تحلیل حساسیت انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در استان گیلان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

2 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

توسعه پایدار تولید یک محصول در هر منطقه مستلزم توجه به سیر انرژی سامانه تولیدی آن است، در عین حال توجه به نهاده‌های ورودی سامانه تولیدی با نگرش مدیریت محیط زیست نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 75 چای‌کار گیلانی و تطبیق اطلاعات با دفترچه چای هر کشاورز جمع‌آوری شد. مجموع انرژی‌های ورودی 60/39060 مگاژول بر هکتار بود. کارایی انرژی 22/0 محاسبه شد. کودهای شیمیایی بیش‌ترین سهم را در انرژی‌های مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای به ترتیب با 55/58 و 22/74 درصد در تولید چای به خود اختصاص دادند. مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در منطقه kgCO2eq. ha-1 82/1281 بود. نتایج استفاده از تابع کاب داگلاس و تحلیل حساسیت انرژی تولید چای در استان گیلان نشان داد که تأثیر تمامی نهاده‌های انرژی ورودی به غیر از سموم شیمیایی بر عملکرد مثبت بود و تأثیر نهاده انرژی نیروی کارگری بر عملکرد در سطح یک درصد معنی‌دار شد. نهاده انرژی نیروی کارگری، حساس‌ترین و همچنین بیش‌ترین تأثیر را بر عملکرد داشت و پس از آن نهاده‌های انرژی ماشین‌ها و سموم شیمیایی بیش‌ترین تأثیر را بر عملکرد چای در استان گیلان داشتند.
توسعه پایدار تولید یک محصول در هر منطقه مستلزم توجه به سیر انرژی سامانه تولیدی آن است، در عین حال توجه به نهاده‌های ورودی سامانه تولیدی با نگرش مدیریت محیط زیست نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 75 چای‌کار گیلانی و تطبیق اطلاعات با دفترچه چای هر کشاورز جمع‌آوری شد. مجموع انرژی‌های ورودی 60/39060 مگاژول بر هکتار بود. کارایی انرژی 22/0 محاسبه شد. کودهای شیمیایی بیش‌ترین سهم را در انرژی‌های مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای به ترتیب با 55/58 و 22/74 درصد در تولید چای به خود اختصاص دادند. مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در منطقه kgCO2eq. ha-1 82/1281 بود. نتایج استفاده از تابع کاب داگلاس و تحلیل حساسیت انرژی تولید چای در استان گیلان نشان داد که تأثیر تمامی نهاده‌های انرژی ورودی به غیر از سموم شیمیایی بر عملکرد مثبت بود و تأثیر نهاده انرژی نیروی کارگری بر عملکرد در سطح یک درصد معنی‌دار شد. نهاده انرژی نیروی کارگری، حساس‌ترین و همچنین بیش‌ترین تأثیر را بر عملکرد داشت و پس از آن نهاده‌های انرژی ماشین‌ها و سموم شیمیایی بیش‌ترین تأثیر را بر عملکرد چای در استان گیلان داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy Sensitivity analysis and greenhouse gas emissions for tea production in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Amin Nikkhah 1
  • Bagher Emadi 2
  • Farshad Shabanian 3
  • Hani Hamzeh-Kalkenari 3
1 Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran
2 Department of Biosystem Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Agricultural Economy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Sustainable development of the production in every region requires consideration of energy flow in the production system, moreover, investigating the production system inputs from environmental management point of view is of high importance. In this study energy use and greenhouse gas emissions is investigated. Data were collected through interviews with 75 tea farmers and comparing the results with Farmers Information Book. Total energy input was 39060.60 MJ ha-1. Energy efficiency was calculated as 0.22. Chemical fertilizers had the largest share in energy use and greenhouse gas emissions with 58.55% and 74.22% in tea production respectively. Total greenhouse gas emission in tea production was 1281.82 kgCO2eq. ha-1. The Results of Cobb-Douglas model and sensitivity analysis of energy inputs revealed that the effect of all energy inputs except chemicals were positive on the yield, and the Input of human labor energy on yield was significant at the level of one percent. Energy of labor input had the most sensitivity and also had the most effect on the yield and then the machinery energy input and chemicals had the next highest effect on the yield of tea production in Guilan province
Sustainable development of the production in every region requires consideration of energy flow in the production system, moreover, investigating the production system inputs from environmental management point of view is of high importance. In this study energy use and greenhouse gas emissions is investigated. Data were collected through interviews with 75 tea farmers and comparing the results with Farmers Information Book. Total energy input was 39060.60 MJ ha-1. Energy efficiency was calculated as 0.22. Chemical fertilizers had the largest share in energy use and greenhouse gas emissions with 58.55% and 74.22% in tea production respectively. Total greenhouse gas emission in tea production was 1281.82 kgCO2eq. ha-1. The Results of Cobb-Douglas model and sensitivity analysis of energy inputs revealed that the effect of all energy inputs except chemicals were positive on the yield, and the Input of human labor energy on yield was significant at the level of one percent. Energy of labor input had the most sensitivity and also had the most effect on the yield and then the machinery energy input and chemicals had the next highest effect on the yield of tea production in Guilan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cobb–douglas
  • Energy Input
  • greenhouse gas
  • sensitivity analysis
  • Tea
CAPTCHA Image