اثر فاصله آبیاری بر خصوصیات رشدی، عملکرد کمی و کیفی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) در شرایط کاربرد مالچ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) یکی از مهمترین سبزجات جهان است. اگرچه این گیاه بومی منطقه شمال آمریکا است، ولی مرکز پیدایش و منشأ آن آمریکای مرکزی گزارش شده است. به منظور بررسی اثرات مالچ پلاستیکی بر مقدار آب مورد نیاز و عملکرد گوجه فرنگی آزمایشی به صورت فاکتوریل و بر پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در فریمان اجرا شد. فاکتور اول آزمایش شامل دو سطح استفاده از مالچ و بدون استفاده از مالچ و فاکتور دوم چهار دورآبیاری به صورت 5، 7، 9 و 11 روزه بود. پارامترهای مورد اندازه گیری شامل ارتفاع بوته، تعداد گل ، تعداد میوه، عملکرد و وزن میوه و نیز شاخص بریکس بودند. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار مالچ و دور آبیاری بر صفات زایشی مانند تعداد گل، تعداد میوه و وزن میوه معنی دار بود، ولی روی میزان ارتفاع گیاه تاثیر معنی داری نداشت. ارتفاع بوته، تعداد گل و میوه در تیمارهای آبیاری به طور معنی داری مالچ بیشتر از بدون مالچ بود. بیشترین عملکرد در تیمار فاصله آبیاری پنج روزه با مالچ مشاهده گردید که اختلافی با فاصله هفت روز با مالچ نداشت. در مرحله اول و دوم نمونه برداری، تعداد گل در تیمار با مالچ بالاتر از بدون مالچ بود. به نظر می‌رسد که مالچ سبب زودرسی، افزایش دوره رشد زایشی و بالا رفتن عملکرد شده است. این نکته که با استفاده از مالچ می‌توان دوره آبیاری را، بدون آن که موجب کاهش عملکرد شود، حداقل دو روزه به تأخیر انداخت سبب استفاده بهینه از آب و امکان افزایش سطح زیر کشت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation interval on growth characteristics, qualitative and quantitative yield of tomato (Solanum lycopersicum L.) under mulch application

نویسندگان [English]

  • Azadeh Hosseini
  • Hossein Nemati
Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Tomato (Solanum lycopersicum L.) is one of the most important vegetable plants in the world. It originated in western South America, and domestication is thought to have occurred in Central America. In order to study the effect of polyethylene sheet as mulch on water requirement and yield of tomato, an experiment was carried out as factorial layout based on a randomized complete block design with four replications in Fariman fields, during growing season 2011-2012 years. The first factor was with/without mulch application and the second factor was four irrigation intervals including 5, 7, 9 and 11 every days. Plant height, the number of flowers and fruits, yield, fruit weight and brix index of tomato were measured. The result showed that mulch and irrigation interval treatments were significant on reproductive characteristics such as flower number, fruit number and fruit weight of tomato, but they had not significant impact on plant height. That plant height and the number of flowers and fruit in mulch treatments were higher in comparison with without mulch. Mulch had not significant effect on fruit brix. The highest yield was obtained from 5 days irrigation which had not significant difference with seven days irrigation. At the first and the second sampling stages flower numbers with mulch application were higher than without mulch. It seems that mulch caused early rippenning, increasing in reproductive growth and yield of tomato. The fact that the irrigation could be delayed in two days using mulch would cause optimal use of water and the possibility of increasing cultivating area

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Brix index
  • Dark polyethylene
  • Irrigation Interval
  • yield
CAPTCHA Image