Jafari Haghighi, M. 2003. Methods of Soil Analysis, Sampling and Important Physical and Chemical Analysis "with Emphasis on Theoretical and Applied Principles". Neday Zahi Press, 236 pp. (In Persian)
17- Jankju, M. 2009. Range Improvement and Development. Jihad Daneshgahi Mashhad Press, Mashhad, Iran, 239 pp. (In Persian)
18- Jankju-Borzelabad, M., and Tavakkoli, M. 2008. Investigating seed germination of 10 arid-land plant species. Iranian Journal of Range and Desert Research 15(2): 215-226. (In Persian with English Summary)
19- Kaye, T.N. 1999. From flowering to dispersal: reproductive ecology of an endemic plant, Astragalus australis var. olympicus (Fabaceae). American Journal of Botany. 86(9): 1248–1256.
20- Kazempour Osaloo, S., Maassoumi, A.A., and Murakami, N. 2003. Molecular systematic of the genus Astragalus L. (Fabaceae): phylogenetic analyses of nuclear ribosomal DNA internal transcribed spacers and chloroplast gene ndhF sequences. Plant Systematic and Evolution 242:1–32.
21- Kazempour Osaloo, S., and Maassoumi, A.A. 2005. Molecular systematics of the Old World Astragalus (Fabaceae) as inferred from nrDNA ITS sequence data. Brittonia 57(4): 367-381.
22- Keshtkar, A.R., Keshtkar, H.R., Razavi, S.M., and Dalfardi, S. 2008. Methods to break seed dormancy of Astragalus Cyclophyllon. African Journal of Biotechnology 7(21): 3874-3877.
23- Krylova, N.P. 1979. Seed propagation of legumes in natural meadows of the U.S.S.R. Agro-Ecosystems 5(1): 1-22.
24- Mahmoudi, M., Masoumi, A.A., and Hamzehei, B. 2009. Geographic distribution of Astragalus (Fabaceae) in Iran. Rostaniha 10(1): 112-132. (In Persian with English Summary).
25- Masoumi, A.A. 2003. Flora of Iran no. 43: Papilionaceae (Astragalus I). Research Institute of Forest and Rangeland. Page 26. (In Persian)
26- Moghaddam, M.R. 1998. Rangeland and the Range Management. Tehran University Press, Tehran, Iran. Pages 20-115. (In Persian)
27- Moshtaghyan, M.B., Keshtkar, H.R., Esmaeili Sharif, M., and Razavi, S.M. 2009. Planting methods effects on Astragalus cyclophyllon establishment. Iranian Journal Range and Desert Research 16(1): 79-84. (In Persian with English Summary)
28- Ramak Masoumi, A.A. 1986. Astragalus L. vol 1 Annuals. Research Institute of Forest and Rangeland 326 pp. (In Persian)
29- Sadat Azimi, M., Mesdaghi, M., Farahpur, M., Riadzi, H., and Iravani, M. 2005. Ecological investigation on Astragalus adscendens in Ferydoonshahr, Isfahan. Iranian Journal of Range and Desert Research 12(4): 499-525. (In Persian with English Summary)
30- Schwienbacher, E., and Erschbamer, B. 2001. Longevity of seeds in a glacier foreland of the central Alps– a burial experiment. Bulletin of the Geobotanical Institute Eth 68: 63–71.
31- Shi, Z.Y., Feng, G., Christie, P., and Li, X.L. 2006. Arbuscular mycorrhizal status of spring ephemerals in the desert. Mycorrhiza 16: 269–275.
32- Shirmardi, H., Boldaji, F., Mesdaghi, M., and Chamani, A. 2003. Determination of nutritional value of six species range plants in Yekkeh Chenar, Maraveh Tappeh area (Golestan province). Journal of Agriculture Science and Natural Resource 10(1): 131-149. (In Persian with English Summary)
33- Silveira, F.A.O., and Fernandes, G.W. 2006. Effect of light, temperature and scarification on the germination of Mimosa foliolosa (Leguminosae) seeds. Seed Science and Technology 34: 607-614.
34- Taeb, F., Zarre, S., Podlech, D., Tillich, H.J., Kazempour Osaloo, S., and Maassoumi, A.A. 2007. A contribution to the phylogeny of annual species of Astragalus (Fabaceae) in the Old World using hair micromorphology and other morphological characters. Feddes Repertorium 118(5–6): 206–227.
35- Veasey, E.A., and Martins, P.S. 1991. Variability in seed dormancy and germination potenitial in Desmodium Desv. (Leguminosae). Review paper on Brazil Journal of Genetics 14(2): 527-545.
36- Van Soest, P.G. 1963. Use of detergents in the analysis of fibrous feeds. Preparation of fiber residues of low nitrogen content. Journal of Dairy Science 46(5): 829-835.
37- Wikipedia 2010. WWW.Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL Tableconversion
38- Yibing, Q., Zhaoning, W.U., Ruifeng, Z., and Liyun, Z. 2008. Vegetation patterns and species–environment relationships in the Gurbantunggut Desert of China. Journal of Geographic Science 18: 400-414.
39- Zare Kia, S., and Omidbaigi, R. 2006. Autecology of milk thistle (Silybum marianum) in Behdasht Region of Noor. Iranian Journal Medicinal and Aromatic Plants 22(2): 135-139. (In Persian with English Summary)
CAPTCHA Image