نویسنده = عنایت اله توحیدی نژاد
ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط لوبیا تپاری (Phaseolus acutifolus L. Gray) و دو رقم ارزن

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 291-305

10.22067/jag.v13i2.83847

سمیه بدخشان؛ مهدیه امیری نژاد؛ عنایت اله توحیدی نژاد؛ بهاره پارسا مطلق