نویسنده = علی راحمی کاریزکی
اثر آرایش کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر کارآیی مصرف نیتروژن، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه‎فرنگی رقم کارون (Solanum lycopersicum L. Var. Karoon)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 71-85

10.22067/jag.v12i1.79832

بهرام بهزادی؛ عباس بیابانی؛ مختار زلفی باوریانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ حسین حسینی مقدم


ارزیابی شاخص‌های کارایی مصرف نیتروژن ارقام جدید و قدیم جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط اقلیمی استان گلستان (مطالعه موردی گنبد کاووس)

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 1149-1160

10.22067/jag.v10i4.62525

ََعلی اصغر میرزایی؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ زری مقدم؛ عبداللطیف قلی زاده


پهنه‌بندی اقلیمی پتانسیل کشت گندم ( (Triticum aestivum L.استان گلستان

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 821-833

10.22067/jag.v9i3.52027

افروغ سادات بنی عقیل؛ علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ حسن فرامرزی