بررسی تأثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیش تیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه‏رست های دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مواد هیومیکی بعنوان بخش فعال مواد آلی موجود در خاک باعث بهبود جوانه زنی، استقرار دانه‏رست و رشد گیاه می‏شوند. به منظور بررسی تأثیر پیش‏ تیمار اسید هیومیک و اسید فلوویک در غلظت‏های مختلف بر خصوصیات مربوط به جوانه‏زنی و رشد دانه‏رست دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.)، مطالعه‏ای در آزمایشگاه گیاهان ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 به صورت فاکتوریل (2×2×4) در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور‏های مورد مطالعه شامل غلظت کاربرد پیش تیمار در چهار سطح (صفر، 10، 50 و 250 میلی لیتر بر لیتر)، دو نوع پیش تیمار (اسید هیومیک و اسید فلوویک) و دو رقم ترتیکاله (ET 79-17 و ET 89-15) بودند. بذور در تمام تیمارها به صد درصد جوانه زنی رسیدند. بر اساس نتایج حاصله بیشترین سرعت جوانه‏زنی، طول ساقه‏چه و ریشه‏اولیه، وزن خشک ساقه‏چه و ریشه ‏اولیه و وزن خشک دانه‏رست در تیمار‏های با غلظت متوسط پیش تیمار (50 میلی لیتر بر لیتر)، پیش تیمار اسید فلوویک و رقم ET 89-15 بدست آمد. بطور کلی، پیش تیمار با اسید هیومیک نیز باعث بهبود معنی‏دار در خصوصیات جوانه‏زنی و دانه‏رست‏های ارقام مختلف تریتیکاله نسبت به شاهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of Humic substance types and concentrations on germination and seedling properties of two triticale (Triticosecale hexaploide Lart.) varieties

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Khazaei
  • Ahmad Nezami
  • Ehsan Eyshi Rezaei
  • Amir Hossein Saeidnejad
  • Farzin Pouramir
Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Humic substances as an active part of soil organic maters can improve germination and seedling properties, plant establishment and plant growth. In order to study the effects of different concentrations of Humic and Fulvic acids on germination and seedling properties of two varieties of triticale (Triticosecale hexaploide Lart.), a factorial experiment based on a completely randomized design with three replications was conducted at the Special Crops Laboratory of Ferdowsi University of Mashhad during year of 2010. The studied factors included pretreatment concentrations at 4 levels (0, 10, 50 and 250 ml.l-1), triticale varieties at two levels (ET 79-17 and ET 89-15) and Humic substances type at two levels (Humic and Fulvic acids). Germination percentage of triticale was 100%, in all treatments. Results showed that the highest germination rate, radicle and plumule length, radical and plumule dry weight and seedling dry weight of triticale were in 50 ml.l-1 concentration of Fulvic acid and the second variety treatments. Generally, Humic acid pretreatments improved germination rate and seedling properties such as Fulvic acid compare to control. Seed pretreatment with Humic substances had significant effects on germination and seedling criteria of triticale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fulvic acid
  • Germination rate
  • Humic acid
  • Soil improvement
CAPTCHA Image