بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) گیاهی یک ساله، شور زیست، مقاوم به شرایط خشکی بوده که قابلیت آبیاری با منبع آب شور را دارد و از جنبه تولید علوفه، منبع ارزشمندی در اکوسیستم های تحت تنش خشکی و شوری می باشد. به منظور ارزیابی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا مطالعه ای تحت دماها و سطوح مختلف تنش شوری به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل نه سطح شوری شامل (صفر، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 دسی زیمنس بر متر) با استفاده از کلرید سدیم و هشت سطح دمایی شامل (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 درجه سانتی گراد) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سطوح مختلف تنش شوری و دما بر درصد، میانگین زمان جوانه زنی و شاخص جوانه زنی، وزن خشک و طول گیاهچه تأثیر معنی داری (05/0p≤) داشت و اثر متقابل خشکی و دما نیز بر صفات مذکور معنی دار شد. بالاترین درصد جوانه زنی در دمای 25 درجه سانتی گراد و در تیمار شاهد رخ داد که اختلاف معنی داری را با پنج و 10 دسی زیمنس بر متر نشان نداد. کمترین مقادیر میانگین زمان جوانه زنی در دمای 25 درجه سانتی گراد (20/1، 21/1 و 11/1 روز، بدون اختلاف معنی دار به ترتیب در سه تیمار اول) و بیشترین زمان میانگین جوانه زنی در دمای 10 درجه سانتی گراد و در سطح شوری 35 دسی زیمنس بر متر مشاهده شد. بالاترین شاخص جوانه زنی نیز (37/20) در دمای 25 درجه سانتی گراد و در تیمار شاهد نشان نداد، هر چند با دو سطح بعد خود اختلاف معنی دار مشاهده نشد. همچنین افزایش سطح تنش شوری منجر به کاهش میانگین وزن خشک و طول گیاهچه شد. به طور کلی، بر اساس یافته های فوق به نظر می رسد که بذور کوشیا قادر به جوانه زنی در سطوح مختلف شوری است و قدرت بازیافت از تنش بالایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of germination behavior of kochia seed (Kochia scoparia L. Schard.), under different temperatures and salinity stress levels

نویسندگان [English]

  • Samira Sabouri Rad
  • Mohammad Kafi
  • Ahmad Nezami
  • Mohammad Bannayan Aval
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Kochia (Kochia scoparia L. Schard) is an annual, halophyte and drought resistant plant that can be irrigated with saline water and a valuable source for forage under drought and saline ecosystem. In order to evaluate the germination characteristic of kochia under different temperatures and salinity stress levels, an experiment was conducted at Physiology Lab of Ferdowsi University of Mashhad, Iran during year of 2009. The experiment was conducted in a completely randomized design with four replications. Treatments included nine levels of salinity (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 dS.m-1) using NaCl and eight temperature levels (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 400C). Analysis of variance showed that the different levels of temperature and salinity stress had significant effects (p≤0.05) on percentage of germination, mean germination time, germination index, dry weight and length of seedling and interaction between temperature and salinity stress had the same effect. The highest percentage of germination was in 250C and in control levels that didn’t show any significant effect with 5 and 10 dS.m-1. The shortest mean germination time observed at 250C (20.1, 21.1 and 11.1 days in three primary treatments) and the highest one observed in 35 dS.m-1 at 100C. The highest germination index (20.37) occurred at 250C and in control level. Also, by increasing in salinity level, dry weight and length of seedling decreased. Anyway, based on the results of the present study, kochia is able to germinate in different salinity levels and has a high ability to recover itself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination index
  • Germination percentage
  • Mean germination time
CAPTCHA Image