دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 54، بهمن 1401، صفحه 601-782