تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر عملکرد و صفات بیوشیمیایی موسیر ایرانی(Allium hirtifulium)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قدس، تهران، ایران.

چکیده

به‌ منظور بررسی تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی (نیتروژن، پتاسیم، فسفر به‌ترتیب 90، 70 و 60 کیلوگرم درهکتار)، ورمی کمپوست (10 تن در­هکتار) و کود دامی (کود گوسفندی 10 تن در­هکتار) در تلقیح با کودهای زیستی بر صفات بیوشیمیایی و رشدی این گیاه به‌صورت تجزیه مرکب در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در دو سال (1396-1394) انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثر سال بر همه صفات، اثر کود بر همه صفات به غیر از نشاسته و گلوکز و اثر متقابل سال در کود بر همه صفات مورد اندازه­گیری به غیر از آنتی­اکسیدان، نیتروژن، نشاسته و گلوکز معنی­دار گردید، به‌طوری‌که در سال دوم آنتی­اکسیدان، نیتروژن، نشاسته و گلوکز (به‌ترتیب 71/42 و 30/2 درصد، 40/0و 38/0 میلی­گرم در گرم وزن­تر) دارای بیشترین و در سال اول (به‌ترتیب 05/29، 44/1، 23/0 و 23/0) کمترین مقدار بود. بیشترین میزان اندازه (04/8 سانتی­متر)، پتاسیم (88/1 و 89/1 درصد)، وزن پیاز (095/0 و 096/0 کیلوگرم)، پروتئین (05/15 و 72/15 میلی­گرم در گرم وزن­تر)، به‌ترتیب در تیمار ورمی­کمپوست در تلقیح با کود زیستی و کود شیمیایی در تلقیح با کود زیستی در سال دوم، مقدار فنل (15/1 و 19/1 میلی­گرم در گرم وزن­تر) به‌ترتیب در تیمار ورمی­کمپوست در تلقیح با کود زیستی در سال دوم و کود شیمیایی در­تلقیح با کود زیستی در سال دوم و فلاونوئید (1/107 میلی­گرم در گرم وزن­تر) و فسفر (623/1 درصد) در تیمار ورمی کمپوست در تلقیح با کود زیستی در سال دوم به‌دست آمد، هم­چنین بیشترین آنتی­اکسیدان (24/36) و مقدار نیتروژن (29/2) به‌ترتیب در تیمار ورکمپوست در تلقیح با کود زیستی در سال دوم و کود شیمیایی در تلقیح با کود زیستی در سال دوم بود و کمترین میزان اندازه (16/3)، وزن پیاز (037/0)، مقدار فنل (168/0)، فلاونوئید (99/48)، پروتئین کل (81/6)، فسفر (753/0) و پتاسیم (811/0) در شاهد به‌دست­آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of the Application of Chemical, Organic, and Biological Fertilizers on Yield and Biochemical Traits of Iranian Shallot (Allium hirtifulium)

نویسندگان [English]

  • Razieh A,mirkhani 1
  • Hossein Arouiee 2
  • Abdollah Ghasemi pirbalooti 3
1 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Medicinal Herbs Research Center, Islamic Azad university, The Unit of Qods City, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Iranian shallot, scientifically known as Allium hirtifolium, is an important medicinal, edible, and industrial plant that grows in different regions of Iran, especially in the Central Zagros. Since this plant is harvested from its natural environment for consumption, it is necessary to cultivate and study various factors that affect its quantitative and qualitative yield, such as the use of sustainable agriculture. Additionally, genetic and environmental factors, as well as the use of fertilizers and nutrients, affect the growth, development, and yield of medicinal and edible plants, including Iranian shallots. Therefore, creating the best substrate for cultivation, protection, and harvesting is necessary due to the use of these plants in human health. The purpose of this study was to investigate the effect of chemical and organic fertilizer in inoculation with biofertilizer in two years on the yield and biochemical traits of Iranian shallot.
Materials and Methods
In this study (in the research farm of Islamic Azad University of Shahrekord in Chaharmahal and Bakhtiari province) investigated the effect of chemical fertilizer application (including: nitrogen, potassium, phosphorus 90, 70 and 60 kg/ha, respectively), chemical fertilizer inoculation with fertilizer Vermicompost (10 tons per hectare), Vermicompost inoculation with bio-fertilizer, manure (including sheep manure 10 tons per hectare), manure inoculation with bio-fertilizer (Including Arbuscular Mycorrhizal Fungi including: Glomus fasiculatum, Glomus intraradices and Glomus mosseae and growth-promoting bacteria including: Azospirillum spp, Pseudomonas fluorescens and Bacillus subtilis) on Iranian shallot biochemical and yields traits such as: size and weight of Bulb, Amount of phenol, Flavonoid Antioxidants, Starch, Glucose, Total protein, Nitrogen, Phosphorus, Potassium of this plant, as an randomized complete blocks design with three replications in two consecutive years (2016-2017 and 2017-2018) was conducted and The simple(year and fertilizer) and combined analysis(year* fertilizer) of variance were done. Data analysis was performed using SAS9.1 software, and LSD test at 5% probability level was used to compare the mean of treatments.
Results and Discussion
The results of the variance analysis showed that the effect of year on all traits was significant, including size and weight of bulb, phenol, flavonoids, antioxidants, starch, glucose, total protein, nitrogen, and phosphorus, at the level of 1%. The effect of fertilizer on all traits (except starch and glucose) and their interactions (year x fertilizer) on all measured traits except antioxidant activity percent, nitrogen, starch, and glucose were also significant.
In the second year, antioxidant activity percent, nitrogen, starch, and glucose had the highest amounts at 42.71%, 2.30%, 0.40, and 0.38, respectively, while in the first year, they had the lowest amounts at 29.05, 1.44, 0.23, and 0.23 mg/g fw, respectively.
According to the results, the highest bulb size (8.04 cm), potassium (1.88% and 1.89%), bulb weight (0.095 and 0.096 kg), and total protein (15.05 and 15.72 mg/g fw) were obtained in the vermicompost treatment in inoculation with bio-fertilizer in the second year and chemical fertilizer in inoculation with bio-fertilizer in the second year. Additionally, the highest amount of phenol (1.15 and 1.19 mg/g fw), respectively, in the treatment of vermicompost in inoculation with bio-fertilizer in the second year and chemical fertilizer in inoculation with biofertilizer in the second year, flavonoids (107.1 mg/g fw), and phosphorus (1.623%) in vermicompost in inoculation with bio-fertilizer in the second year were obtained.
Moreover, the results of comparing the means showed that the highest percentages of antioxidant activity percent (36.24) and nitrogen content (2.29%) were in vermicompost in inoculation with bio-fertilizer and chemical fertilizer in inoculation with bio-fertilizer in the second year, respectively. The lowest bulb size (3.16 cm), bulb weight (0.037 kg), phenol content (0.168 mg/g fw), flavonoids (48.99 mg/g fw), total protein (6.81 mg/g fw), phosphorus (0.753%), and potassium (0.811%) were observed in control.
Conclusion
According to the results of this study, organic fertilizers can be used in inoculation with bio-fertilizer to increase the production of Iranian shallot as organic fertilizer and not impose a negative effect on the quantitative and qualitative characteristics of this plant instead of, excessive use of chemical fertilizers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizer
  • Manure
  • Quantitative and qualitative yield
  • Vermicompost
Abe, N., Murata, T., & Hirota, A. (1998). Novel 1, 1-diphenyl-2-picryhy- drazyl- radical scavengers, bisorbicillin and demethyltrichodimerol, from a fungus. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 62, 661-662. DOI: org/10.1271/bbb.62.661
Albrechtova, J., Latr, A., Nedorost, L., Pokluda, R., Posta, K., & Vosatka, M. (2012). Dual inoculation with mycorrhizal and saprotrophic fungi applicable in sustainable cultivation improves the yield and nutritive value of onion. The Scientific World Journal, DOI:10.1100/2012/374091
Ali, M., Khan N., Khan, A., Ullah, R., Naeem, A., Wasiullah, Khan, M., Khan, K., Farooq, S., & Rauf, K.(2018). Organic manures effect on the bulb production of onion cultivars under semiarid condition. Pure and Applied Biology, 7(3), 1161–70. DOI:org/10.19045/bspab.2018.700135
Alizad, L., Rad, M.M., & Aghaei, K. (2017). Effect of nitrogen sources type and plant growth promoting bacteria on yield and its attributes of Talesh local garlic in Rasht. Crops Improvement, 20(2), 533-545. (In Persian with English Summary)
Al-Moshileh, A.M. (2001). Effect of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizer on onion productivity in central region of Saudi Arabia. Assiut Journal of Horticultural Science, 32, 291-305.
Alt, D., Ladebusch, H., & Melzer, O. (1999). Long-term trial with increasing amounts of phosphorus, potassium and magnesium applied to vegetable crops. Acta Horticulturae, 506, 29-36. DOI:org/10.17660/ActaHortic.1999.506.2
Amin, Z., Fallah, S., & Abbasi Surki, A. (2017). Effect of application method and different levels of cattle manure on performance and concentration of some nutrients of garlic (Allium sativum). Journal of Soil Management and Sustainable Production, 7(3), 107-121. (In Persian with English Summary). doi.10.22069/EJSMS.2017.11481.1661
Arancon, N.Q., Edwards, C.A., Bierman, P., Welch, C., & Metzger, J.D. (2004). Influences of Vermicomposts on field strawberries: Part 1. Effects on growth and yields. Bioresource Technology Journal, 93(2), 145-153. DOI:org/10.1016/j.biortech.2003.10.014
Arefi, I., Kafi, M., Khazaii, H.M., & Banayan Aval, M. (2012). Investigation of the effect of different of nitrogen, phosphorus and potassium on yield, photosynthesis and Photosynthesis pigments, chlorophyll and nitrogen concentration of components of medicinal and industrial plant shallots (Allium altissimum Regel.) Journal of Agroecology, 4(3), 207-214. (In Persian with English Summary). DOI:10.22067/JAG.V4I3.15309
Arefkhani, M., Khairkhah, M., Naghab, M.G., & Babaeiyan. M. (2017). Effect of initial weight of shallot bulb and farm manure on reproduction and shallot yield (Allium altissimum Regel) in Shirvan climate. Journal of Agroecology, 9(3), 749–59. (In Persian with English Summary). DOI:10.22067/JAG.V9I3.50987
Atmaja, D., Wirajaya, A.A.N.M., & Kartini, L. (2019). Effect of goat and cow manure fertilizer on the growth of shallot (Allium ascalonicum L). Sustainable Environment Agricultural Science, 3(1), 19–23. DOI: org/10.22225/seas.3.1.1336.19-23
Baslam, M., Garmendia, I., & Goicoechea, N. (2013). The arbuscular mycorrhizal symbiosis can overcome reductions in yield and nutritional quality in greenhouse-lettuces cultivated at inappropriate growing seasons. Scientia Horticulturae, 164, 145–154. DOI: org/10.1016/j.scienta.2013.09.021
Bhat. A., Gupta, M., Ganai, M.A., Ahanger, R.A., & Bhat, H.A. (2013). Yield, soil health and nutrient utilization of field pea (Pisum sativum L.) as affected by phosphorus and bio-fertilizers under subtropical conditions of Jammu. International. Journal of Modern Plant and Animal Sciences, 1(1), 1-8. DOI:10.13140/RG.2.2.33954.86729.
Bhushan, C., Katiyar, S., & Vikram, N. (2020). Effect of bio-fertilizers on growth behaviour and quality parameters of garlic (Allium sativum Linn.). International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 9(7), 2319-7706. DOI:org/10.20546/ijcmas.2020.907.025
Bolandnazar, S., Aliasgarzad, N., Neishabury, M.R., & Chaparzadeh, N. (2007). Mycorrhizal colonization improves onion (Allium cepa L.) yield and water use efficiency under water deficit condition. Scientia Horticulturae, 114, 11-15. DOI:org/10.1016/j.scienta.2007.05.012
Bolandnazar, S., Karimi, K., & Sarikhani, M.R. (2018). Effect of some Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) and Arbuscular Mycorrhiza Fungi (AMF) on physiological traits of tareh Irani (Allium ampeloprasum L.). Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29(1), 121-136. (In Persian with English Summary)
Bona, E., Cantamessa, S., Massa, N., Manassero, P., Marsano, F., Copetta, A., Lingua, G., D’Agostino, G., Gamalero, E., & Berta, G. (2016). Arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth-promoting Pseudomonads improve yield, quality and nutritional value of tomato: A field study. Mycorrhiza, 27. DOI: 10.1007/s00572-016-0727-y
Borea, J.M. (1991).Vesicular arbuscular mycorrhizae as modifiers of soil fertility .Advances in Soil Science, 15, 2-31. Springer-Verlag, New York. DOI: 10.1007/978-1-4612-3030-4_1
Bremness, L., 1999. Herbs. Eyewitness Handbook, London, 176 p.
Cangahuala-Inocente, G.C., Silveira, V., & Caprestano, C.A. (2014). Dynamics of physiological and biochemical changes during somatic embryogenesis of Acca sellowiana. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Animal, 50, 166–175.
Carletti, S., Caceres, E.R., & Liorent, B. )1994(. Growth promotion by PGPR on different plant species growing in hydroponics conditions. In: Improving plant productivity with rhizosphere bacteria. Proc. 3rd Intl. Workshop on Plant Growth Promoting Rhizobacteria, Adelaide, Australia.
Caruso, G., Golubkina, N.A., Seredin, T.M., & Sellitto, V.M. )2018(. Utilization of arbuscular-mycorrhyzal fungi in Allium production. Vegetable crops of Russia, 3, 85–90.
Chaharmahal and Bakhtiari meterological administration. Available at: Web site. www. Chaharmahalme.ir
Chattoo, M.A., Ahmed, N., Faheema, S., Narayan, S., Khan, S.H., & Hussain, K. (2007). Response of garlic (Allium sativum L.) to biofertilizer application. The Asian Journal of Horticulture, 2, 249-52.
Darzi, M., Haj-Seyedhadi, M., & Rejali, F., (2010). Effects of vermicompost and phosphate biofertilizer application on yield and yield components in anise (Pimpinella anisum L.). Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 26(4), 452-465. (In Persian with English Summary). Doi: 10.22092/IJMAPR.2011.6655
Dashrath, Y., Prasad, V.M., & Gujar, K.D., (2005). Effect of different biofertilizers in association with phosphorus on growth and yield of onion (Allium cepa L.), a white onion var Jndwo. New Agriculturist, 16(1), 87-89.
Dorais, M., Papadoulos, A.P., & Gosselin, A. (2001). Greenhouse tomato fruit quality. Horticultural Review, 26, 262-319. DOI:org/10.1002/9780470650806.ch5.
Douds, D.D., Nagahashi, J.G., Reider, C., & Hepperly, P.R. (2007). Inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi increases the yield of potatoes in a high p soil. Biological Agriculture and Horticulture, 25, 67-78. DOI:org/10.1080/01448765.2007.10823209
Elizabeth, A., Ainsworth, K., & Gillespie, M. (2007). Estimation of total phenolic content and other oxidation substrates in plant tissues using folin-ciocalteu reagent. Nature Protocols, 24, 875-877. (Protocol).
Emami, A. (1996). Plant Decomposition Methods. Agricultural Education Publishing, Karaj, Iran. 1, p. 128.
Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72, 248–254. DOI: 10.1006/abio.1976.9999
Ershadi, A., Noori, M., Dashti, F., & Bayat, F. (2009). Effect of different nitrogen fertilizer on yield, pungency and nitrate accumlation in garlic (Allium sativum). International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. March 26, Djerba, Tunisia.
 Fallah, S., Ghalavand, A., & Khajehpour, M.R. (2004). Study chemical properties and corn yield by using organic fertilizer, chemical and combined. Journal of Environmental Sciences, 5, 69-78.
Farhadi, N., & Salteh, S.A. (2018). The effect of Forchlorfenuron on bulblet formation, antioxidant characteristics and phytochemicals compounds of Persian shallot (Allium hirtifolium). Journal of Horticultural Sciences, 31(3), 565–76. DOI:10.22067/jhorts4.v31i3.56997
Fatchullah, D., Masnenah, E., & Rahman, R.A. (2018). Optimizing the use of synthetic NPK 15-15-15 compound fertilizers with biological fertilizers Trichoderma sp. for shallot plant (Allium ascolanicum). Journal Biodjati, 3(2), 173–82. DOI:10.15575/biodjati.v3i2.3008
Filho, J.A.C., Sobrinho, R.R., & Rascholati, S.F. (2017).Arbuscular mycorrhizal symbiosis and its role in plant nutrition in sustainable agriculture. In V.S., Meena, P., Mishra, J., Bisht, A., Pattanayak, (Eds.). Agriculturally Important Microbes for Sustainable Agriculture; Springer, Singapore. p. 129-164. DOI: 10.1007/978-981-10-5343-6_5
Fitter, A.H., & Hay, R.K.M. (2002). Environmental Physiology of Plants. 3rd Ed. Academic Press. London.p.367. DOI: org/10.1016/C2009-0-03411-4
Ghahremani, M.H., & Dashti, F. (2014). Genetic diversity of Persian shallot (Allium hirtifolium Boiss.) populations based on morphological traits and RAPD markers. Plant Systematics and Evolution, 300(5), 1021–30. DOI:10.1007/s00606.013.0940.5
Ghanbari, J., Khajoei-Nejad, G., Ruth, S.M., & Aghighi, S. (2019). The possibility for improvement of flowering, bulb properties, bioactive compounds, and antioxidant activity in saffron (Crocus sativus L.) by different nutritional regimes. Industrial Crops and Products, 135, 301–310. DOI: org/10.1016/j.indcrop.2019.04.064
Golubkina, N., Zamana, S., Seredin, T., Poluboyarinov, P., Sokolov, S., Baranova, H., Krivenkov, L., Pietrantonio, L., & Caruso, G. (2019). Effect of selenium biofortification and beneficial microorganism inoculation on yield, quality and antioxidant properties of shallot bulbs. Plants, 8(4), 102. DOI: 10.3390/plants8040102
Gosling, P., Hodge, A., Goodlass, G., & Bending, G.D. (2006). Arbuscular mycorrhiza fungi and organic farming. Agriculture, Ecosystems and Environment, 113, 17-35. DOI:org/10.1016/j.agee.2005.09.009
Gowda, M.C., Vijayakumar, M., & Gowda, A.P.M. (2007). Influence of integrated nutrient management on growth, yield and quality of garlic (Allium sativum L.). Crop Research Hisar, 33, 144-147.
Hakim, N. (1986). Dasar-dasar Ilmu Tanah. Lampung University. p.488.
Harrier, L.A., & Watson, C.A. (2004). The potential role of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi in the bioprotection of plants against soil-borne pathogens in organic and/or other sustainable farming systems. Pest Management Science, 60(2), 149-157. DOI: 10.1002/ps.820
Hooshidari, F. (2009). Medicinal plants of Kurdistan province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 25(1), 92-103. (In Persian with English Summary)
Kebede, W. (2003). Shallot (Allium cepa var. ascalonicum) responses to plant nutrients and soil moisture in a sub-humid tropical climate. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 78(4), 549-555.
Kore, M.S., Shembekar, R.Z., Chopde, N.K., Kuchanwar, O.D., Pillewan, S.S. & Godse, S.B. (2006). Nutrient management in garlic (Allium sativum L.). Journal of Soils and Crops, 16, 465-68.
Kumar, A., Singh, R., & Chhillar, R.K. (2001). Influence of nitrogen and potassium application on growth, yield and nutrient uptake by onion (Allium cepa). In Indian Journal of Agronomy, 46(4), 742-746.
Lone, R., Shuab, R., Sharma, V., Kumar, V., Mir, R., & Koul, K.K. (2015). Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on growth and development of potato (Solanum tuberosum) plant. Asian journal of crop science, 7, 233–243. DOI:10.3923/ajcs.2015.233.243
Maguire, R.O., Peter, J.A., Kleinman, P.J., & Beegle, D.B. (2011). Novel manure management technologies in no-till and forage systems: Introduction to the Special Series. Journal of Environmental Quality, 40(2), 287-91. DOI: org/10.2134/jeq2010.0396
Manivannan, P., Jaleel, C.A., Kishorekumar, A., Sankar, B., Somasundaram, R., Sridharan, R., & Panneerselvam, R. (2007). Changes in antioxidant metabolism of Vigna unguiculata L. Walp. By propiconazole under water deficit stress. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 57, 69-74. DOI:org/10.1016/j.colsurfb.2007.01.004
Mansouri, H., Banayan Aval, M., Rezvani Moghaddam, P., & Lakzian, A. (2015). Management of nitrogen, irrigation and planting density in Persian shallot (Allium hirtifolium) by using central composite optimizing method. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 24(4.1), 41–60. (In Persian with English Summary)
McCready, R.M., Guggolz, J., Silviera, V., & Owens, H.S. (1950). Determination of starch and amylose in vegetables. Journal of Analytical Chemistry, 22, 1156–1158. DOI:org/10.1021/ac60045a016
Menichini, F., Tundis, R., Bonesi, M., Loizzo, M.R., Conforti, F., Statti, G., Di Cindi, B., Houghton, P.J., & Menichini, F. (2009). The influence of fruit ripening on the phytochemical content and biological activity of Capsicum Chinense Jacq. Habanero. Food Chemistry, 114, 553- 560. DOI: org/10.1016/j.foodchem.2008.09.086
Minardi, S., Winarno. J., & Abdillah, H.N. (2013). Effects of Balance Organic and inorganic fertilizer on the Andisols soil chemistry at Tawangmangu to yield of carrot (Daucus carota L.). Journal of Soil Science and Agroclimatolgy, 6, 111–116.
Mosawi, Z., Ahmadian, A., Kaweh, H., & Salari, A. (2018). Effect of different levels of stress and vermicompost fertilizer on yield, yield component and active compound of allicin in garlic medicinal herbs. Journal of Water and Soil Conservation, 25(1). (In Persian with English Summary). DOI: 10.22069/jwsc.2018.14167.2889
Padmavathiamma, P.K., Li, L.Y., & Kumari, U.R. (2008). An experimental study of vermin-biowaste composting for agriculture soil improvement. Bioresource Technology, 99, 1672-1681. DOI: org/10.1016/j.biortech.2007.04.028
Pandey, A., and Kumar, S. (1989). Potential of Azotobacter and Azospirillum as biofertilizers for upland agriculture–A review. Journal of Scientific and Industrial Research, 48, 134-44.
Parham, J.A., Denge, S.P., Raun, W.R., & Johnson, G.V. (2002). Long term cattle manure application in soil I. Effect on soil phosphorus levels, microbial biomass C and dehydrogenase and phosphatase activities. Biology and Fertility of Soils, 35, 328-337. DOI: 10.1007/s00374-003-0657-7
Piga, P., Belanger, R., Paulitzand, T.Z., & Benhanau, N. (1997). Increased resistance to Fusarium oxysporum f .sp. Radicis-lycopersici in tomato plants treated with the endophytic bacterium Pseudomonas fluorescens, strain 63-28. Physiological and Molecular Plant Pathology, 50, 301-320. DOI: org/10.1006/pmpp.1997.0088
Purba, J.H., Wahyun P.S., Naen, Z., Sasmita, N., Yuniti, G.A.D., & Pandawani, N.P. (2020). Growth and yield response of shallot (Allium ascalonicum L. var. Tuktuk) from different source materials applied with liquid biofertilizers. Nusantara Bioscience, 12 (2), 127-133. DOI: org/10.13057/nusbiosci/n120207
Rai, S.N., & Gaur, A.C. (1988). Characterization of Azotobacter spp. and effect of Azotobacter and Azospirillum as inoculant on the yield and N-uptake of wheat crop. Plant and Soil Science, 109, 131-134.
Raja Sekar, K., & Karmegan, N. (2010). Earthworm casts as an alternate carrier material for biofertilizers: Assessment of endurance and viability of Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium and Rhizobium leguminosarum. Scientia Horticulturae, 124, 286-289. DOI: org/10.1016/j.scienta.2010.01.002
Rolland, F., Baena-Gonzalez, E., & Sheen, J. (2006). Sugar sensing and signaling in plants: Conserved and novel mechanisms. Annual Review of Plant Biology, 57, 675–709. DOI: 10.1146/annurev.arplant.57.032905.105441
Sangwan, P., Kaushik, C.P., & Garg, V.K. (2008). Feasibility of utilization of horse dung spiked filter cake in vermicomposters using exotic earthworm Eisenia foetida. Bioresource Technology, 99, 2442-2448. DOI: 10.1016/j.biortech.2007.04.061
Sardi, K., & Timar, E. (2005). Responses of garlic (Allium sativum L.) to varying fertilization levels a nutrient ratios. Soil Science and Plant Analysis, 36, 673–679. DOI:org/10.1081/CSS-200043326
Sepahvand, A., Astereki, H., Naghavi, M.R., Daneshian, J., & Mohammadian, A. (2008). Evaluation of morphological variation in different accession of Allium hirtifolium Boissier from Lorestan province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 24, 109-116. (In Persian with English Summery)
Sharma, R.P. (1992). Effect of planting material, nitrogen and potash on bulb yield of rainy season onion (Allium cepa L.). Indian Journal of Agronomy, 37, 868-869.
Singh, M., Tripathi, A.K., & Reddy, D.D. (2002). Potassium balance and release kinetics of non-exchangeable K in a TypicHaplustert as influenced by cattle manure application under a soybean-wheat system. The Annual Review of Plant Biology, 40 (3), 533-541.
Sudadi, M., Nurjanah, M., & Minardi, S. (2021). Organic fertilizer dosages and biofilmed biofertilizer formula on nitrogen uptake and shallot yields in slightly acid soil. Earth and Environmental Science, 637. DOI:10.1088/1755-1315/637/1/012092
Sudadi, M., Nurjanah, M., & Minardi, S. (2021). Uptake and shallot yields in slightly acid soil. The 7th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment. Conference. Series: Earth and Environmental Science, 637(2021) 012092.
Sutedjo, M.M. (2008).Pupuk dan Cara Pemupukan, Jakarta.
Szpunar-Krok, E., Ku´zniar, P., Pawlak, R., & Migut, D. (2021).The effect of foliar fertilization on the resistance of pea (Pisum sativum L.) seeds to mechanical damage. Agronomy, 11, 189. DOI:org/10.3390/agronomy11010189
Tabatabai, S.J. (2010). Essential Elements, the Book of Principles of Mineral Plant Nutrition, First Edition, Tabriz University press, Tabriz, Iran. p. 83. (In Persian)
Tahouri, H. (2013). Encyclopedia of Medicinal Plants. Seventh edition, Padideh Danesh Publications, Tehran, Iran. 155 p. (In Persian)
Triharyanto, E., Sudadi, S., & Rawandari, S. (2018). Adaptation of six shallots varieties to phosphate solubilizing bacteria on the flower formation, seeds formation, and yields on the lowland. IOP Conference Series. Earth and Environmental Science, 142(1), 012–67. DOI:10.1088/1755-1315/142/1/012067
Verma, L.N. (1993). Organics in Soil Health and Crop Production. In: P.K. Thampan (Ed.). Tree Crop Development Foundation, Cochin. 151-184
Winarso, S. (2005). Kesuburan Tanah Dasar Kesehatan dan Kualitas Tanah. Yogyakarta: Gava Media.
Yang, J., Kloepper, J.W., & Ryu, C.M. (2009). Rhizosphere bacteria help plants tolerate abiotic stress. Trends in Plant Science, 14, 1–4. DOI: 10.1016/j.tplants.2008.10.004
CAPTCHA Image