نویسنده = محمود خرمی وفا
ارزیابی امکان نشاءکاری آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شرایط آب و هوایی کرمانشاه

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 775-787

10.22067/jag.v10i3.59751

ژاله زارعی؛ حسن حیدری؛ ایرج نصرتی؛ محمود خرمی وفا


ارزیابی کارایی نیتروژن در ارقام ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط اقلیمی کرمانشاه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 234-247

10.22067/jag.v10i1.56935

منصور احمدی؛ فرزاد مندنی؛ محمود خرمی وفا؛ غلامرضا محمدی؛ علی شیرخانی


ارزیابی مدل CliPest در شبیه سازی رقابت گندم (Aestivum Triticum L.) و یولاف وحشی (Avena Ludoviciana L.) در کرمانشاه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 248-266

10.22067/jag.v10i1.60082

اشکان جلیلیان؛ فرزاد مندنی؛ محمود خرمی وفا؛ علیرضا باقری