نویسنده = علی قنبری
تأثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد ریشه چغندر قند (Beta vulgaris L.) تحت شرایط کم آبیاری و حضور علف‌های‌هرز

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 217-231

10.22067/jag.v9i1.54162

علی اصغر آب سالان؛ علی قنبری؛ مهدی راستگو؛ شهرام نوروززاده


اثرات تغییر اقلیم بر نواحی در معرض تهاجم علف‌هرز کشیده‌برگ مهاجم جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) در ایران و جهان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 245-261

10.22067/jag.v9i1.57012

سید کریم موسوی؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ محمدعلی باغستانی


بررسی رقابت چند گونه ای و پویایی فصلی جمعیت علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.)

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 444-452

10.22067/jag.v6i3.43407

سجاد میجانی؛ علی قنبری؛ مهدی نصیری محلاتی


اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.)

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 443-451

10.22067/jag.v5i4.33007

علی قنبری؛ زهره قویدل؛ رضا قربانی؛ قدریه محمودی