اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل و سه تکرار در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عامل اصلی کود اوره، شامل سه سطح 150، 250 و 350 کیلوگرم در هکتار و عامل فرعی تراکم کاشت، شامل سه سطح 5/2، 25/1 و 62/0 بوته در مترمربع بود. نتایج آزمایش نشان داد که کود اوره تأثیر معنی‌داری بر عملکرد میوه و وزن هزار دانه نداشت، اما تراکم کاشت اثر معنی‌داری بر عملکرد کدوی تخم کاغذی داشت. در بین تراکم‌های مختلف، تراکم کاشت 5/2 بوته در مترمربع موجب افزایش معنی‌دار (01/0p≤) عملکرد دانه و میوه شد. نتایج اثرات متقابل نشان داد میزان 250 کیلوگرم اوره در هکتار در تراکم کاشت 5/2 بوته در مترمربع منجر به دستیابی بیشترین عملکرد دانه شد. همچنین در تراکم 25/1 بوته در مترمربع بیشترین درصد روغن و عملکرد روغن به دست آمد. این نتایج حاکی از آن بود که میزان مطلوب کود اوره، 250 کیلوگرم در هکتار بود که منجر به دستیابی بیشترین عملکرد دانه و روغن کدوی تخم کاغذی شد و تراکم کاشت کمتر از یک بوته در مترمربع نقش چندانی در افزایش عملکرد کدوی تخم کاغذی نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different amounts of nitrogen and plant density on yield, yield components and seed oil percentage of pumpkin (Cucurbita pepo L.)

نویسندگان [English]

  • Elaheh Moradi Marjane
  • Mohammad Bannayan Aval
  • Parviz Rezvani Moghaddam
  • Javad Shabahang
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In order to study the effects of different amounts of nitrogen and plant density on yield, yield components and seed oil percentage of Pumpkin (Cucurbita pepo L.) an experiment was conducted as split plot based on randomized complete block design with two factors and three replications at Agricultural Research Field Station of Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during growing season 2010-2011, The main factor nitrogen fertilizer included three levels 150, 250 and 350 kg.ha-1and the subfactor plant density, included three levels 2.5, 1.25 and 0.62 plant.m-2.Test results showed that nitrogen fertilizer had no significant effect on fruit yield and 1000-seed weight, but plant density had significant effect on Pumpkin yield. Between different densities 2.5 plant.m-2 was significantly increased seed yield and fruit yield. The interaction results showed that 250 kg of nitrogen /ha in density 2.5 plant.m-2 achieved the highest seed yield. Also the highest oil percentage and oil yield was in density 1.25 plant.m-2. These results indicated that, the optimal amount of fertilizer was 250 kg of N.ha, which achieved the highest seed and oil yield in pumpkin. Plant density lower than 1 plant.m-2 did not had significant effect on yield improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fruit
  • Harvest index
  • Herbal Plant
  • Oil yield
CAPTCHA Image