اثر برخی از محرک‌های رشد گیاهی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بادرنجبویه (Melissa officinalis. L) تحت رژیم های مختلف آبیاری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، مهاباد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، مهاباد، ایران.

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، مهاباد، ایران.

10.22067/agry.2023.83280.1159

چکیده

باهدف مطالعه اثر محلول‌پاشی محرک‌های مختلف رشد بر خصوصیات رشدی و اسانس گیاه بادرنجبویه در سطوح مختلف تنش خشکی آزمایشی در سال زراعی 1400-1401 اجرا در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد شد. آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. سطوح مختلف آبیاری شامل آبیاری بعد از 80، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی در کرت‌های اصلی و محلول‌پاشی محرک‌های مختلف رشد شامل شاهد، ملاتونین، اسیدآمینه پرولین و اسیدفولیک در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بالاترین محتوی کلروفیل (25/2 میلی‌گرم بر گرم وزن تر)، محتوی نسبی آب برگ (12/88 درصد) و عملکرد ماده خشک (79/793 کیلوگرم در هکتار) در تیمار محلول‌پاشی ملاتونین و آبیاری 80% ظرفیت زراعی حاصل شد، همچنین بالاترین درصد اسانس (81/0 درصد) عملکرد اسانس (46/6 کیلوگرم در هکتار) در تیمار محلول‌پاشی ملاتونین تحت تیمار آبیاری 60 درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد. محلول‌پاشی ملاتونین در هر سه تیمار آبیاری بر درصد و عملکرد اسانس افزود. بالاترین محتوی فنل کل (50/0 میلی‌گرم اکی‌والان‌های گالیک اسید در 100 گرم عصار) به تیمار محلول‌پاشی ملاتونین تحت شرایط آبیاری 40 درصد ظرفیت زراعی اختصاص داشت. تیمار آبیاری 40 درصد ظرفیت زراعی محتوی فلاونوئید را در مقایسه با سطوح 60 و 80% به ترتیب 90/29 و 23/93 درصد افزایش داد. همچنین محلول‌پاشی ملاتونین، اسیدآمینه پرولین و اسیدفولیک محتوی فلاونوئید را در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب64/17، 35/23 و 35/32 درصد افزایش دادند. بنابراین محلول‌پاشی ملاتونین می‌تواند راهکاری برای افزایش خصوصیات کمی و کیفی بادرنجبویه در شرایط آبیاری نرمال و تنش ملایم باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

: The effect of some plant growth stimulants on some physiological and biochemical properties of Lemon balm (Melissa officinalis. L) under different irrigation regimes

نویسندگان [English]

 • Mustafa Yasini 1
 • Soran sharafi 2
 • Saman Yazdan Seta 3
1 Islamic Azad University, Mahabad Branch, Department of Agronomy and Plant Breeding, Islamic Azad University, Mahabad Branch, Mahabad, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
3 3. Assistant Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
چکیده [English]

Title: The effect of some plant growth stimulants on some physiological and biochemical properties of Lemon balm (Melissa officinalis. L) under different irrigation regimes

Introduction

Medicinal plants are one of the most valuable resources in Iran's wide range of natural resources, which can play an important role in society's health, job creation and non-oil exports if they are scientifically recognized, cultivated, developed and exploited properly. Iran is considered one of the world's best regions in terms of climate, geographical location and medicinal plant growth, and it has been a source of production and consumption of medicinal plants in the past. Lemon balm is generally used in traditional medicine to treat digestive problems, pain and mental disorders. Drought stress is one of the most serious and widespread problems that limit plant productivity because it negatively affects plant physiology. The effects of drought stress depend on the duration, intensity and stage of growth and the genetic tolerance capacity of plants, which can reduce the growth of plants. It causes a change in morphological and physiological structures and the pattern of biomass distribution or even death.

Materials and Methods

To study the effect of foliar different growth stimulants on the growth characteristics and essential oil of balm at different levels of drought stress, an experiment was carried out in the crop year 2021. The experiment was a split plot in the base of randomized complete blocks with four replications, where different levels of irrigation include irrigation after 80, 60 and 40 percent of the field crop capacity (FC) in the main plots and foliar application of different growth stimulants including control, melatonin, amino acid and folic acid were placed in sub-plots. In this research, Total chlorophyll, Dry matter yield, Relative water content, Proline content, Soluble sugars, essential oil, essential oil, Essential oil yield, Total phenol and flavonoid were measured. The data obtained from the experiment was analyzed using SAS.9.4 software. The obtained averages were statistically compared using Duncan's method (LSR) and at the five percent probability level.

Results and Discussion

The results of variance analysis of the data showed that the effect of irrigation and foliar spraying of growth stimulants on all investigated traits was significant at the probability level of 1%. There was a difference between the interaction treatments in terms of chlorophyll content, proline content, essential oil percentage, essential oil yield and flavonoid content at the probability level of one percent and in terms of relative leaf water content, dry matter yield, soluble sugars content and total phenol content at the probability level of five percent. The results showed the highest chlorophyll content (2.25 mg g-1 FW), relative leaf water content (88.12 percent), and dry matters yield (793.79 kg ha-1) was recorded in melatonin foliar application and irrigation of 80% of FC treatments. Also, the highest essential oil content (0.81%) and essential oil yield (6.46 Kg ha-1) were observed in treating foliar application with melatonin under the irrigation treatment of 60% FC. This study allocated the highest total phenol content to melatonin foliar application at 40% of the FC conditions. In this study, 40% FC irrigation treatment increased the flavonoid content by 29.90% and 93.23%, respectively, compared to 60% and 80% FC. Furthermore, foliar application of melatonin, proline amino acid and folic acid increased the flavonoid content compared to the control treatment by 17.64, 23.35 and 32.35%, respectively.

Conclusion

In this study, melatonin foliar application in all three irrigation conditions increased essential oil yield compared to the corresponding control. Under irrigation and foliar spraying of melatonin, the synthesis of secondary metabolites and essential oil has been accelerated and produced the maximum yield of essential oil. Therefore, foliar spraying of melatonin and mild water deficit stress can be recommended to achieve maximum economic yield in Lemon balm.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dry matter
 • essential oil content
 • irrigation
 • melatonin proline
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 15 تیر 1402
 • تاریخ بازنگری: 20 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 02 آبان 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 02 آبان 1402