نویسنده = علیرضا باقری
ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 87-102

10.22067/jag.v11i1.65109

فرزاد مندنی؛ علی بزرگی حسین آباد؛ محسن سعیدی؛ علیرضا باقری؛ حسن حیدری


ارزیابی مدل CliPest در شبیه سازی رقابت گندم (Aestivum Triticum L.) و یولاف وحشی (Avena Ludoviciana L.) در کرمانشاه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 248-266

10.22067/jag.v10i1.60082

اشکان جلیلیان؛ فرزاد مندنی؛ محمود خرمی وفا؛ علیرضا باقری


اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه‌های گیاهی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 60-69

10.22067/jag.v6i1.35674

علیرضا باقری؛ رضا قربانی؛ محمد بنایان اول؛ اورس شافنر


مطالعه بوم شناسی فردی گونه مرتعیSalsola tomentosa (MOQ.) Spach در استان خراسان رضوی

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 89-100

10.22067/jag.v1i2.2690

حسین رحیمی؛ امیرعلی شاهمرادی؛ علیرضا باقری


اثر الگوهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L.) در کاهش مصرف علفکش فورام سولفورون (اکوئیب)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388

10.22067/jag.v1i1.2659

مهران صفرخانلو؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ علیرضا باقری