اثر بایوچار،کود نیتروژن و باکتری آزوسپیریلوم لیپوفروم بر شاخص‌های کارایی مصرف نیتروژن گیاه برنج در شرایط آبیاری غرقاب و متناوب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران.

2 گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران.

4 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

نیتروژن، یک عنصر ضروری برای گیاهان می­باشد، به­منظور بررسی شاخص­های کارایی مصرف نیتروژن برنج در تلفیق با بایوچار، باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم و نیتروژن در شرایط آبیاری غرقابی و تناوبی، آزمایشی به­صورت کرت‏های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با سه تکرار در شهر ساری در سال 1396 انجام گرفت. عامل اصلی، روش آبیاری در دو سطح آبیاری غرقاب و تناوبی و عامل فرعی تیمار کودی در نه سطح، 50، 75 و 100 درصد نیتروژن به­همراه صفر، 10 و 20 تن بایوچار در هکتار و عامل فرعی-فرعی، باکتر‌ی آزوسپریلیوم لیپوفروم در دو سطح بدون مایه­زنی و مایه­زنی با گیاه­چه بود. نتایج نشان داد، بایوچار و نیتروژن، روش­های آبیاری و باکتری تأثیر معنی­داری بر شاخص­های کارایی مصرف نیتروژن داشتند. کاربرد 20 تن بایوچار به­همراه 50 درصد نیتروژن و با مصرف باکتری توانست موجب افزایش معنی‌دار بهره­وری نسبی نیتروژن (به­ترتیب 54/84 و 5/68 کیلوگرم دانه بیشتری در ازای مصرف نیتروژن در آبیاری غرقاب و تناوبی) نسبت به تیمار 100 درصد نیتروژن + بدون مصرف بایوچار و باکتری شود. در نتیجه مصرف هم­زمان کود آلی و زیستی همراه با کود نیتروژن، قابلیت دسترسی و جذب نیتروژن را در مراحل مختلف رشد گیاه افزایش داده و در پی آن، سبب بهبود شاخص­های کارایی مصرف نیتروژن می­شود. امّا، این اثر بایوچار بر حفظ نیتروژن در خاک، با میزان مصرف کود نیتروژن با یک نرخ افزایش نمی­یابد. در مقایسه با شرایط غرقابی، به‌کارگیری باکتری در آبیاری تناوبی تأثیر معنی­داری بر جذب و بهبود شاخص­های کارایی نیتروژن نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Biochar, Nitrogen Fertilizer and Azospirillum lipofrom on Nitrogen Use Efficiency Indices of Rice Plant in Flooded and Alternation Irrigation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kaveh 1
  • Mohammad ali Esmaeili 2
  • Hemmatollah Pirdashti 3
  • Mohammad reza Ardakani 4
1 Department of Agriculture, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Mazandaran, Iran.
2 Department of Agronomy, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 Department of Agriculture, Genetics and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Mazandaran, Iran.
4 Department of Agronomy, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Introduction
Nitrogen (N), an essential nutrient for growth and development of plants, is added to agricultural fields to boost crop yields, however, its applications limited in the aquatic ecosystems due to leaching. Accordingly, accelerated surface water eutrophication, and public health issues due to consumption of contaminated groundwater have been linked to enrichment of excess use of N that can be lost to the environment through leaching to the groundwater. These losses can be reduced by adoption of appropriate methods or best management practices, that increase the accessibility of N for plant use, enhance plants’ N uptake ability, and match nutrient applications with agronomic needs. Thus, improving N use efficiency through a combination of agronomic and soil management methods is critical for crop profitability and environmental management.
One way to improve the efficiency of nitrogen fertilizer application and reduce its losses is the simultaneous use of organic and biological fertilizers along with chemical fertilizers. There are several ways to increase soil organic matter, but the most of these materials are not resistant to microbial decomposition and decompose quickly and lost from the soil. Biochar is one of the types of organic fertilizers, which is resistant to microbial decomposition.
Biochar can affect chemical and biological N reactions in the soils. Biochar increase nitrogen use efficiency (NUE), influence nitrification rates and adsorption of ammonia, and improve NH+ accumulation by enhancing cation exchange capacity in soils.
Nitration of groundwater due to improper use of chemical fertilizers and high leaching of nitrogen fertilizers and also low efficiency of nitrogen application in flood irrigation of rice, indicates the need for alternate management methods in rice cultivation, including changing irrigation methods and fertilizers types. The use of biochar fertilizer along with nitrogen-fixing bacteria in rice irrigation rotation can be a good solution to reduce the mentioned problems.
 
Materials and Methods 
This research was conducted at the research fields of the Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU) in 2017. The experimental site is located at 36º 39ʹ42ʺ N latitude and 53º03´54ʺ E longitude with -11 m above sea level. Soil samples were taken from depths of 0-30 cm before land preparation. The experiment was done in split split plot arrangement based a complete randomized blocks design with three replications. Two irrigation regimes (flooding and irrigation regimes) was the main plot. Nine fertilizers levels (100% of recommended nitrogen or N100, N100+ 10 ton biochar or biochar 10, N100+ biochar 20, N75, N75+ biochar 10, N100+ biochar 20, N50, N50+ biochar 10 and N100+ biochar 20) and seedling inoculation with Azospirillum lipoferum (without inoculation was also included as control) were sub and sub sub plots, respectively.
Results and Discussion
Results showed that biochar and nitrogen fertilizers, irrigation methods and also seedling inoculation with bacteria had significant effects on NUE, the amount of nitrogen and protein in the rice grains. Mean comparison of combination effects showed that consumption of 20 tons of biochar along with N50 or N75 had the greatest effect on NUE and the amount of nitrogen and protein in the grain, and the lowest amount of these traits was recorded in plots with N100 and no application of biochar. On the other hand, the highest level of nitrogen efficiency indices was obtained when 20 tons of biochar applied with N50 or N75 while the lowest amount of nitrogen use efficiency indices was obtained by using N100 and no biochar consumption.
 Conclusion
 It seems that biochar improves nitrogen uptake by the rice plant by maintaining nitrogen in the soil and consequently increases the concentration of nitrogen in the grains and rice plants organs. There was no similar trend for effect of biochar on nitrogen uptake when fertilizer application rates increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agronomical management
  • Grain nitrogen concentration
  • Nitrogen productivity
  • Organic and biological fertilizers
Agrawal, S., and Rathore, P., 2014. Nanotechnology pros and cons to agriculture: A review. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 3: 43-55. DOI: 10.13140/2.1.3352.1283
Ameri, A., Nassiri Mahallati, M., and Rezvani, P., 2007. Effects of different nitrogen levels and plant density on flower, essential oils and extract production and nitrogen use efficiency of Marigold (Calendula officinalis L.). Iranian Journal of Field Crops Research 5 (2): 15-325. DOI: 10.22067/GSC.V5I2.1153 (In Persian with English Summary)
Amou-Aghai, R., Mostajeran, A., and Emtiyazi, G., 2003. The effect of Azospirillum on some growth and yield indices three wheat cultivars. Journal of Agricultural Science and Technology and Natural Resources 127-138: (2)7. (In Persian with English Summary) https://doi.org/ 10.13140/2.1.3352.1283
Aref, M., Ali, A., Umair, M., Munsif, F., Ali, K., Inamullah, M.S., and Ayub, G., 2012. Effect of biochar FYM and mineral nitrogen alone and in combination on yield and yield components of maize. Sarhad Journal of Agriculture 28(2): 191-195.
Bashan, Y., and Holguin, G., 1997. Azospirillum–plant relationships: Environmental and physiological advances (1990–1996). Canadian Journal of Microbiology 43(2): 103-121. DOI: 10.1139/m97-015
Basso, B., and Ritchie, J.T., 2005. Impact of compost, manure and inorganic fertilizer on nitrate leaching and yield for a 6-year maize-alfaalfa rotation in Michigan Agriculture Ecosystem and Enviroment 108: 329-341. DOI: 10.1016/j.agee.2005.01.011
Board, N., 2004.The complete technology book on bio-fertilizer and organic farming National Institute of Industrial Research (NIIR). pp: 620.
Bouman, B.A.M., Peng, S., Castaneda, A.R., and Visperas, R.M., 2005. Yield and water use of irrigated tropical aerobic rice systems. Agricultural Water Management 74: 87–105. DOI: 10.1016/j.agwat.2004.11.007
Busscher, W.J., Novak, J.M., Caesar-TonThat, T., and Sojka, R.E., 2007. Amendments to increase aggregation in United States southeastern coastal plain soils. Soil Science 172: 651–658. DOI: 10.1097/ss.0b013e3180601266
Cao, X., and Harris, W., 2010. Properties of dairy-manure-derived biochar pertinent to its potential use in remediation. Bioresource Technology 101: 5222-5228. DOI: 10.1016/j.biortech.2010.02.052
Chan, K.Y., and Xu, Z.H., 2009. Biochar: Nutrient Properties and Their Enhancement. In: J. Lehmann, and S. Joseph (Eds.), Biochar for Environmental Management: Science and Technology (5 Ed., pp. 67-84). Earthscan.
Chan, K., Van Zwieten, L., Meszaros, I., Downie, A., and Joseph, S., 2008. Agronomic values of green waste biochar as a soil amendment. Soil Research 45: 629-634. DOI: 10.1071/SR07109
Cheng, C.H., Lehmann, J., and Engelhard, M.H., 2008. Natural oxidation of black carbon in soils: Changes in molecular form and surface charge along a climosequence. Journal of Geochimica ET Cosmochimica Acta 72: 1598-1610. DOI: 10.1016/j.gca.2008.01.010
Ding, Y., Liu, Y.X., Wu, W.X., Shi, D.Z., Yang, M., and Zhong, Z.K., 2010. Evaluation of biochar effects on nitrogen retention and leaching in multi-layered soil columns. Water, Air, and Soil Pollution 213: 47-55. DOI: 10.1007/s11270-010-0366-4
Dobermann, A., and Fairhurst, T., 2000. Rice nutrient disorders and nutrient management. IRRI, Philippines, PPI, USA and PPIC, Canada, pp. 31-40.
Eastman, C.M., 2011. Soil Physical Characteristics of an Aeric Ochraqualf amended with Biochar. M.Sc. Thesis Ohio State University. Available online at: https://etd.ohiolink.edu/ap:10:0::NO:10:P10_ETD_SUBID:75152. Accessed 23 January 2014.
Egamberdiyeva, D., Juraeva, D., Poberejskaya, S., Myachina, O., Teryuhova, P Seydalieva, L., and Aliev, A., 2004. Improvement of wheat and cotton growth and nutrient uptake by phosphate solubilizing bacteria. Proceedings of the 26th Southern Conservation Tillage Conference for Sustainable Agriculture. Raleigh, North Carolina, 8 June, p. 58-66
Eidizadeh, M.K., Damghani, A.M., Sabahi, H., and Sufizadeh, S., 2010. Effects of biological fertilizer application in combination with chemical fertilizer on the growth of maize (Zea mays L.) in Shushtar. Journal of Agroecology 2(12): 292-301. (In Persian with English Summary). DOI: 10.22067/JAG.V2I2.7636
Emami, A., 1996. Plant Analytical MethodsSoil and Water Research Institute, Technical Bullten, No. 982. pp. 128. (In Persian)
Fageria, N.K., and Santos, A.B., 2018. Comparative efficiency of nitrogen sources for lowland rice production. Commun. Soil Science and Plant Analysis 49(5): 515-525. DOI: 10.1080/00103624.2018.1424892
Fageria, N.K. and Santos, A.B., 2008. Yield physiology of dry Bean. Journal of Plant Nutrition 31: 983-1004. DOI: 10.1080/01904160802096815
Fallah Talae-Kalaei, S., Bahmanyar, M.A., Sadeghzadeh, F., and Emadi, S.M., 2014. The impact of biochar application and urban waste compost on the status of soil sood nutrition under rice cultivation, 4th International Conference on Environmental Challenges and Tree Chronology, Sari, Caspian Ecosystems Research Institute, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran. (In Persian)
Fields, S., 2004. Global nitrogen: cycling out of control. Environ. Health Perspect 112: 557-563. DOI: 10.1289/ehp.112-a556
Gaskin, J.W., Speir, R.A., Harris, K., Das, K.C., Lee, R.D., Morris, L.A., and Fisher, D.S., 2010. Effect of peanut hull and pine chip biochar on soil nutrients, corn nutrient status, and yield. Journal of Agronomy 102: 623-633. DOI: 10.2134/agronj2009.0083
Gentile, R., Vanlauwe, B., Van Kessel, C., Six, J., 2009. Managing N availability and losses by combining fertilizer-N with different quality residues in Kenya. Agriculture, Ecosystems and Environment 131: 308 314. DOI: 10.1016/j.agee.2009.02.003
Ghaffari, H., Gholizadeh, A., Biabani, A., Fallah, A., and Mohammadian, M., 2018. Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) application with different nitrogen fertilizer levels in rice (Oryza sativa L.). Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science 41: 701-714. (In Persian)
Guang, C., Tingting, C., Song, C., Chunmei, X., Xiufu, Z., and Danying, W., 2017. Polymer-coated urea application could produce more grain yield in super rice. Agronomy Journal 110: 246–259. DOI: 10.2134/agronj2017.07.0400
Herath, H.M., Arbestain, M.C., and Hedley, M., 2013. Effect of biochar on soil physical properties in two contrasting soils: An Alfisol and an Andisol. Geoderma 209-210: 188–197. DOI: 10.1016/j.geoderma.2013.06.016
Hofmeier, M., Roelcke, M., Han, Y., Lan, T., Bergmann, H., and Bohm, D., 2015. Nitrogen management in a rice-wheat system in the Taihu region: Recommendations based on field experiments and surveys. Agriculture, Ecosystems and Environment 209: 60–73. DOI: 10.1016/j.agee.2015.03.032
Hollister, C.C., Bisogni, J.J., Lehmann, J., 2013. Ammonium, nitrate, and phosphate sorption to and solute leaching from biochars prepared from corn stover and oak wood. Journal of Environmental Quality 42: 137-144. DOI: 10.2134/jeq2012.0033
Hussain, M., Cheema, S.A., Abbas, R.Q., Ashraf, M.F., Shahzad, M., Farooq, M., and Jabran, K., 2018. Choice of nitrogen fertilizer affects grain yield and agronomic nitrogen use efficiency of wheat cultivars. Journal of Plant Nutrition 41: 2330-2343. DOI: 10.1080/01904167.2018.1509998
Jiang, Z., and Hull, R.J., 1998. Interrelationships of nitrate uptake, nitrate reductase, and nitrogen use efficiency in selected Kentucky bluegrass cultivars. Crop Science 38: 1623-1632. DOI: 10.2135/cropsci1998.0011183X003800060035x
Kamkar, B., Safahani-Langroudi, A., and Mohammadi, R., 2011. The use of minerals in crop nutrition (translation). Jihad University of Mashhad Publications. First Edition, Iran. 500 p. (In Persian).
Keshavarz, P., 2013. Management Strategies to Increase Nitrogen Consumption Efficiency in Agriculture. Land Management 1(1): 47-54.
Khorramjah, F., 2015. Introduction to Carboxymethylcellulose CMC and its applications in various industries, the first national conference on new techniques in laboratory equipment and materials of the Iranian oil industry, Tehran, https://civilica.com/doc/404011. (In Persian)
Koutcheiko, S., Monreal, C.M., Kodama, H., McCracken, T., and Kotlyar, L., 2006. Preparation and characterization of activated carbon derived from the thermo-chemical conversion of chicken manure. Bioresource Technology 98: 2459-2464. DOI: 10.1016/j.biortech.2006.09.038
Kramer, A.W., Doane, T.A., Horwath, W.R., and Van Kessel, C., 2002. Combining fertilizer and organic inputs to synchronize N supply in alternative cropping systems in California. Journal of Agriculture, Ecosystems and Environment 91: 233-243. DOI: 10.1016/S0167-8809(01)00226-2
Krull, E.S., Baldock, J.A., Skjemstad, J.O., and Smernik, R.S., 2009. Characteristics ofbiochar: Organo-chemical properties. In Lehmann J. and S. Joseph (Eds.). Biochar for Environmental Management: Science and Technology. Earthscan: London, UK.
Laird, D.A., Fleming, P.D., Karlen, D.L., Wang, B., and Horton R., 2010. Biochar impact on nutrient leaching from a Midwestern agricultural soil. Geoderma 158:436–442. DOI: 10.1016/j.geoderma.2010.05.012
Lehmann, J., and Joseph, S., 2015. Biochar for environmental management: Science, Technology and Implementation. Earthscan Press, London.
Lehmann, J., Rillig, M.C., Thies, J., Masiello, C.A., Hockaday, W.C., and Crowley, D., 2011. Biochar effects on soil biota- A review. Soil Biology and Biochemistry 43: 1812–1836. DOI: 10.1016/j.soilbio.2011.04.022
Lehmann, J., 2007. Bio-energy in the black. Frontiers in Ecology and the Environment. 5: 381-387. DOI: 10.1890/1540-9295(2007)5[381:BITB]2.0.CO;2
Lehmann, J., and Joseph, S., 2009. Biochar for Environmental Management: Science and Technology. Earthscan Publications Limited, London. DOI: 10.1021/es902266r
Lehmann, J., Gaunt, J., and Rondon, M., 2006. Biochar sequestration in terrestrial ecosystems-A review. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 11(2): 403–427. DOI: 10.1007/s11027-005-9006-5
Lehmann, J., Da Silva, J.P., Steiner, C.J., Nehls, T., Zech, W., and Glaser, B., 2003. Nutrient availability and leaching in an archaeological Anthrosol and a Ferralsol of the Central Amazon basin: Fertilizer, manure and charcoal amendments. Plant and Soil 249: 343–357. DOI: DOI: 10.1023/A:1022833116184#citeas
Liang, B., Lehmann, J., Solomon, D., Kinyangi, J., Grossman, J., O’Neill, B., Skjemstad, J.O., Theis, J., Luizao, F.J., Peterson, J., and Neves, E.G., 2006. Black carbon increases cation exchange capacity in soils. Soil Science Society of America Journal 70: 1719–1730. DOI: 10.2136/sssaj2005.0383
Malekotti, M.J., and Ghayibi, M.N., 2000. Determining the critical level of effective nutrients in soil, plants and fruits in order to increase the quality and quantity performance of strategic products of the country. Second edition. Agricultural Education Publication. 92 p.
Malviya, P., Jha, A.K., and Upadhyay, V.B., 2012. Effect of different proportions of vermicompost and fertilizers on growth and yield of scented rice and soil properties. Annals of Agricultural Research 33(4): 228-234.
Masto, R.E., Ansari, M.A., George, J., Selvi, V.A., and Ram, L.C., 2013. Coapplication of biochar and lignite fly ash on soil nutrients and biological parameters at different crop growth stages of Zea mays L. Ecological Engineering, 58: 314–322. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2013.07.011
 Moallim, A.A., Kamal, M.R., Muhammed, H.H., Mohd Soom, M.A., Zawawi M.A.M., Wayayok A., Che Man, H.B., 2018. Assessment of nutrient leaching in flooded paddy rice field experiment using Hydrus-1D. Water 10(6):785-803. DOI: 10.3390/w10060785
Moradi, A., and Aminian, M., 2012. Inventory of Iran greenhouse gas emissions in 2010. Science Cultivation 3(1): 55-59. DOI: 20.1001.1.2008935.1391.03.1.7.0
Motesharezadeh, B., Valizadeh-Rad, K., Dadrasnia, A., and Amir-Mokri, H., 2017. Trend of fertilizer application during the last three decades (Case study: America, Australia, Iran and Malaysia). Journal of Plant Nutrition 40(4): 532-542. DOI: 10.1080/01904167.2016.1250909
Nezarat, S., and Gholami, A., 2009. The role of double inoculation of Azospirillum and Pseudomonas bacteria in improving nutrient uptake. Journal of Agricultural Ecology 1(1): 32-25. DOI: 10.22067/JAG.V1I1.2651 (In Persian)
Nie, L., Peng, S., Chen, M., Shah, F., Huang, J., Cui, K., and Xiang, J. (2011). Aerobic rice for water-saving agriculture. A review. Agronomy for Sustainable Development, 32: 411-418. DOI: 10.1007/s13593-011-0055-8
Nigussie, A., 2012. Effect of biochar application on soil properties and nutrient uptake of lettuces (Lactuca sativa L.) grown in chromium polluted soils. Journal of Agricultural and Environmental 12(3): 369-376. DOI:
Nolan, B.T., Hitt, K.J., and Ruddy, B.C., 2002. Probability of nitrate contamination of recently recharged groundwaters in the conterminous United States. Environmental Science and Technology 36: 2138-2145. DOI: 10.1021/es0113854
Novak, J.M., Busscher, W.J., Laird, D.L., Ahmedna, M., Watts, D.W., and Niandou, M.A.S., 2009. Impact of biochar amendment on fertility of a southeastern coastal plain soil. Soil Science 174: 105-112. DOI: 10.1097/SS.0b013e3181981d9a
Paz-Ferreiro, J., Fu, S., Mendez, A., and Gasco, G., 2014. Interactive effects of biochar and the earthworm (Pontoscolex corethrurus L.) on plant productivity and soil enzyme activities. Journal of Soils and Sediments 14: 483–494. DOI: 10.1007/s11368-013-0806-z
Pedraza, R.O., Bellone, C.H., Bellone, S.C.D., Sorte, P.M.F.B., and Teixeira, K.R.D.S., 2009. Azospirillum inoculation and nitrogen fertilization effect on grain yield and on the diversity of endophytic becteria in the phyllosphere of rice rainfed crop. European Journal of Soil Biology 36-43. DOI: 10.1016/j.ejsobi.2008.09.007
Peng, S., Buresh, R.J., Huang, J., Yang, J., Zou, Y., Zhong, X., Zou, Y., Yong, J., Wang, G., Liu, Y., Hu, R., Tang, Q., and Cui, K., 2011. Improving nitrogen fertilization in rice by site-specific N management. Journal of Sustainable Agriculture 2: 943-952. DOI: 10.1051/agro/2010002
Peoples, M.B., Gault, R.R., Scammell, G.J., Dear, B.S., Virgona, J., Sandral, G.A., Paul, J., Wolfe, E.C., and Angus, J.F., 2002. Effect of pasture management on the contributions of fixed N to the N economy of ley-farming systems. Australian Journal of Agricultural Research 49: 459-474. DOI: 10.1071/A97014
Pietikainen, J., Kiikkila, O., and Fritze, H., 2000. Charcoal as a habitat for microbes and its effect on the microbial community of the underlying humus. Oikos 89: 231-242. DOI: 10.1034/j.1600-0706.2000.890203.x
Prasad, L.R.V., and Mailapalli, D.R., 2018. Evaluation of nitrogen fertilization patterns using DSSAT for enhancing grain yield and nitrogen use efficiency in rice. Communications Soil Science and Plant Analysis 1-17. DOI: 10.1080/00103624.2018.1464180
Ray, D.K., Mueller, N.D., West, P.C., and Foley, J.A., 2013. Yield trends are insufficient to double global crop production by 2050. PloS One 8(6): 1-8. DOI: 10.1371/journal.pone.0066428
Redfern, S.K., Azzu, N., and Binamira, J.S., 2013. Rice in southeast Asia: Facing risks and vulnerabilities to respond to climate change. In Proceedings of a Joint FAO/OECD Workshop, Rome, Italy, 23-24 April 2012, p.295-314.
Ri-Feng, K., Zhang, N.M., Jing, S., Li, B., and Zhang, C.G., 2014. Effect of biochar-based fertilizer on soil fertility, wheat growth and nutrient absorption. Soil and fertilizers 6: 33-38.
Roberts, T.L., 2008. Improving nutrient use efficiency. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 32: 177-182.
Sarcheshmehpour, M., Sawaghebi, G., Saleh-Rastin, N., Alikhani, H.A., and Pourbabaei, A., 2009. Isolation, screening, relative identification and determination of salinity and drought tolerance of superior isolates of growth-promoting rhizosphere bacteria (PGPR) of pistachio trees. Iranian Soil and Water Research 40(2). DOI: 20.1001.1.2008479.1388.40.2.10.4 (In Persian with English Summary)
Semenov, M.A., Jamieson, P.D., and Martre, P., 2007. Deconvoluting nitrogen use efficiency in wheat: A simulation study. European Journal of Agronomy 26: 283-294. DOI: 10.1016/j.eja.2006.10.009
Sharpe, R.R., Harper, L.A., Giddens, J.E., and Langdale, G.W., 2001. Nitrogen use efficiency and nitrogen budget for conservation tilled wheat. Soil Science Society of America Journal.52: 1349-1398. DOI: 10.2136/sssaj1988.03615995005200050035x
Sheng-guo, C., Bing-qiang, Z., Yan-ting, L., Liang, Y., Wei, L., Zhian, L., Shu-wen, H., and Bing, S., 2015. Review grain yield and nitrogen use efficiency in rice production regions in China. Journal of Integrative Agriculture 14(12): 2456–2466. DOI: 10.1016/S2095-3119(15)61228-X
Singh, M., 2012. Influence of organic mulching and nitrogen application on essential oil yield and nitrogen use efficiency of rosemary (Rosmarinus officinalis L.). Archives of Agronomy and Soil Science 59: 273-279. DOI: 10.1080/03650340.2011.608157
Steiner, C., Glaser, B., Teixeira, W.G., Lehmann, J., Blum, W.E.H., and Zech, W., 2008. Nitrogen retention and plant uptake on a highly weathered central Amazonian Ferralsol amended with compost and charcoal. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 171: 893-899. DOI: 10.1002/jpln.200625199
Tayefe, M., Gerayzade, A., Amiri, E., and Nasrollahzadeh, A., 2014. Effect of nitrogen on rice yield, yield components and quality parameters. African Journal of Biotechnology 13(1): 91-105. DOI: 10.5897/AJB11.2298
Turan, M., Ataoglu, N., and Sahin, F., 2006. Evaluation of the capacity of phosphate solubilizing bacteria and fungi on different forms of phosphorus in liquid culture. Journal of Sustainable Agriculture 28: 99-108. DOI: 10.1300/J064v28n03_08
Turgut, I., Bilgili, U., Duman, A., and Acikgoz, E., 2005. Effect of green manuring on the yield of sweet corn. Journal of Agronomy for Sustainable Development 25(4): 433-438.  DOI: 10.1051/agro:2005044
Unkovich, M.J., and Pate, J.S., 2000. An appraisal of recent field measurements of symbiotic N2 fixation by annual legumes. Field Crops Research 65: 211-228. DOI: 10.1016/S0378-4290(99)00088-X
Van Zwieten, V.L., Singh, B., Joseph, S., Kimber, S., Cowie, A., Chan, Y.K., 2009. Biochar and emissions of non-CO2 greenhouse gases from soil. In: J. Lehmann and Joseph S. (Eds.), Biochar for Environmental Management Science and Technology. Earthscan Press, London, pp. 227-249.
Warnock, D.D., Lehmann, J., Kuyper, T.W., and Rillig, M.C., 2007. Mycorrhizal responses to biochar in soil–concepts and mechanisms. Plant and Soil 300: 9-20. DOI: 10.1007/s11104-007-9391-5
Worrall, V.S. and Roughly, R.J., 1976. The effects of moisture stress on infection of Trifolium subteerraneum L. by Rhizobioum trifoli Dang. Journal of Experimental Botany 27: 1233-1241. DOI: 10.1093/jxb/27.6.1233
Wu, L., Yuan, Huang, S.L., Sun, F., Zhu, G., Li, G., Fahad, S., Peng, S., and Wang, F., 2016. Physiological mechanisms underlying the high-grain yield and high-nitrogen use efficiency of elite rice varieties under a low rate of nitrogen application in China. Frontiers in Plant Science 7: 1-12. DOI: 10.3389/fpls.2016.01024
Xina, Y., Wenhaia, M., Shaofub, W., Lianghuana, W., and Jianqiuc, C., 2017. Rice responses to single application of coated urea on yield, dry matter accumulation and nitrogen uptake in Southern China. Journal of Plant Nutrition 40(15): 2181-191. DOI: 10.1080/01904167.2017.1346675
Yang, Y.C., Zhang, M., Zheng, L., Cheng, D.D., Liu, M., and Geng, Y.Q., 2011. Controlled release urea improved nitrogen use efficiency, yield, and quality of wheat. Agronomy Journal 103(2): 479-485. DOI: 10.2134/agronj2010.0343
Zhang, A.P., Liu, R.L., Gao, J., Zhang, Q.W., Xiao, J.N., Chen, Z., Yang, S.Q., Hui, J.Z., and Yang, L.Z., 2014. Effects of biochar on nitrogen losses and rice yield in anthropogenic alluvial soil irrigated with NingxiaYellow river water. Journal of Agro-Environment Science 33: 2395-2403.  
CAPTCHA Image