اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر پرویز رضوانی مقدم

بوم شناسی زراعی – گیاهان دارویی گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/rezvani
rezvanium.ac.ir
0000-0002-3827-3878

h-index: 13  

دکتر پرویز رضوانی مقدم استاد و عضو هیات علمی گروه اگروتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد می باشند. سوابق تحصیلی ایشان به شرح زیر است:

کارشناسی در رشته علوم زراعی از دانشگاه فردوسی مشهد (سال ١٣٦٦)

کارشناسی ارشد دررشته زراعت از دانشگاه فردوسی مشهد (سال 1369)

دکترای تخصصی در کشاورزی (زراعت گیاھان علوفه ای) از دانشگاه ولز انگلستان ( سال1375)

تخصص ایشان در زمینه بوم شناسی زراعی و گیاهان دارویی است.

ایشان تاکنون حدود 390 مقاله در مجلات معتبر خارجی و داخلی، 183 مقاله در همایش های علمی داخلی و خارجی و 5 کتاب منتشر کرده اند.

آقای دکتر پرویز رضوانی مقدم از سال 1388 عضو هیات تحریریه نشریه بوم شناسی کشاورزی و از سال 1393 سردبیر نشریه بوده اند.

Author ID (Scopus): 36814127200

ORCID: 0000-0002-3827-3878

ResearchGate

Google Scholar

Mendeley