بررسی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی میزان تأثیر مدیریت عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم این پژوهش به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. سه سطح مدیریت بقایای گیاهی (حذف بقایا، سوزاندن بقایا و برگرداندن بقایا) به عنوان عامل اصلی و 5 منبع کود نیتروژن (شاهد، 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، 75 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس و 75 کیلوگرم نیتروژن در هکتار+ کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته‌شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تأثیر مدیریت‌های مختلف بقایای گیاهی قرار گرفته، به‌طوری‌که در بین مدیریت‌های اعمال شده بر بقایا، سوزاندن بقایا در اغلب صفات باعث افزایش و حذف بقایا منجر به کاهش اجزای عملکرد شد، در این بین برگرداندن بقایا حالت بینابینی داشته و گر‌چه در صفات وزن هزار دانه و شاخص برداشت بیشترین میزان را دارا بود؛ اما تأثیر سویی بر عملکرد بیولوژیک داشت. بیشترین عملکرد دانه (6/6 تن در هکتار) با کاربرد 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و اعمال مدیریت سوزاندن بقایای گیاهی و کمترین عملکرد دانه (6/2 تن در هکتار) با کاربرد کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس و حذف بقایای گیاهی تولید شد. کاربرد کود بیولوژیک به تنهایی نتایج ضعیفی نشان داد به طوری که در بیشتر موارد تفاوت معنی داری با عدم مصرف کود نیتروژن نداشت در حالیکه کاربرد ترکیب کود بیولوژیک و شیمیایی نتایج قابل قبولی ارائه داد و بیشترین تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه در اثر کاربرد توأم کود بیولوژیک و شیمیایی حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effect of the residue management and different nitrogen sources on wheat yield and components

نویسندگان [English]

  • Seyede Samaneh Sohrabi
  • Esfandiar Fateh
  • Amir Aynehband
  • Afrasyab Rahnama
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

A trial study was carried out to assess the influence of the plant residue management in conjuction with application of different nitrogen sources on wheat yield and components, at the Agricultural Faculty of ShahidChamran University of Ahvaz during 2011-2012.The experimental design was splitplot at randomized completed block design arrangement. The main plot were different wheat residue management at three levels(residue moving, residue incorporated to the soil and burning) and the subplot were different nitrogen resources (control, 75 & 150 kg/ha urea, Supernitroplus biological fertilizer)SNBF and 75 kg/ha urea fertilizer+ SNBF. The result showed that the plant residues are able to improve the wheat yield and components. Whereas, in most traits, the residue burning increased and the residue moving deceased the most trait. The residue incorporated to the soil was the intermediate treatment. Although residue incorporated to the soil had the highest 1000seed weight and harvest index and it had negative effect on biological yield. The highest grain yield (6.6 tone/ha) and the lowest (2.6 tone/ha) were obtained at Supernitroplus and residue removing treatment. Biological fertilizer application had negative effect and in most traits there was no significant different between biological fertilizer and no nitrogen application (Control). Whereas the application of biological fertilizer in combined with chemical fertilizer had positive effect and the highest seed number in spike and 1000 seeds was found at biological fertilizer in combined with chemical fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological yield
  • Grain protein
  • Residue incorporated
  • Super Nitro Plus
  • Urea fertilizer
CAPTCHA Image