دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 58، دی 1402، صفحه 643-862