بررسی کارآیی انرژی زراعت زعفران (Crocus sativus L.)در خراسان جنوبی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

به منظور اجرای هر جزء از طرح های کشاورزی ابتدا باید توجیه پذیری فنی و اقتصادی آن طرح نشان داده شود. در این مطالعه جهت آشنایی با روند مصرف انرژی در مزارع و مقدار انرژی به دست آمده از زراعت زعفران (L. Crocus sativus) در طی یک دوره پنج ساله عمر زعفران، دو پرسشنامه یکی مربوط به سال اول کاشت زعفران و دیگری مربوط به عملیات داشت و برداشت زعفران در سال دوم تا پنجم تهیه و در هر فرم سوالاتی در مورد انرژی های ورودی مستقیم و غیر مستقیم در زراعت زعفران گنجانده شد. در طی دیدار حضوری با کشاورزان، تعداد 70 نسخه پرسشنامه تکمیل گردید. نتایج به دست آمده حاکی از این امر است که بیشترین میزان انرژی مصرفی در سال اول مربوط به کود دامی با مقدار 16/91 درصد از کل انرژی مصرفی می باشد و در سال دوم تا سال پنجم، کود اوره با مقدار 67/37 درصد از کل انرژی مصرفی بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. همچنین نسبت انرژی تولیدی به انرژی مصرفی در طی یک دوره پنج ساله بهره برداری زعفران برابر با 41/0 می باشد که با کشت یک ساله گیاهانی مثل گوجه فرنگی و کاهو در کشور آمریکا برابری می کند. اگرچه نسبت انرژی تولیدی به مصرفی در زراعت زعفران پایین است ولی این تحقیق نشان داد که زعفران گیاهی است که تقریباً به صورت اکولوژیک کشت می شود و به دلیل کارایی اقتصادی بالاتر نسبت به دیگر گیاهان در الگوی کشت منطقه دارد و همچنین اشتغال بسیار بالای روستاییان منطقه، می تواند نقش بسیار مهمی در اقتصاد و معیشت روستاییان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of energy efficiency of saffron (Crocus sativus L.) in Southern Khorasan

نویسندگان [English]

  • Ebadollah Moayedi Shahraki 1
  • Majid Jami Al-Ahmadi 2
  • Mohammad Ali Behdani 1
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran.
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Birjand, Iran
چکیده [English]

In order to perform each component of agricultural practices, its plan should be rationalized economically and technically. In a study for recognition patterns of energy inputs and outputs in saffron fields of Southern Khorasan, Iran, during a five years exploitation period, two questionnaires were prepared, one for the first cultivation year, and another for crop management and harvest during four subsequent years. In each questionnaire some questions were included to obtain direct and indirect inputs and outputs of energy flows in saffron fields. About seventy questionnaires were filled by direct interview with farmers. Results showed the highest energy input in the first year is supplied by farm manure which approach to 91.16% of total used energy. During four next years, however, nitrogen fertilizer (mainly as urea form) was the main energy input with 37.67% of total used energy. The daughter corms and crop shoots consist the main sources of energy outputs, as energy efficiency was 41% for a five exploitation period, which is similar to some annual crops such as tomato and lettuce in USA. Although energy efficiency of saffron production is very low in Southern Khorasan, but most of saffron fields is cultivated ecologically, with low external inputs, and this crop play an important role in rural livelihood, because of its high economic efficiency and employment than other local cultivated crops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural inputs
  • Corm
  • Medicinal plants
1- Kafi, M., Hemmatikakhaki, A., and Karbasi, A.R. 2002. History, Economic importance, cultivated area, production and saffron usages, in: Kafi, M. (Eds), Saffron (Crocus sativus L.) Production and Processing. Ferdowsi University of Mashhad, Iran. pp. 21-38 (In Persian).
2- Koocheki, A.R. 1994. Sustainable aspects of traditional land management in Iran, Proceedings of International Conference on Land and Water Resources Management in the Mediterranean Region. Italy, 4-8 September 1994: pp. 559-572.
3- Koocheki, A.R., and Hosseini, M. 1994. Energy efficiency on Agroecosystem. Ferdowsi University of Mashhad, Iran. 317p. (In Persian)
4- Mahdavi, M. 1999. Plant coefficient and saffron evartanspiration on standard condition. MSc. Thesis. Fac. Agric. Ferdowsi Univ of Mashhad, Iran. (In Parsian)
5- Marini, M., Senhaji, F., and Pimentel, D. 2002. Energy analysis of sugar beet production under traditional and intensive farming systems and impact on sustainable agriculture in Morocco. Journal of Sustainable Agriculture 20: 5 – 27.
6- Pimentel, D., and Burgess M. 1980. Energy inputs in Corn production. In: Fluck, R. C. (Eds), Handbook of energy utilization in agriculture. CRC. Press. Inc, pp. 67 - 84.
7- Rahimizadeh, M., Madani, H., Rezadoust, S., Mehraban, A., and Marjani, A. 2007. Analysis of energy in agroecosystems and methods of increasing energy efficiency. In: The 6th National Energy Congress. 12-13 June, 2007. from http://Iranenergy.org.ir/sixth/new3/final_schedule.pdf
8- Rathke, G.W., and Diepenbrock, W. 2006. Energy balance of winter oil seed rape cropping as related to nitrogen supply and preceding crop. European Journal of Agronomy 24:35 - 44.
9- Rezadoust, S. 2001. Energy efficiency in agroecosystems. In: The 3th National Energy Congress, Iran. pp. 457 - 466.
10- Sabzevari, M. 1995. Saffron: the red gold of desert. Bank Keshavarzi Public, No. 46
CAPTCHA Image