نویسنده = لیلا ملکی
بررسی شاخص تأثیر زیست‌محیطی (EIQ) آفت کش های مصرفی در محصول گندم و جو در مشهد

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 109-119

10.22067/jag.v7i1.48270

لیلا ملکی؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ امیر بهزاد بذرگر


اثرات مدیریت حاصلخیزی و حفاظتی خاک در تناوب های زراعی مختلف بر خصوصیات بانک بذر در یک نظام ارگانیک

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 512-522

10.22067/jag.v2i3.7666

لیلا ملکی؛ نایجل تریچلی؛ جولیا کوپر؛ کارلو لیفرت؛ مک ایر