مطالعه کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) با ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) تحت شرایط آبیاری با آب شور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح و نباتات، دانشـکده کشـاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

چکیده

شوری خاک و آب آبیاری مشکلات عمده ای را برای تولید علوفه بوجود آورده است بنابراین این تحقیق با هدف بررسی کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) و ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) در شرایط آبیاری با آب شور به اجرا درآمد. هدایت الکتریکی آب آبیاری در طی دوره رشد 9/4 دسی زیمنس بر متر بود. این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 90-1389 در مزرعه تحقیقات شوری قطب علمی گیاهان زراعی ویژه دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش متشکل از سه سطح مختلف (25، 50 و 75 درصد) از ترکیب نسبی دو گونه و دو تیمار تک کشتی بود. در بین تیمارهای مخلوط در مجموع دو چین، تیمار 50% ارزن و 50% کوشیا با میانگین 1408 گرم در مترمربع بیشترین عملکرد ماده خشک را داشت و پس از آن تیمار 25% ارزن و 75% کوشیا و تیمار 75% ارزن و 25% کوشیا به ترتیب با میانگین 1317 و 993 گرم در مترمربع قرار گرفتند. به علت رشد کمتر ارزن پادزهری (گیاهی چند ساله) در سال اول، سهم زیادی از عملکرد ماده خشک در هر تیمار، مربوط به کوشیا بود و در تمامی تیمارهای مخلوط، نسبت برابری زمین کمتر از یک بود. در چین اول و دوم، تفاوت معنی داری بین تیمارهای مخلوط از نظر درصد پروتئین خام، خاکستر، فیبر شوینده خنثی (NDF) و فیبر شوینده اسیدی (ADF) وجود نداشت. ولی با توجه به خصوصیات متفاوت کمی و کیفی علوفه این دو گیاه، تحقیقات بیشتر در این زمینه توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intercropping of kochia (Kochia scoparia L.) with blue panic grass (Panicum antidotale Retz.) under irrigation with saline water

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Farajian Mashhadi
  • Mohammad Kafi
  • Ahmad Nezami
Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Salinity of soil and irrigation water creates major problems for forage production. This study was aimed to evaluate the quality and quantity of forage production in intercropping of kochia (Kochia scoparia L.) with blue panic grass (Panicum antidotale Retz.) under irrigation with saline water (4.9 dS.m-1). The study was performed based on randomized complete block design with three replications during growing season 2010-2011 at Salinity Research Field, of Ferdowsi University of Mashhad. Treatments were five different levels including 100, 75, 50, 25 and 0 percentage of relative composition of the two species. Treatment of 50% blue panic grass and 50% kochia with an average of 1408 g.m-2 produced the highest dry matter yield followed by 25% blue panic grass + 75% kochia and 75% blue panic grass + 25% kochia produced 1317 and 993 g.m-2, respectively. Due to lower growth rate of blue panic grass in the first year, a large proportion of dry matter in the mixture was associated with kochia and land equivalent ratio was less than one in all intercropping treatments. In the first and the second clippings, there was no significant difference between intercropping treatments in terms of crude protein, ash, NDF and ADF.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid detergent fiber
  • Ash
  • Crude protein
  • Land equivalent ratio
  • Neutral detergent fiber
  • Nutritive value
CAPTCHA Image