دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 59، فروردین 1403، صفحه 1-196 
تأثیر عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) بر عملکرد کمی و کیفی سویا

صفحه 147-158

10.22067/agry.2022.78292.1124

صفیه عرب؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ احمد غلامی؛ مصطفی حیدری