ارزیابی تأثیرکشت مخلوط ارقام برخصوصیات زراعی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر کشت مخلوط بر خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.)، آزمایشی در سال زراعی 87-1386 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار در شهرستان مه ولات خراسان رضوی انجام شد. تیمارها شامل کشت خالص پنج رقم رایج و توصیه شده گندم پیشتاز، فلات، شیراز، توس و قدس و کشت مخلوط دو رقم فلات با پیشتاز، مخلوط سه رقم فلات، پیشتاز و شیراز، مخلوط چهار رقم فلات، شیراز، قدس و توس و همچنین مخلوط پنج رقم فلات، شیراز، پیشتاز، قدس و توس به نسبت مساوی از هر رقم بود. صفات اندازه گیری شده شامل عملکرد دانه، بیولوژیک و اجزاء عملکرد، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، طول سنبله و همچنین نسبت برابری زمین بر اساس عملکرد دانه و بیولوژیک کشت های مخلوط بودند. نتایج آنالیز واریانس داده ها نشان داد که اثر کشت مخلوط بر تمام صفات مورد بررسی گندم معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه در تیمار کشت مخلوط دو رقم فلات و پیشتاز با مقدار 5425 کیلوگرم در هکتار بود. تیمارهای مخلوط در مقایسه با تیمارهای خالص تا 55 درصد برای عملکرد دانه و تا 32 درصد برای عملکرد بیولوژیک برتری داشتند. در تیمار مخلوط پنج رقم، کاهش 21 درصدی فقط برای عملکرد دانه در مقایسه با میانگین تیمارهای خالص مشاهده شد. بیشترین نسبت برابری زمین در عملکرد دانه و بیولوژیک در کشت مخلوط دو رقم و کمترین آنها در کشت مخلوط پنج رقم حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of mixed cropping on yield and agronomic characteristics of wheat cultivars (Triticum aestivum L.)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Zare Feiz Abadi 1
  • Abolghasem Emamverdian 2
1 Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Training Center, Iran
2 Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In order to evaluation the effect of mixed cropping on yield and agronomical characteristics of wheat (Triticum aestivum L.) varieties, a field experiment based on a randomized complete block design with four replications was carried out at city of Mahvelat in Khorasan Razavi province, Iran, during growing season of 2007-2008. Treatments including five sole cultures of conventional wheat cultivars viz: Pishtaz (P), Falat (F), Shiraz (S), Qods (Q) and Toss (T), mixed cropping of (F+P), mixed cropping of (F+P+S), mixed cropping of (F+S+T+Q) and mixed cropping of (P+F+S+T+Q) with equal ratio of each cultivar. Traits under study were including grain and biological yield, yield components, harvest index, plant height, ear length and Land equivalent ratio for grain and biological yield of wheat. Results showed that mixed cropping had significant effect on all investigated traits. Maximum grain yield was obtained in (F+P) mixed cropping treatments with 5425 kg.ha-1. Average of mixed cropping treatments had an increasing trend in grain and biological yield as 55% and 32%, respectively. Five mixed cultivars treatment had 21% grain yield less than mean of sole crops. Maximum and minimum LER in grain and biological yield were obtained in mixed cropping treatments in (F+P) and (P+F+S+T+Q), respectively. Based on result of this study, yield of wheat cultivar in mix cropping were superior to sole crops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter specific
  • Land equivalent ratio
  • Sole culture
CAPTCHA Image