ارزیابی برخی صفات کمّی ارقام گندم نان(Triticum aestivum L.) در تاریخ‌های مختلف کاشت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 گروه زراعت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

تاریخ کاشت ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.) یکی از عوامل زراعی تعیین‌­کننده عملکرد بهینه در هر منطقه است. این تحقیق به‌‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات کمّی هشت رقم گندم نان به‌مدت دو سال زراعی (96-1394) در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح، تهیه نهال و بذر در کرج به‌اجرا درآمد. هشت رقم گندم نان شامل بهاران، سیوند، سیروان، مهرگان، چمران 2، حیدری، زارع و پیشگام در چهار تاریخ کاشت 20 مهر، پنج آبان، 20 آبان و پنج آذر به‌صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در مترمربع و شاخص برداشت معنی‌دار بود. به‌طوری‌که تاریخ کاشت 20 مهر بالاترین عملکرد را داشت. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه و بیولوژیک، همچنین برخی از اجزای عملکرد معنی‌دار بود. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به‌ترتیب برای رقم حیدری در تاریخ کاشت 20 مهر با مقدار 9529 کیلوگرم در هکتار و رقم چمران در تاریخ کاشت 5 آذر با مقدار 5474 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد. همچنین تأخیر در کاشت نسبت به تاریخ کاشت 20مهر، منجر به کاهش عملکرد دانه بین 16 تا 36 درصد گردید. اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم بر طول مراحل پنجه­زنی، ساقه­دهی، گل‌دهی و رسیدگی فیزیولوژیکی معنی­دار بود. به نظر می­رسد که تاریخ کاشت 20 مهر به‌دلیل بهره‌گیری بهتر از شرایط محیطی که شامل  دمای مطلوب‌تر، طولانی‌تر بودن فصل رشد، محتوای رطوبتی بیشتر خاک و استقرار مناسب گیاه است، بهترین تاریخ کاشت در منطقه مورد مطالعه باشد. امّا در شرایط محدودیت از نظر زمان کشت محصول در تاریخ کاشت­های پنج آبان لغایت پنج آذر ارقام مهرگان و سیوند توصیه می­شود تا کمترین میزان افت محصول به‌واسطه عدم کشت گیاه در زمان مناسب به‌وجود آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Quantitative Traits of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars in Different Planting Dates

نویسندگان [English]

  • leila Garshasbi 1
  • Farzad Paknejad 1
  • seyed shahryar jasemi 2
  • Mohammad Nabi Ilkaee 3
  • sara sanjani 2
1 Department of Agronomy, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Seed and Plant Improvement Institute, Agriculture Research, Education and Extention Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Department of Agronomy, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Besides its commercial importance in the global wheat market, bread wheat (Triticum aestivum) is an efficient weapon in political and international relations. Its practical importance is increasing by the day. The planting date is an essential factor in crop production because meteorological parameters vary with the planting date changes. Singly or in combination, temperature, sunlight, and other meteorological factors influence plant growth and production. Planting date controls plant phenological total biomass production and influences the efficient conversion of biomass into economic yield (Khichar and Niwas, 2006). The purpose of determining planting date is to find the right time for a cultivar or a group of similar plant cultivars so that the set of environmental factors are suitable for seed germination and seedling establishment survival (Hore et al., 2002). It seems that planting various wheat cultivars by considering the high importance of wheat with different growth habits is necessary for agricultural experts and farmers to observe the different cultivars' responses to various planting dates and weather conditions. Various cultivars, each compatible with weather conditions in a specific part of the country, were selected for this experiment. This experiment intended to determine how cultivars responded to each planting date by taking its yield potential and temperature changes into account, identifying the optimum planting date for each cultivar, and introducing the suitable cultivar in the late planting date.
 
Materials and Methods
The split-plot experiment was conducted based on a complete randomized block design with three replications on the research farm of the Seed and Plant Improvement Research Institute in Karaj in two years (2015-2017). The bread wheat cultivars Baharan, Sivand, Sirvan, Mehregan, Chamran 2, Heidari, Zare, and Pishgam, formed the main plot factor and the various planting dates (12 October, 27 October, 11 November, and 26 November) the subplot factor. Yield and yield components such as the number of fertile spike per m2, number of grain per spike, number of grain per m2, 1000-kernel weight were measured at the end of the growing season to evaluate responses of the cultivars to the various planting dates. Also, the phenological stage was recorded during the growing season.
 
Results and Discussion
Results indicated that planting dates had significant effects on grain yield, biological yield, number of seeds per spike, number of spikes per m2, and harvest index. The highest yield was 12 November among the planting dates, and the Sivand cultivar had the highest grain yield (7708 kg.ha-1). The interaction effects of planting date and cultivar were significant on grain yield, biological yield, and some yield components. The highest grain yield (9529 kg.ha-1) was observed in the Heidari cultivar planted on 12 October and the lowest (5474 kg.ha-1) in the Chamran cultivar planted on 26 November. Delays in planting reduced grain yield by 16-36% compared to the most suitable planting date (12 October) because of the reduced vegetative and grain-filling periods.
 
Conclusion
The highest grain yield at each of the planting dates was achieved for one of the cultivars. Therefore, the cultivars adapted to different climates exhibited their highest yields at different planting dates. Based on results, it is recommended that the Heidari and/or Sirvan cultivars be planted in Karaj and regions with climates to Karaj on 12th October.  In cases of limitations concerning planting dates (unfavorable weather conditions, insufficient planting equipment, etc.), the recommended dates for planting the Mehregan and Sivand cultivars are from 27 October to 26 November to minimize yield loss caused. It seems that 12 October is the best planting time for the study region because it allows better use of the environmental conditions, including more desirable temperature, more extended growing season, higher soil moisture content, and suitable seedling establishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological yield
  • Grain yield
  • Phenological stage
  • Yield components
Adary, A., Hachum, A., Oweis, T., and Pala, M., 2002. Wheat productivity under supplemental irrigation in Northern Iraq. On-Farm Water Husbandry Research Report Series, No. 2, International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria.
Ahmadi, M., Kamkar, B., Soltani, A., Zenali, E., and Abrabameri, R., 2012. The effect of planting date on duration of phonological phases in wheat cultivars and its relation with grain yield. Journal of Plant Production 17(2): 109-122. (In Persian with English Summary)
Ashna, M., Kafi, M., Jafar Nejad, A., and Sharifi, H., 2016. Effect of planting date and nitrogen on developmental stages of wheat cultivars and its relationship with yield and yield components in Neishabour area. Journal of Crops Production 8(4): 143-162.
Ayeneh, G., Van-Ginkel, M., Reynolds, M., and Ammar, K., 2002. Comparison of leaf, spike, peduncle and canopy temperature depression in wheat under heat stress. Field Crops Research 79: 173-184. (In Persian with English Summary)
Askari, A., Hashemi Dezfouli, A., and Dariush, M., 2003. Effect of planting date on source limitation of genotypes of wheat after flowering. Seedling and Seed 18(4): 394-404. (In Persian with English Summary)
Calateh Arabi, M., Sheikh, F., Soghi, H., and Hiuehchi, J., 2010. Effects of sowing date on grain yield and its components of two bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars in Gorgan. Seed and Plant Improvement Journal 27(3): 285-296. (In Persian with English Summary)
Chen, C., Payne, W.A., Smiley, R.W., and Stoltz, M.A., 2003. Yield and water use efficiency of eight wheat cultivars planted on seven dates in Northeastern Oregon. Agronomy Journal 95: 836-843.
Costa, R., Pinheiro, N., Ameida, A.S., Gomes, C., Coutinho, J., Coco, J., Costa, A., and Nacas, B., 2013. Effect of sowing date and seeding rate on bread wheat yield and test weight under mediterranean conditions. Emirates Journal of Food and Agriculture 25: 951-961.
Dadashi, N., and Khajehpour, M.R., 2004. Effect of sowing date and cultivar on growth, yield and yield of components safflower in Isfahan. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 8(3): 14-27. (In Persian with English Summary)
Elhani, S., Martos, V., Rharrabi, Y., Royo, C., and Garcia Del Moral, L.F., 2007. Contribution of main stem and tillers to durum wheat (Triticum aestivum L. var. durum) grain yield and its components grown in Mediterranean environments. Field Crops Reserch 103: 25-35
Fathi, G., Siadat, S.A., Rossbe, N., Abdali-Mashhadi, A.R., and Ebrahimpoor, F., 2001.Effect of planting date and seed density on yield components and grain yield of wheat Dena cultvar in Yassoj conditions. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 8(3): 23-31. (In Persian with English Summary)
Flowers, M., James, C., Petrie, S., Machado, S., and Rhinhart, K., 2006. Planting date and seeding rate effects on the yield of winter and spring wheat varieties results from the 2005-2006 cropping year. Agricultural Research 12(2): 72-74.
Foti, S., Cosentino, S.L., Patane, C., and Agosta, G.M.D., 2002. Effects of osmoconditioning upon seed germination of sorghum (Sorghum bicolor L.) Moench under low temperatures. Seed Science and Technolgy 30: 521-533.
Hiltbrunner, J., Streit, B., and Lidgens, M., 2007. Are seeding densities an opportunity to increase grain yield of winter wheat in a living mulch of white clover. Field Crops Research 102: 163-171.
Hore, D., and Rathi, R.S., 2002. Collection, cultivation and characterization of buckwheat in North-eastern region of India. Fagopyrum 19: 11-15.
Jafarnezhad, A., 2009. Determination of optimum sowing date for bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars with different flowering habits in Neishabour. Seed and Plant Production Journal 25(2): 117-135. (In Persian with English Summary)
Jain, M.P., Dixit, P.V., and Khan, R.A., 1992. Effect of sowing date on wheat varieties under late sown irrigated conditions. Indian Journal of Agricultural Science 62: 669-671.
Johnson, J.W., Hargrove, W.L., and Moss, R.B., 1988. Optimizing row spacing and seeding rate for soft red winter wheat. Agronomy Journal 80: 164-166.
Khan, M.B., Gurchani, M., Hussain, M., and Mahmood, K., 2010. Wheat seed invigoration by pre-sowing chilling treatments. Pakistan Journal of Botany 42: 1561–1566.
Koocheki, A.R., and Sarmadnia, G.H., 2000. Plant Physiology. Mashhad University Puplication, Mashhad, Iran. (In Persian)
Khichar, M.L., and Niwas, R., 2006. Microclimatic profiles under different sowing environments in wheat. Journal of Agrometeorology 8: 201-209.
Ministry of Agriculture- Jahad., 2018. Available at https://www.maj.ir/Dorsapax/userfiles/Sub65/Amarnamehj194-95-site.pdf (In Persian)
Moradi Aghdam, A., Daneshian, J., Zakerin, H., Ghafari, M., Haji Hassani Asl, N., Moradi Aghdam, M., and Valine Jad, H., 2012. Planting date effect on phenology andsome agronomic characteristics of sun flower cultivars in Khoy. Journal of Crop Ecophysiology 3(3): 205-215. (In Persian with English Summary)
Navabpur, S., Latifi, N., Hosseini, H., and Kazemi, G., 2012. The study of grain yield, yield components and growth indices in wheat. Journal of Crop Production 4(3):157-173. (In Persian with English Summary)
Ortiz Monasterio, J.I.R., Dhillon, S.S., and Fischer, R.A., 1994. Date of sowing effects on grain yield and yield components of irrigated spring wheat cultivars and relationships with radiation and temperature in Ludhiana, India. Field Crops Research 37: 169-184.
Oweis, T., Pala, M., and Ryan, J., 1998. Stabilizing rainfed wheat yields with supplemental irrigation and nitrogen in a Mediterranean climate. Agronomy Journal 90: 672-681.
Radmehr, M., Ayeneh, G.A., and Mamaghani, R., 2005. Response of late, medium and early maturitybread wheat cultivars to different sowing dates. 1: Effect of sowing date on phonological, morphological and grain yield of four bread wheat cultivars. Journal of Plant and Seed 21: 175-189.
Rane, J., and Nagarajan, S., 2004. High temperature index for field evaluation of heat tolerance in wheat cultivars. Agricultural System 79: 243-255.
Roustaii, M., 1997. Tolerance of winter wheat cultivars to cold strees and its relationship to morpho-physiological traits. M.Sc. Thesis, Tabriz University Tabriz, Tabriz, Iran. (In Persian with English Summary)
 Salamat, N., 2009. Effect of planting date on yield and yield components of late wheat cultivars. Specialized Journal of Plant Growth Physiology, Islamic Azad University, Ahvaz Branch 37-50.
Seyed Ahmadi, A.R., Gharineh, M.H., Bakhshandeh, A.M., Fathi, G., and Naderi, A., 2012. Study of phonological and growth of canola cultivars to thermal unit accumulation in three planting dates Ahvaz climate. Journal of Plant Production 19(4): 97-116. (In Persian with English Summary)
Sharafizadeh, M., Fathi, G., Siadat, A., and Raadmehr, M., 2000. Evaluation the effect of planting date on seed yield and rembolization of barely storage materials. Journal of Agriculture Science 11: 13-21. (In Persian with English Summary)
Sharifi, H.R., and Rahimian Mashhadi, H., 2004. Determining vernalization requirement of dryland wheat cultivars of Sardari and Sabalan. Journal of Agriculture Sciences and Natural Resources 11(1): 83-96. (In Persian with English Summary)
Studer, C., and Erskine, W., 1999. Integrating germplasm improvement and agricultural management to achieve more efficient water use in dry area crop production. Proc. of Intl. Conference on Water Resources Conversation and Management in Dry Areas, 3-6 December 1999, Amman, Jordan.
Subedi, K.D., Ma, B.L., and Xue, A.G., 2007. Planting date and nitrogen effects on grain yield and protein content of spring wheat. Crop Science 47: 36-44.
Subhan, F., Khan, M., and Jamro, G.H., 2004. Effect of different planting date, seeding rate and weed control method on grain yield and yield components in wheat. Sarhad Journal of Agriculture 20(1): 51-55.
Suleiman, A.A., Nganya, J.F., and Ashraf, M.A., 2014. Effect of cultivar and sowing date on growth and yield of wheat (Triticum aestivum L.) Khartoum, Sudan. Journal of Forest Products and Industries 3(4): 198-203.
Toklu, F., and Yagbasanlar, L., 1996. A research on determination wheat cultivars under Cukrova climatic conditions. In The Proceedings of the 5th International Wheat Conference. Ankara, Turkey. p. 287.
Wysocki, D., and Cro, M., 2006. Using seed size, planting date, and expected yield to adjust dryland winter wheat seeding rates. p. 103-110 In Oregon Agricultural Experiment Station Special Report 1068.
Yousefi Moghaddam, R., Khorramdel, S., Bannayan Aval, M., and Nassiri Mahallati, M., 2018. Comparison of old and new dryland wheat cultivars in response to different planting dates. Journal of Applied Research in Field Crops 31(2): 46-72. (In Persian with English Summar)
CAPTCHA Image