نویسنده = مهدی پارسا
تعداد مقالات: 9
1. تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخص‌های اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-47

10.22067/jag.v10i1.43075

هما عزیزی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی پارسا؛ محمود شور؛ رضا خراسانی


2. تنوع زیستی حشرات در بوم‌نظام‌های زراعی ارگانیک و رایج گندم (Triticum aestivum L.) و سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در منطقه فریمان

دوره 10، شماره 4، بهار 1397، صفحه 1051-1066

10.22067/jag.v10i4.45973

منصوره محلوجی راد؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی پارسا؛ قربانعلی اسدی؛ ناصر شاهنوشی


5. آنالیز خلاء عملکرد نخود در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه‌سازی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 84-98

10.22067/jag.v7i1.35497

سیدرضا امیری ده احمدی؛ مهدی پارسا؛ محمد بنایان اول؛ مهدی نصیری محلاتی


7. به گزینی برای تحمل به شوری در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مزرعه: 1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 20-32

10.22067/jag.v4i1.14954

سید فاضل فاضل کاخکی؛ احمد نظامی؛ مهدی پارسا؛ محمد کافی


8. بررسی تأثیر ورمی کمپوست بر میزان فتوسنتز، تعرق و کارایی مصرف آب لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش شوری

دوره 4، شماره 3، بهار 1391، صفحه 223-234

10.22067/jag.v4i3.15311

عبدالله بیک خورمیزی؛ علی گنجعلی؛ پروانه ابریشم چی؛ مهدی پارسا


9. تأثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا قرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 474-485

10.22067/jag.v2i3.7661

عبداله بیک خورمیزی؛ پروانه ابریشم چی؛ علی گنجعلی؛ مهدی پارسا