کلیدواژه‌ها = کشت خالص
ارزیابی تأثیرکشت مخلوط ارقام برخصوصیات زراعی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 4، شماره 2، تیر 1391، صفحه 144-150

10.22067/jag.v4i2.14967

احمد زارع فیض آبادی؛ ابوالقاسم امام وردیان