بررسی لاین های پیشرفته گندم نان در دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی (F7)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر خشکی بر صفات زراعی30 لاین و شش رقم گندم و همچنین معرفی لاین های متحمل و حساس به خشکی آزمایش کرت‌های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار اجرا گردید، عامل اصلی در دو سطح شامل تنش و عدم تنش خشکی و عامل فرعی شامل 30 لاین و شش رقم بود، سطوح عدم تنش به صورت معمول منطقه تا پایان فصل رشد آبیاری شد و برای عامل تنش یک بار آبیاری پس از کاشت برای سبز شدن و یک بار آبیاری در اسفند انجام گرفت و تا آخر فصل رشد آبیاری قطع شد، صفاتی از قبیل عملکرد، ارتفاع بوته، طول پدانکل، طول سنبله اندازه گیری شد. عکس العمل لاین ها به تنش متفاوت بود، به طوری که تنش موجب کاهش کلیه صفات مورد ارزیابی مخصوصاً عملکرد دانه گردید. گر چه وجود شرایط دیم باعث کاهش عملکرد دانه در لاین های مختلف نسبت به شرایط آبی شد، ولی مشاهده گردید که بعضی از لاین ها در شرایط دیم تنش خشکی را تحمل کرده و عملکرد نسبتاً بالایی دارند (برای صفت عملکرد دانه لاین‌های 2، 29 و 23 در سه سطح به ترتیب بیشترین عملکرد دانه را داشتند). به منظور ارزیابی نهایی از تجزیه به عامل‌ها و تجزیه کلاستر استفاده شد. با استفاده از تجزیه به عامل ها چهار عامل اول در حالت نرمال 245/80 درصد و در حالت تنش 624/79 درصد واریانس کل را توجیه نمودند. در تجزیه کلاستری به روش draW و بر اساس فاصله اقلیدسی36 لاین و رقم به چهار دسته تقسیم شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of some advanced wheat lines (F7) in normal and drought stress conditions

نویسندگان [English]

  • R. Nikseresht
  • A. Mohammadi
  • E. Majidi Heravan
  • K. Mostafavi
چکیده [English]

For assessment of drought stress effects on agro characteristics of 30 lines and 6 wheat cultivars and for introducing of drought tolerant and susceptible ones one trial were established using split plot base of randomized complete block design with two replications, main plots were stress and non-stress condition and sub plots contain 30 lines and six wheat cultivars in the check trial, irrigation the farm was done with the normal regime, but in stress trial for germination of seeds and one irrigation in Isfand to the end of rooting the farm was irrigated. Within and end of growth season we measured some agronomic and morphological characters such as yield and its component, height, peduncle length, and etc. Responses of cultivars under stress and non-stress conditions were' different, for example drought stress reduced yield. In spite of this general yield reducing, we found some line, such as 2, 29, 23 had relatively high yield (in tree levels). In order to final evaluate using Factor Analysis, Principal Component, Cluster Analysis .Factor Analysis indicated that four important factors accounted for about 80.245 and 79.624 percent of the total variation among traits in normal and drought stress conditions. With cluster analysis of 36 lines and cultivar using Ward procedure based on Euclidean distance were grouped in 4 distance cluster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought tolerance
  • Agro characteristics
  • grain yield
CAPTCHA Image