اثر نظامهای مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) بر کیفیت علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده:
به منظور بررسی اثر نظامهای مختلف کوددهی بر کیفیت علوفه دو رقم جو فصییح و بهمن این آزمایش در پائیز سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج اجرا گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار و 14 تیمار با تراکم 600 دانه در متر مربع انجام شد. عوامل مورد بررسی در این تحقیق شامل اثر نوع کود فسفر و رقم جو (فصیح و بهمن ) بودند که عامل رقم در دوسطح و کود های فسفره در 7 سطح اعمال شدند. نتایج حاصله به شرح زیر بود: درصد خاکستر (ASH) موجود در علوفه در رقم فصیح بطور معنی داری در سطوح کود شیمیایی 100 درصد (C100) و کود تلفیقیBC50 (بیو لوژیک+50% کود شیمیایی) بیش از بهمن بود. به استثنای تیمار کود بیولوژیک، در سایر سطوح تیمارهای کودی، رقم فصیح از DMD بالاتری نسبت به رقم بهمن برخوردار بود. بالاترین درصد پروتئین خام (CP) برای رقم فصیح در تیمار کودی BC50 (8/8%) و برای رقم بهمن در تیمار کودی BC75 (بیولوژیک+75% کود شیمیایی) بدست آمد. در بیشتر تیمارهای کودی خصوصا در تیمارهای کود تلفیقی و شیمیایی خالص، رقم فصیح بطور معنی داری از درصد قندهای محلول (WSC) بیشتری نسبت به رقم بهمن برخوردار بود. درصد فیبرهای نامحلول در شوینده خنثی (NDF) برای رقم فصیح در دو تیمار BC100 (بیو لوژیک+100% کود شیمیایی) و BC75 به حداکثر خود رسید و حال آنکه برای رقم بهمن حداکثر درصد NDF در تیمار BC50 ملاحظه گردید. تغییرات درصد ADF از شباهتهای زیادی با صفت NDF برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different P fertilizer application (chemical, biologic and integrated) on forage quality of two barely varieties (Bahman and Fasieh)

نویسندگان [English]

  • Lezhia Zandiyeh 1
  • Mohammad Reza Chaichi 1
  • Seyyed Mohammad Reza Ehteshami 2
1 Agronomy Department, Tehran University of Agriculture and Natural Resources Campus, Tehran, Iran
2 University of Guilan
چکیده [English]

Abstract
To evaluate the effect of different sources of P fertilizer on grain yield and yield components of two barely varieties, this experiment was conducted in Research Farm, College of Agriculture, University of Tehran in 2010. The experimental treatments were arranged as factorial based on randomized complete block design with three replications. The treatments consisted of two barely varieties (Bahman and Fasieh) and 7 levels of P fertilizer viz: 1. Control (no fertilizer application), 2. Chemical P fertilizer (based on the soil test), 3. Biological P fertilizer (P solubilizing bacteria), 4. Biological P fertilizer + 100% chemical P fertilizer, 5. Biological P fertilizer + 75% chemical P fertilizer, 6. Biological P fertilizer + 50% chemical P fertilizer, 7. Biological P fertilizer + 25% chemical P fertilizer. The results indicated that the ash percentage in Fasieh was significantly higher than Bahman at Chemical P fertilizer, integrated and Biological P fertilizer + 50% chemical P fertilizer. Except for Biological P fertilizer, DMD percentage was significantly higher in Fasieh compared to Bahman. The highest crude protein percentage was obtained for Fasieh in Biological P fertilizer + 50% chemical P fertilizer for Bahman in Biological P fertilizer + 75% chemical P fertilizer, respectively. The water soluble carbohydrate content was significantly higher in Fasieh at Chemical P fertilizer and integrated fertilizer treatments compared to Bahman variety. The highest NDF in Bahman was observed when received Biological P fertilizer + 50% chemical P fertilizer treatment, while the same results was obtained for Fasieh when received Biological P fertilizer + 100% chemical P fertilizer and Biological P fertilizer + 75% chemical P fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley varieties
  • Phosphorus fertilizer
  • Forage quality
Ajit, N.S., Verma, R., and Shanmugan, V. 2006. Extracellular chitinase of Pseudomonas fluorescent antifungal to Fusarium oxysporum f. sp. Dianti causing carnation Wilt. Current Microbiology 52: 310-316.
Ardekani, M.R. 2000. The efficiency of biological fertilizers in sustainable wheat production. PhD Thesis. Islamic Azad University, Karaj, Tehran, Iran. (In Persian with English Summary)
Behnia, M. 1995. Cold Climate Cereals. Tehran University Press, Tehran, Iran. 275 pp. (In Persian)
Chaichi, M.R., Daryaei, F., and Aqaalikhani, M. 2007. Forage production of sorghum and alfalfa in sole and intercropping systems. Asian Journal of Plant Sciences 6(5): 833-838.
Dixon, R.K., Garrett, H.E., and Cox, G.S. 1989. Boron fixation, vesicular-arbuscular mycorrhizal colonization and growth of Cirus jambhiri Lush. Journal of Plant Nutrition 12: 687-700.
Ehteshami, S.M.R., Agha-Alikhani, M., Khavazi, K., and Chaichi, M.R. 2008. Effect of phosphate solubilizing microorganisms on quantitative and qualitative of corn under water deficit stress. Iranian Journal of Crop Science 40(1): 15-27.
Goicoechea, N., Antolin, M.C., and Sanchez-Dias, M. 1997. Gas exchange is related to the hormone balance in mycorrhizal or nitrogen fixing alfalfa subjected to drought. Plant Physiology 100: 989-997.
Gutierrez-Manero, F.J., Ramos-Solano, B., Probanza, A., Mehouachi, J., Tadeo, F.R., and Talon, M. 2001. The plant-growth-promoting Rhizobacteria Bacillus pumilus and Bacillus licheniformis produce high amounts of physiologically active gibberellins. Plant Physiology 111: 206–211.
Hassanzadeh, E., Mazaheri, D., Chaichi, M.R., and Khavazi, K. 2007. The efficiency of phosphorous solubilizing bacteria and chemical phosphorous fertilizers on barely grain yield and yield components. Pazhouhesh and Sazandegi Journal 77: 111-118. (In Persian with English Summary)
Karimi, H. 1991. Forage Crops Production and Improvement. The University of Tehran Press, Tehran, Iran. 414 pp. (In Persian)
Khodabandeh, N. 1993. Cereals Production. University of Tehran Press, Tehran, Iran. 327 pp. (In Persian)
Kianirad, M. 1995. Evaluation of phosphorous solubilizing bacteria and their effect in chemical fertilizer consumption reduction in soybean production. MSc Thesis. College of Agriculture, University of Tehran. (In Persian with English Summary)
Kloepper, J.W., Lifshitz, R., and Zablotwicz, R.M. 1998. Free-living bacterial inocula for enhancing crop productivity. Trends Biotechnology 7:39-43.
Koochaki, A., and Sarmadnia, G.H. 1993. Crop Physiology. Jihad Daneshgahi of Mashhad University, Mashhad, Iran. 253 pp. (In Persian)
Lucy, M., Reed, E., and Glick, B.R. 2004. Applications of free living plant growth promoting rhizobacteria. Antonie van Leeuwenhoek 86: 1–25.
Malakooti, M.J., and Gheybi, M.N. 1997. Soil Chemical Analysis Methods. Technical publication 894. Institute of Soil and Water Research. Karaj, Iran. (In Persian)
Meyer, D.M. 2000. Pyoverdins: Pigments siderophores and potential taxanomic markers of fluorescent pseudomonads species. Archives of Microbiology 174: 135-142.
Niemira, B.A., Safir, G.R., Hammerschmidt, R., and Bird, G.W. 1995. Production of prenuclear minitubers of potato with peat-based arbuscular mycorrhizal fungal inoculum. Agronomy Journal 87: 942-946.
Pamella, A.C.S., and Steven, H. 1982. Inorganic phosphate solubilization by rhizosphere in a zosteramarin community. Canadian Journal of Microbiology 28: 605–610.
Rashid, M., Khalil, S., Ayub, N., Alam, S., and Latif, F. 2004. Organic acids productions solubilization by phosphate solubilizing microorganisms (PSM) under in vitro conditions. Pakistan Journal of Biological Sciences 7: 187-196.
Salehrastin, N. 1998. Biological Fertilizers. The Soil Scientific and Research Journal 12(12): 32-41.
Salehrastin, N. 1998. Biological fertilizers and their role in sustainable agriculture. The necessity of industrial production of biological fertilizers in the country. Extensional publication. Ministry of Jihad of Agriculture. Karaj, Iran. (In Persian)
Sattar, M.A., and Gaur, A.C. 1987. Production of auxins and gibberellins by phosphate dissolving microorganisms. Zentral Mikrobiologie 142: 393-395.
Shah, P., Kakar, M., and Zaha, K. 2001. Phosphorus use efficiency of soybean as effected by phosphorus application and inoculation. Plant Nutrition Food Security and Sustainability of Agro Ecosystem 670-671.
Shaharoona, B., Arshad, M., Zahir, Z.A., and Khalid, A. 2006. Performance of Pseudomonas spp. containing ACC-deaminase for improving growth and yield of maize (Zea mays L.) in the presence of nitrogenous fertilizer. Soil Biology and Biochemistry 38: 2971–2975.
Somasegaran, P., and Hoben, H.J. 1994. Hand book for rhizobia: Methods in legume- Rhizobium technology. New York: Springer- Verlag, USA.
Turan, M., Ataoglu, N., and Sahin, F. 2006. Evaluation of the capacity of phosphate solubilizing bacteria and fungi on different forms of phosphorus in liquid culture. Journal of Sustainable Agriculture 28:99-108.
Vosatka, M., and Gryndler, M. 1999.Treatment with culture fractions from Pseudomonas putida modifies the development of Glomus fistolosum mycorrhiza and the response of potato and maize plants to inoculation. Applied Soil Ecology 11: 245–251.
Yousefirad, M. 1997. Application of Mychorrihza and phosphorous solubilizing bacteria on barely salinity tolerance. PhD thesis. Islamic Azad University. Science and Research Branch. (In Persian with English Summary)
Zahir, Z. A., Abbas, S.A., Khalid, M., and Arshad, M. 2000. Substrate dependent microbially derived plant hormones for improving growth of maize seedlings. Pakistan Journal of Biological Sciences 3: 289–291.
Zahir, A.Z., Arshad, M., and Frankenberger, W.T. 2003. Plant growth promoting rhizobacteria: applications and perspectives in agriculture. Advances in Agronomy 81: 97-168.
CAPTCHA Image