دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، فروردین 1393 
بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی‌کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گل ختمی

صفحه 42-50

10.22067/jag.v6i1.35655

امیر علی صادقی؛ کیومرث بخش کلارستاقی؛ کمال حاج محمدنیا قالیباف


اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه‌های گیاهی

صفحه 60-69

10.22067/jag.v6i1.35674

علیرضا باقری؛ رضا قربانی؛ محمد بنایان اول؛ اورس شافنر


بررسی لاین های پیشرفته گندم نان در دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی (F7)

صفحه 97-107

10.22067/jag.v6i1.35677

رضا نیک سرشت؛ عبداله محمدی؛ اسلام مجیدی هروان؛ خداد مصطفوی