نویسنده = علی اصغر محمد آبادی
بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمّی و کیفی علوفه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 491-499

10.22067/jag.v3i4.14906

علی اصغر محمد آبادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ جبار فلاحی؛ زینت برومند رضازاده


اثرات الگوی کاشت و زمان اولین آبیاری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 84-93

10.22067/jag.v3i1.9973

علی اصغر محمد آبادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ جبار فلاحی


اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 71-79

10.22067/jag.v1i2.2688

ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ علی اصغر محمد آبادی