تأثیر کاربرد سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر غلظت برخی عناصر دانه ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata) و خصوصیات خاک در شرایط مرودشت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح و نباتات، دانشـکده کشـاورزی دانشگاه یاسوج، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر کمپوست زباله ی شهری و کود نیتروژنه بر برخی خصوصیات خاک و کیفیت دانه ی ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata)، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 88-1387 در شهرستان مرودشت اجرا شد. عامل‌ کرت اصلی کود نیتروژن در پنج سطح (100، 150، 200، 250 و 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و عامل کرت فرعی کمپوست در چهار سطح (10، 20، 30 و40 تن در هکتار) انتخاب شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد بلال تر و دانه کنسروی در تیمار 200 کیلوگرم نیتروژن و 40 تن کمپوست در هکتار به دست آمد. تجزیه کیفی دانه نشان داد که تأثیر نیتروژن بر درصد نیتروژن دانه معنی دار و بر مقدار فسفر و پتاسیم دانه غیرمعنی دار بود. همچنین تأثیر کمپوست بر درصد نیتروژن و فسفر دانه معنی دار ولی بر درصد پتاسیم دانه غیرمعنی داری بود. نتایج تجزیه خاک نشان داد که تأثیر کمپوست بر ماده آلی خاک، هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک و اثر متقابل نیتروژن و کمپوست فقط بر درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک معنی دار شد. با کاربرد 40 تن کمپوست در هکتار مقدار مطلوب نیتروژن و فسفر و با کاربرد 30 تن کمپوست در هکتار مقدار مطلوب پتاسیم در دانه به دست آمد. مقدار بهینه ی نیتروژن و پتاسیم خاک در تیمار 250 کیلوگرم نیتروژن و 40 تن کمپوست در هکتار و در مورد درصد فسفر خاک هم مقدار بهینه با کاربرد 150 کیلوگرم نیتروژن و 40 تن کمپوست در هکتار حاصل شد. بطور کلی، برای رشد مطلوب این محصول در خاک‌های مشابه، مصرف 250 کیلوگرم نیتروژن و 40 تن کمپوست در هکتار می تواند توصیه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of municipal solid waste compost and nitrogen on some grain elements concentration of sweet corn (Zea mays L. saccharata) and some soil properties under Marvdasht conditions

نویسندگان [English]

  • Ali Mojab Ghasroldashti
  • Hamid Reza Balouchi
  • Alireza Yadavi
  • Mostafa Ghobadi
Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted in order to study the influence of different levels of municipal solid waste compost and nitrogen rate on grain quality of sweet corn (Zea mays L. saccharata) and some soil properties under Marvdasht conditions during growing season of 2008-2009. The experiment was arranged as split plots based on a randomized complete block design with two factors and three replications. Main plot included five levels of nitrogen fertilizer (100, 150, 200, 250 and 300 kg N.ha-1) and sub plots included four levels of municipal solid waste compost (10, 20, 30 and 40 t.ha-1). The Results showed that the highest fresh ear and grain yield resulted from application of 200 kg N.ha-1 and 40 t.ha-1 compost. The grain quality analysis showed that nitrogen had significant effect on grain nitrogen percent and had not significant effect on grain phosphorus and nitrogen content. Also, compost had significant effect on grain nitrogen and phosphorus percent but had no significant effect on grain potassium percent. Soil analysis results showed that effect of compost on organic matter, EC and pH and interactions between nitrogen and compost were significant only on soil nitrogen, potassium and phosphorus percent. Nitrogen had no significant effect only on soil nitrogen percent. Also, the results showed that optimum amount of grain nitrogen and phosphorus percent were gained by using 40 t.ha-1 municipal solid waste compost and optimum amount of grain potassium percent was achieved by using 30 t.ha-1 municipal solid waste compost. Application of 250 kg N.ha-1 and 40 t.ha-1 municipal solid waste compost consequences to optimum amount of soil nitrogen and potassium was gained and optimum amount of soil phosphorus was gained in 150 kg N.ha-1 and 40 t.ha-1 municipal solid waste compost treatments. In general, to achieve the optimum growth of this crop in similar soils, application of 250 kg N.ha-1 and 40 t.ha-1 municipal solid waste compost treatments could be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical conductivity
  • Organic matter
  • Phosphorus
  • Potassium
CAPTCHA Image