کلیدواژه‌ها = صفات زراعی
بررسی لاین های پیشرفته گندم نان در دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی (F7)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 97-107

10.22067/jag.v6i1.35677

رضا نیک سرشت؛ عبداله محمدی؛ اسلام مجیدی هروان؛ خداد مصطفوی


ارزیابی رشد و عملکرد هیبریدهای جدید سینگل کراس ذرت علوفه ای (Zea mays L.)

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 335-342

10.22067/jag.v2i2.7640

سعید خاوری خراسانی؛ محمد گلباشی؛ فرهاد عزیزی؛ مریم آشفته بیرگی؛ رضا فاطمی


بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید ذرت دانه ای(Zea mays L.)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 136-145

10.22067/jag.v2i1.7612

مریم آشفته بیرگی؛ براتعلی سیاه سر؛ سعید خاوری؛ محمد گلباشی؛ نفیسه مهدی نژاد؛ عادل علیزاده