اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد و مراحل فنولوژیکی گیاه سیب‌زمینی (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

2 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.

چکیده

سیب­زمینی از محصولات مهم زراعی است که به‌عنوان یک محصول استراتژیک در تأمین امنیت غذایی در آینده شناخته شده است. با توجه به پدیده گرمایش جهانی و تحت تأثیر قرار دادن تولیدات محصولات کشاورزی، ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر تولید سیب­زمینی در کشور ضروری می­باشد. بدین منظور، از داده­های مدل اقلیمی CanESM2، تحت سناریوهای انتشار RCP4.5, RCP2.6 و RCP8.5 در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری استان کرمان، استفاده گردید. از مدل آماری SDSM، برای ریزمقیاس نمایی خروجی مدل CanESM2، و از مدل WOFOST به‌منظور شبیه­سازی عملکرد غده و مراحل فنولوژیکی سیب­زمینی استفاده شد. در این مطالعه، مدل WOFOST با استفاده از داده­های مزرعه­ای سال­های 90،89 و 92 کالیبراسیون و با داده­های سال­های 1391 و 1393 تعیین اعتبار گردید. نتایج به‌دست آمده از شاخص­های آماری، نشان از دقت بالای مدل SDSM و مدل WOFOST و مطابقت نتایج کالبیراسیون و تعیین اعتبار با داده­های دیدبانی بود. میانگین مربعات خطا در دو مدل SDSM و WOFAST در مراحل کالبیراسیون و صحت‌سنجی  به‌ترتیب 8/0 و 4/7 درصد تجاوز نکرده و در محدوده عالی قرار داشت. 87 درصد مراحل فنولوژیک و بالای 90 درصد عملکرد غده سیب‌زمینی، در اطراف خط استاندار (±SE) مراحل فنولوژیک و عملکرد دیده­بانی شده قرار داشت. نتایج شبیه­سازی در مناطق مورد مطالعه تحت سناریوهای RCP نشان‌دهنده افزایش دمای کمینه در محدوده 0.3 تا 1.3 درجه سلسیوس، دمای بیشینه در محدوده 0.3 تا 1.2 درجه سلسیوس و کاهش بارش در محدوده 4/6- تا 6/37- میلیمتر خواهد بود. نتایج حاصل از شبیه­سازی عملکرد غده و مراحل فنولوژیکی سیب­زمینی در دوره آینده توسط مدل WOFOST، بیانگر کاهش عملکرد سیب­زمینی به‌میزان 8/0- تا 3/6- درصد بود. میانگین حداکثر کاهش طول رشد با 5/3- روز در سناریوی RCP8.5 مربوط به مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی (برداشت) بود. همچنین نتایج نشان داد که به‌ازای هر یک درجه سلسیوس افزایش میانگین دما سالانه، عملکرد غده به‌میزان 99/4 درصد کاهش خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Climate Change on Yield and Phenological Stages of Potato Plant (Case Study: South of Kerman Province)

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Bayatani 1
 • Keramat Nezhadafzali 2
1 Department of Geography, Faculty of Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
2 Department of Geography, Faculty of Literature and Human Sciences, Jiroft University, Jiroft, Iran.
چکیده [English]

Introduction
     Food security is one of the most important concerns of human society. Given the importance of climate for the agricultural sector, achieving long-term climate forecasts in this area is essential. The advent of global climate (GCM) and regional models (RCM) has made it possible for researchers to study the impact of climate on agricultural products. Predicted climate change, especially the increase in atmospheric carbon dioxide and temperature, as well as changes in the amount and patterns of rainfall, will have severe effects on agricultural production and food security, especially in arid and semi-arid regions. Therefore, any change in the world climate, directly affects the production of agricultural products in different parts of the world and, consequently, the issue of food security in the world. This study was conducted to investigate the effects of climate change on yield and length of phenological stages of potato plant in tropical and subtropical regions of Kerman province.
Materials and Methods
     The study area in this research includes stations with a statistical period of 17 years (1989 to 2005), including Jiroft, Kahnooj, and Manojan. In this study, maximum and minimum temperature data, precipitation, average relative humidity, average wind speed, and sunny hours on a daily time scale were used for the exponential microscale. From the output of the CanESM2 general circulation model was used under the three scenarios rcp2.6, rcp4.5, and rcp8.5. The SDSM microscale model was used to exponentially scale the output of the general circulation model. In order to prepare field data for calibration and to determine the validity of the WOFOST model in potential conditions, data from research projects of Jiroft Agricultural Research Center during 2010-2011 were collected and used as a basic course. This information includes planting date, phenological stages from planting to emergence, emergence to flowering, and emergence to physiological maturity of the potato plant in the study areas.
 
Results and Discussion
     The results of WOFOST model validation for phenological stages and potato yield provided acceptable estimates for both variables. The ability of the SDSM model to simulate meteorological parameters was confirmed, however, the model showed less accuracy in simulating precipitation. The simulated maximum and minimum temperatures for the next period (2011-2100) under RCP scenarios increased compared to the observation period in all three RCP scenarios. Precipitation has also will change in future periods in all three scenarios and show a declining trend. Combining the results of the CanESM2 climate model under RCP scenarios in three climate periods 2011-2041, 2041-2070 and 2071-2100 with the WOFOST growth simulation model showed that the length of different phenological stages and potato tuber yield under potential conditions will be reduced in the study areas. The stage of germination to the physiological maturation of the tubers, due to its longer duration, the greatest reduction in the length of the period occurred in this stage. The results of potato tuber yield simulation showed a decrease in yield in the study areas. According to the results, the highest reduction in performance was observed in the third period (2071-2100). The percentage of glandular function reduction was observed on average between 2 and 4.3%. In general, the results showed an increase in the average minimum and maximum temperatures of 0.37 to 0.9 degrees Celsius over the next three periods. The length of the phenological stages of the potato plant from emergence to physiological maturity has decreased in parallel with the increase in the mean minimum and maximum temperatures. The reduction in the length of the germination stage is between 0.2 to 1.9 days, the flowering stage is between 0.5 to 1.7 days, and the maturation stage to maturity is between 1.4 to 3.5 days. The greatest reduction during the phenological stages is related to the emergence stage to maturity of 3.5 days.
Conclusion
     In general, the results of this study indicate an increase in the negative effects of climate change on the potato plant in three stations of Jiroft, Kahnooj, and Manojan. As the temperature rises and the rainfall decreases, and naturally, the length of the growing season and the yield of potatoes decrease, the amount of damage in future climates will increase. Generally, for one degree Celsius increase in average annual temperature, tuber yield will decrease by 4.99%.
  

 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • General Circulation Model
 • Exponential Microscale
 • WOFOST Model
 • Phenological Stages of Potato
 • South of Kerman Province

©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 • Advari, Z., Tadayon, M. R., & Arani Baghbani, A. (2019). Effect of Climate Change on potato Production and assessment adaptation strategies in Fereydounshahr. Journal of Plant Process and Function, 8,151-169. (In Persian with English Summary) http://dorl.net/dor/20.1001.1.23222727.1398.8.29.18.0
 • Bani Hashemi, S.(2012). Assessment of climate change and related damages in the country. Quarterly Journal of Forests, Rangelands and Watershed Management Organization 94 and 93, 13-5. (In Persian with English Summary)
 • Bayatani, F. (2019). Study of the effects of climate change on yield and water requirement of potato plant in Iran. PhD Dissertation, Faculty of Literature, Hakim Sabzevari University of Sabzevar, Iran. (In Persian with English Summary)
 • Darzi Naftchali, A., & Karandish, F.(2016). Rice cultivation management in Mazandaran Province under climate change . Journal of Water Research in Agriculture, 30, 33-346. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22092/jwra.2016.107154
 • Delghandi, M., Massah Bovani, A. R., Ajorlou, M. J., Broomandnasab, S., & Andarzian, B. (2014). Risk assessment of climate change impacts on production and phenology of wheat (case study: Ahvaz Region). Journal of Water and Irrigation Management, 4, 161-175. (In Persian with English Summary) https://doi.org/10.22059/jwim.2014.53032
 • Esmaili, R., Ataie, H., & Falah Ghalhary, G. (2011). Evaluation of the effects of climate change on the possibility of developing two nucleated species of almond and apricot (Case study: Khorasan Razavi). Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production, 21, 162-145. (In Persian with English Summary)
 • Food and Agriculture Organization (FAO). (2019). An FAO Perspective. http://www.fao.org.
 • Food and Agriculture Organization (FAO). (2012). Plant Production and Protection Paper FAO, Rome.
 • Fischer, G.F.N., Tubiello, H., Velthuizen, V., & Wiberg, D.A. (2007). Climate change impacts on irrigation water requirements. Technological Forecasting & Social Change, 74, 1083-1107. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2006.05.021
 • Gouache, C.H., Bris, X., Bogard, L.M., Deudon, O., Pagé, C.H., & Philippe, P.H. (2012). Evaluating agronomic adaptation options to increasing heat stress under climate change during wheat grain filling in France. European Journal of Agronomy, 39, 62-70. https://doi.org/10.1016/j.eja.2012.01.009
 • Jafarpour, S., h. (2016). Investigating the effects of climate change on water demand and yield of major crops in Ardabil plain. Master Thesis, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardabili University of Ardabil, Iran. (In Persian with English Summary)
 • Khajehpour, M. R. (2008). Principles and foundations of agriculture. Isfahan University Jihad Publications, Isfahan.
 • Nazari, S. h., Taheriun, M., & Ahmadi, A. (2015). Investigation of the effects of climate change on temperature and precipitation in the catchment area of Mahabad Dam (using CanESM2 model), the second national conference on architecture. New Urban Development, National Center of Iranian Architects, Urmia, 5 October 2015. (In Persian with English Summary) https://civilica.com/doc/418378.
 • Supit, I., Hooyer, A.A., & Van Diepen, C. A. (1994). System description of the WOFOST 6.0 crop simulation model implemented in CGMS. Vol. 1: Theory and algorithms. EUR publication 15956, Agricultural series, Luxembourg.
 • Taei Semiromi, S., Moradi, H. R., & Khodagholi, M. (2014). Simulation and prediction some of climate variable by using multi line SDSM and Global Circulation Models (Case study: Bar Watershed Nayshabour). Human and Environment Quarterly, 28, 15-1. (In Persian with English Summary)
 • Taei Semiromi, J., Ghanbari, A., Amiri, I., Ghaffari, A. A., Siahsar, B., & Ayobi, Sh. (2012). Agroecological Zoning of Wheat in the Borujen Watershed: Rianfed and Irrigated Wheat Cropping System Evaluation. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 22(4), 12-1. (In Persian with English Summary)
 • Turkman, M. (2016). Investigating the effect of future warming and climate change on agricultural characteristics and potato production in Iran. PhD Dissertation, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
 • Willby, R. L., Dawson, C. W., Barrow, E. M. (2002). SDSM a decision support tool for the assessment of regional climate change impacts. Environmental Modelling & Software, 17, 145-157. https://doi.org/10.1016/S1364-8152(01)00060-3
CAPTCHA Image