نویسنده = امیر آینه بند
بررسی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 645-655

10.22067/jag.v6i3.34657

سیده سمانه سهرابی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ افراسیاب راهنما