نویسنده = محمد کافی
تعداد مقالات: 14
1. ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ‌های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل‌شده

دوره 11، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 349-364

10.22067/jag.v11i1.73193

عبدالله سلطان احمدی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ حمید رضا خزاعی


6. بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری

دوره 4، شماره 4، بهار 1391، صفحه 282-293

10.22067/jag.v4i4.17803

سمیرا صبوری راد؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ محمد بنایان اول


7. به گزینی برای تحمل به شوری در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مزرعه: 1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 20-32

10.22067/jag.v4i1.14954

سید فاضل فاضل کاخکی؛ احمد نظامی؛ مهدی پارسا؛ محمد کافی


12. اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 11-118

10.22067/jag.v2i1.7608

صادق قربانی؛ حمیدرضا خزاعی؛ محمد کافی؛ محمد بنایان اول


13. اثر تنش خشکی، اندازه و پوشش بنه بر خصوصیات مورفواکوفیزیولوژیکی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط گلخانه

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 323-334

10.22067/jag.v2i2.7639

مژگان ثابت تیموری؛ محمد کافی؛ زینب اورسجی؛ کبری اروجی