اثر زمان مصرف کود شیمیایی در تلفیق با کود گاوی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران

2 شیمی و حاصلخیزی خاک، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعـی شهرکرد، ایران

چکیده

یکی از جنبه های مهم تولید گیاهان دارویی مصرف کمتر نهاده های شیمیایی در تولید آن ها می باشد، که این موضوع می تواند علاوه بر افزایش تولید محصول در حفاظت از محیط زیست نیز مؤثر باشد. بنابراین، به منظور بررسی اثرات زمان مصرف کود شیمیایی در تلفیق با کود گاوی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی 90-91 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل شاهد (عدم مصرف نیتروژن)، کود گاوی، اوره، سه سطح کود تلفیقی تقسیطی ( کود گاوی+ کود اوره ، کود گاوی + کود اوره، + کود گاوی + کود اوره) و سه سطح کود تلفیقی غیرتقسیطی ( کود گاوی+ کود اوره ، کود گاوی + کود اوره، + کود گاوی + کود اوره) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد تلفیقی کود آلی + شیمیایی در مقایسه با کاربرد جداگانه موجب افزایش معنی دار تعداد شاخه جانبی در بوته (5/11 درصد)، تعداد کپسول در بوته (4/9 درصد)، وزن هزار دانه (4/7 درصد)، وزن کپسول (9/5 درصد) و عملکرد بیولوژیکی (3/36 درصد) در سیاهدانه گردید. کاربرد غیر تقسیطی کود اوره به همراه کود گاوی (50:50) با بهبود تعداد کپسول در بوته و وزن هزار دانه موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه (2397 کیلوگرم در هکتار) گردید. بنابراین، استفاده از روش تلفیقی کود آلی با شیمیایی بویژه مصرف غیرتقسیطی کود اوره، با افزایش کارایی کوددهی موجب ارتقاء ویژگی های کمی محصول سیاهدانه می شود، که علاوه بر حذف هزینه کودپاشی سرک می تواند در حفظ محیط زیست و سلامت گیاه دارویی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of application time of integratedchemical fertilizer with cattle manure on the growth, yield and yield components of black cumin (Nigella sativa L.)

نویسندگان [English]

  • Aliye Salehi 1
  • Seyfollah Fallah 1
  • Ramin Iranipour 2
  • Ali Abasi Surki 1
1 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord, Iran
2 Soil Chemistry and Fertility, Shahrekord Agricultural and Natural Resources Research Center, Iran
چکیده [English]

One of the important aspects of the medicinal plants production is using less chemical inputs. It could be effective for increasing of production and environmental purposes. In order to investigate the effects of application time of integrated chemical fertilizer with cattle manure on growth, yield and yield components of black cumin (Nigella sativa L.), an experiment was conducted based on a randomized complete block design with nine treatments and three replications in Research Farm of Shahrekord University during growing season 2011-2012. The treatments consisted of control (no amended nitrogen), cattle manure, urea, three levels of split integrated fertilizers such as cattle manure + urea, cattle manure + cattle manure + urea, and three levels of full integrated fertilizers including cattle manure + urea, cattle manure + cattle manure + urea. The results indicated that integrated application of cattle manure with chemical fertilizer caused significant increase in number of main branch per plant (%11.5), number of capsules per plant (%9.5), 1000-seed weight (%7.4), capsule weight (%5.9), biological yield (%36.7) of black cumin. Full dose application of urea fertilizer with cattle manure (50:50) due to improve of capsules per plant and 1000-seed weight increased significantly grain yield (2397 kg.ha-1). In general, use of integrated cattle manure with chemical fertilizer, full dose application of urea specially, with increasing of fertilizer efficiency led to improve of quantitative characteristic in black cumin. This method caused to cost eliminate of top dressing fertilizer and it can be effective for environment and medicinal plant health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle manure
  • Separate application
  • Split application
  • Urea fertilizer
CAPTCHA Image