نویسنده = حجت امامی
تأثیر اصلاحگرها بر میزان نگهداشت آب در مکش های گوناگون یک خاک شور– سدیمی

دوره 4، شماره 2، تیر 1391، صفحه 104-111

10.22067/jag.v4i2.15016

حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ مهدی مهاجرپور؛ عمار فرح بخش


تأثیر مدیریت های پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L.) بر فعالیت آنزیم بتاگلوکوسیداز خاک

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 74-82

10.22067/jag.v4i1.14961

مریم السادات حسینی؛ غلامحسین حق نیا؛ امیر لکزیان؛ حجت امامی