دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 54، دی 1401، صفحه 601-782