دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، تیر 1389 
اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.)

صفحه 236-244

10.22067/jag.v2i2.7629

مجتبی میرآخوری؛ فرزاد پاک نژاد؛ محمد رضا اردکانی؛ فواد مرادی؛ پریسا ناظری؛ محمد نصری


اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک در ترکیب با کود شیمیایی بر رشد ذرت (Zea mays L.) در شوشتر

صفحه 292-301

10.22067/jag.v2i2.7636

خالد عیدی زاده؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ حسین صباحی؛ سعید صوفی زاده


ارزیابی رشد و عملکرد هیبریدهای جدید سینگل کراس ذرت علوفه ای (Zea mays L.)

صفحه 335-342

10.22067/jag.v2i2.7640

سعید خاوری خراسانی؛ محمد گلباشی؛ فرهاد عزیزی؛ مریم آشفته بیرگی؛ رضا فاطمی