اثرات دگرآسیبی عصاره های آبی و دوره های پوسیدگی اندام های آفتاب گردان (Helianthus annus L.) بر جوانه‌زنی و رشد سس (Cuscuta compestris Yuncker.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثرات آللوشیمیایی اندام های آفتاب گردان (Helianthus annus L.) بر جوانه زنی و رشد گیاه سس (Cuscuta compestris Yuncker)، سه آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار در سال 89-1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. آزمایش اول دارای دو عامل اندام های آفتاب گردان در چهار سطح (ریشه، ساقه، برگ و گیاه کامل بدون گل آذین) و غلظت های عصاره آبی در 11 سطح (صفر، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 درصد) در پتری دیش، آزمایش دوم دارای دو عامل اندام های آفتاب گردان در چهار سطح (ریشه، ساقه، برگ و گیاه کامل بدون گل آذین) و غلظت های عصاره آبی در پنج سطح (صفر، 5/2، 5، 5/7 و 10 درصد) در گلدان و آزمایش سوم دارای دو عامل اندام های آفتاب گردان در چهار سطح (ریشه، ساقه، برگ و گیاه کامل بدون گل آذین) و دوره های پوسیدگی در هشت سطح (صفر، 15، 30، 45، 60، 75 و 90 روز پوسیدگی و نیز شاهد) بود. در هر سه آزمایش، وزن خشک و طول گیاهچه، تعداد گیاهچه های غیرنرمال و درصد و سرعت جوانه زنی سس اندازه گیری شد. نتایج هر سه آزمایش نشان داد که برگ و ساقه آفتاب گردان در مقایسه با دیگر اندام ها، اثرات آللوپاتی بیشتری را بر صفات ذکر شده داشتند. همچنین مواد آللوشیمیایی حاصل از عصاره های آبی و دوره های پوسیدگی اندام های آفتاب گردان، درصد و سرعت جوانه زنی و نیز سبز شدن سس را در مقایسه با سایر صفات مورد مطالعه این گیاه، بیشتر تحت تاثیر قرار دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The allelopatic effects of aqueous extracts and decay durations of sunflower on germination and growth of dodder (Cuscuta compestris Yuncker)

نویسندگان [English]

 • Parviz Rezvani Moghaddam
 • R. Shahriari
 • M. Azad
 • L. Jafari
چکیده [English]

In order to evaluate the allelopathic potential of sunflower (Helianthus annus L.) organs on germination and growth of dodder (Cuscuta compestris L.), series studies were conducted in three separate experiments; as factorial based on Completely Randomized Design (CRD) with three replications for each experiments. First experiment was conducted in petri dishes and consisted of sunflower organs at four levels (root, stem, leaf and total plant without inflorescence) and their aqueous extract concentrations at 11 levels (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10%). Second experiment was conducted in pots and factors were include of sunflower organs at four levels (root, stem, leaf and total plant without inflorescence) and their aqueous extract concentrations at five levels (0, 2.5, 5, 7.5 and 10%). Third experiment was sunflower organs at four levels (root, stem, leaf and total plant without inflorescence) and decay durations at 8 levels (0, 15, 30, 45, 60, 75 and 90 days decay and control). In three experiments, dry weight and length of seedling, number of abnormal seedlings, percentage and rate of dodder germination were examined. Results of three experiments showed that leaf and stem in comparison with other sunflower organs had more allelopatic effects on mentioned traits of dodder. In addition, sunflower organs had more allelopatic effects on percentage and rate of germination and percentage and rate of emergence in compared with other studied traits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Allelopathy
 • Cuscuta compestris
 • Emergence rate
 • Germination percentage
 • Germination rate
 • Helianthus annus
 • Parasitic weed
CAPTCHA Image