تأثیر نوع و میزان مصرف زئولیت طبیعی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی (Panicum miliaceaum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، مصرف بی­رویه نهاده‌های کشاورزی به‌ویژه کودهای شیمیایی و روش­های رایج تولید محصولات زراعی مشکلاتی را به‌وجود آورده که موجب توجه بیشتری به کشاورزی پایدار شده است. زئولیت­ها از جمله کانی­های طبیعی هستند که دارای ارزش غذایی نیز بوده و می­تواند گامی در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار محسوب شود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر نوع و مقدار زئولیت طبیعی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی (رقم پورسو) (با هدف برداشت دانه) در سال زراعی 1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار نوع زئولیت (کلسیک گرانول، کلسیک پودری، پتاسیک گرانول و پتاسیک پودری) در سه سطح (صفر، ۵ و ۱۰ تن در هکتار) بودند. نتایج نشان داد، کاربرد انواع مختلف زئولیت سبب افزایش معنی­دار صفات وزن هزار دانه و تعداد دانه در خوشه در سطح احتمال پنج درصد و عملکرد دانه، کارایی مصرف آب در سطح احتمال یک درصد در مقایسه با شاهد (عدم کاربرد زئولیت) شد. افزایش کاربرد زئولیت از 5 به 10 تن در هکتار موجب افزایش معنی­دار تعداد خوشه در هر بوته، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و کارایی مصرف آب شد، لذا با کاربرد بهینه این کود تا حدودی از اثرات تنش خشکی بر گیاهان کاسته می­گردد و جهت معرفی در مناطق خشک توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of type and amount of natural zeolite on yield and yield components of millet (Panicum miliaceaum L.)

نویسندگان [English]

 • Zahra Rezaei 1
 • Mohammad Ali Behdani 1
 • Abbas Khashei-Siuki 2
 • Alireza Samad Zadeh 3
1 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran
2 Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran
3 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Introduction
In recent years, due to the excessive consumption of agricultural inputs, especially chemical fertilizers and common methods of crop production, problems have arisen that have led to more attention to sustainable agriculture.Zeolite is one of the natural minerals that also has nutritional value and can be considered a step towards achieving sustainable agriculture.
Materials and methods
In order to investigate the effect of type and amount of zeolite on the yield of common millet, an experiment was conducted in the crop year of 2017-17 at the research farm of the Faculty of Agriculture of Birjand University. This factorial experiment was performed using randomized complete block design with 3 replications. Experimental treatments included two types of calcium and potash zeolites in two forms of powder and granules, which were considered at two levels (5 and 10 tons per hectare) with a control treatment without zeolite. In this study, common millet (Pursu) was used for cultivation.
Results and discussion
Number of clusters per plant: Analysis of variance of data showed that the effect of treatment on this trait was not statistically significant at the level of 5% probability. However, the control treatment had fewer clusters than the potassium powder and granular treatments of 10 tons per hectare and the calcic powder and granule treatments of 10 tons per hectare. Also, the control treatment had more clusters than the calcium granular and powder treatments of 5 tons per hectare and the potassium granular and powder treatments of 5 tons per hectare. Comparison of the average effect of zeolite content on the number of clusters per plant showed that increasing the application of zeolite from 5 tons per hectare to 10 tons per hectare caused a significant increase in the number of clusters per millet plant at a probability level of 5%.
Thousand-grain weight: Analysis of variance of 1000-grain weight data as a treatment, to compare with the zeolite control treatment showed that the effect of zeolite treatment on millet 1000-grain weight was significant at 5% probability level. The results of factorial analysis of variance showed that the simple effect of zeolite type on 1000-grain weight was significant at 5% probability level. But the simple effect of zeolite content as well as the interaction effect of type and amount of zeolite on this trait was not significant.
Grain yield: The results of analysis of variance of grain yield data to compare treatments containing zeolite with control treatment without zeolite showed that the effect of zeolite treatment on grain yield was significant at the level of 1% probability. The results of factorial analysis of variance showed that the simple effect of zeolite content at 1% probability level and the effect of type and amount of zeolite at 5% probability level on grain yield were significant. But the simple effect of zeolite type had no significant effect on this factor. The results of comparing the average amount of zeolite on grain yield showed that increasing the amount of zeolite increased millet grain yield at a probability level of 5%.
Water use efficiency: The results showed a significant effect of zeolite treatment on water use efficiency at a probability level of 1%. The results of variance for water use efficiency showed that this trait was significantly affected by the simple effect of zeolite content and the interaction between type and amount of zeolite at 5% level but the effect of zeolite type on it was not significant. The results of comparing the average amount of zeolite on water use efficiency showed a statistically significant difference between the application of 5 and 10 tons per hectare of zeolite at the level of one percent.
Conclusion
The results showed that the application of different types of zeolite caused a significant increase in 1000-grain weight and number of grains per panicle at a probability level of 5% and grain yield, water use efficiency at a probability level of one percent compared to control treatment (no application of zeolite). Increasing the application of zeolite from 5 to 10 tons per hectare significantly increased the number of spikes per plant, number of seeds per spike, 1000-seed weight, biological yield, grain yield and water use efficiency. Therefore, with the optimal using of this fertilizer, the effects of drought stress on plants are somewhat reduced and it is recommended for using in dry areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cereals
 • Sustainable agriculture
 • Zeolite size
 1. Ahmadi, M., Khashei Siouki, A., & Shahidi, (2013). The effect of natural zeolite on growth indices of Lemongrass (Melissa officinalis L.). The First National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture. Shahid Mofteh University, Hamedan, Iran. ‏(In Persian)
 2. Al-Busaidi, A., Yamamoto, T., Inoue, M., Eneji, A.E., Mori, Y., & Irshad, M. (2008). Effects of zeolite on soil nutrients and growth of barley following irrigation with saline water. Journal of plant nutrition, 31(7), 1159-1173. https://doi.org/10.1080/01904160802134434
 3. Azari Nasrabadi, A., & Mirzaei, M.R. (2012). Effect of sowing date on yield and grain yield components of promising fox tail millet lines (Setaria italica). Journal of Seedling and Seed Crop, 2(28), 105-95. ‏‏(In Persian with English Summary) https://doi.org/10.22092/sppj.2017.110458
 4. Ayan, S., Yahyaoglu, Z., Gercek, V., & Şahin, A. (2005). Utilization of zeolite as a substrate for containerized oriental spruce (Picea orientalis (Link.)) seedlings propagation. In International Symposium on Growing Media, 779, 583-590. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2008.779.75
 5. Azizi, M., Soltani, , & East Khorasani, S. (1378). Rapeseed (physiology, agriculture, breed, biotechnology).(Translation).Mashhad University Jihad Publications, Iran. 232p. ‏‏(In Persian)
 6. Bagheri, H., Farahvash, F., Sam Daliri, M., Yarnia, M., & Shirani Rad, A.H. (2015). Investigation of the application of zeolite and manganese on yield, oil content and glucosinolate of rapeseed cultivars indifferent irrigation regimes.Journal of Plant Ecophysiology, 23(7), 44-29. ‏‏(In Persian with English Summary)
 7. Bahador, M., & Tadayon, M.R. (2017). Study of the effect of application of zeolite on the modulation of under-irrigation stress and improvement of cannabis plant functions.Plant Process and Function, 21(6), 141-128. ‏‏(In Persian with English Summary)
 8. Butorac, A., Filipan, T., Basic, F., Butorac, J., Mesic, M., & Kisic, I. (2002). Crop response to the application of special natural amendments based on zeolite tuff. Rostlinna vyroba, 48(3), 118-124.
 9. Eshghi, S., Mahmoodabadi, M.R., Abdi, G.R., & Jamali, B. (2010). Zeolite ameliorates the adverse effect of cadmium contamination on growth and nodulation of soybean plant (Glycine max). Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 4(10), 43-50.
 10. Evans, L.T., Wardlaw, I.F., & Fischer, R.A. (1975). Wheat. In L.T. Evans (Ed.). Crop physiology. Cambridge University. Press, New York. Pp. 101–149.
 11. Ghiasi, A.G., Akbari, G.A., Shirani Rad, A., Dadi, A., & Naimi, M. (2014). The effect of zeolite and nitrogen fertilizer application under water stress conditions on agronomic and physiological characteristics of rapeseed. Journal of Production and Processing of Crops and Horticultural Products, 12(4), 85-73. ‏‏(In Persian with English Summary)
 12. Ghoreishiasl, S.S., Zahedi, H., Sharghi, Y., Modarres Sanavy, S.A.M., & Moradi Ghahderijani, M. (2017). Effect of zeolite and calcium silicate on salt stress tolerance of two canola varieties. Iranian Journal of Soil resource, 31(3), 354-362.
 13. Habibpour Kashefi, A., Qareineh, M.H., Shafeinia, A., & Rosrokh, M. (2017).Effect of different levels of zeolite on yield and yield components of red bean (Phasaeolus vulgaris) under drought stress in Kermanshah climatic conditions. Plant Production Technology, 1(9), 151-141. ‏‏(In Persian with English Summary)
 14. Harb, E.M.Z., & Mahmoud, M.A. (2009). Enhancing of growth, essential oil yield and components of yarrow plant (Achillea millefolium) growth under safe agriculture conditions using zeolite and compost. 4rd Conference on Recent Technologies in Agriculture, Giza. Egypt.
 15. Hosseini Abri, S.A., Parhizkar, M.S., Eradatmand Asli, D., & Moradi, P. (2011). The effect of different levels of zeolite on the yield and yield components of safflower plant.Second National Conference on Agriculture and Sustainable Development, Opportunities and Challenges Ahead. Islamic Azad University of Shiraz. 2011. ‏‏(In Persian).
 16. Ippolito, J.A., Tarkelson, D.D., & Lehrsch, G. (2011). Zeolite soil application method affects inorganic nitrogen, moisture and corn growth. Soil Science, 176, 136-142.
 17. Jajarmi, K., Pishgahifard, Z., & Mehkoui, H. (2013). Environmental Threats Assessment in Iran's National Security. Strategy Quarterly, 67, 22.
 18. Kazemian, H., & Rahimi. (2003). Effect of zeolite application on rice yield.Proceedings of the 8th International Congress of Soil Sciences. University of Guilan, Iran. ‏(In Persian)
 19. Kazemi Nasab, , & Pishkar, Y. (2013). Effects of fertilizer on human health.National Conference on Agricultural Pollutants and Food Health, Challenges and Solutions, March 28-27, Khuzestan, Iran.46-43. ‏ (In Persian)
 20. Kazemian, H. (2000). Recent research on the Iranian natural zeolite resource (A review). Access in Nanoporous Materials-II, Banff. Alberta, Canada. 25-28.
 21. Khashei Siouki, A., & Ahmadi, M. (2015). Zeolites: Introduction, properties and application.First Edition.Birjand University Press, Iran.130. ‏‏(In Persian)
 22. Kocakusak, S., Savascı, O.T., & Ayok, T. (2001). Dogal zeolitler ve uygulama alanları. Turkiye Bilimsel ve Teknik Arastırma Kurumu Marmara Arastırma Merkezi, Malzeme ve Kimya Teknolojileri Arastırma Enstitusu. Rapor No: KM. 362.
 23. Koocheki, A., Jahan, M., & Nassiri Mahallati, M. (2008). Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and free-living nitrogen-fixing bacteria on growth characteristics of corn (Zea mays) under organic and conventional cropping systems.
 24. Kusaka, M., Lalusin, A.G., & Fujimura, T. (2005). The maintenance of growth and turgor in pearl millet (Pennisetum glaucum) cultivars with different root structures and osmo-regulation under drought stress. Plant Science, 168(1), 1-14.
 25. Mirzakhani, M. (2013). Response of wheat yield components to water stress and zeolite consumption in Farahan region.Agricultural Research on the Edge of the Desert, 3(10), 294-279. ‏‏(In Persian with English Summary)
 26. Miri, H. (2010). The effect of drought stress after flowering on the share of stem reserves in grain yield of wheat cultivars.Electronic Journal of Crop Production, 1(3), 19-1. ‏‏(In Persian with English Summary))
 27. Modir-Shanehchi, M. (1992). Production and Management of Forage Crops. 2nd edition Astan-e-Ghods Press, Iran. pp. 448.
 28. Mohammadi, G.H., Ghasemi Golezani, K., Javanshir, A., & Moghaddam, M. (2006). The Influence of water limitation on the yield of three chickpea cultivars. Journal of Agricultural Science and Technology, 10 (2), 109-116.
 29. Mumpton, F.A. (1999). La Roca magica: uses of natural zeolites in agriculture and industry. Proceedings of the National Academy of Sciences, 96(7), 3463-3470.
 30. Nazari, F.,Khoshkhooi, M., & Eshghi, S. (2007). Effects of natural zeolite on physiological characteristics of parsley.Abstracts of the 5th Iranian Congress of Horticultural Sciences. Shiraz University, Iran. ‏(In Persian)
 31. Nicolas, M.E., Gleadow, R.M., & Dalling, M.J. (1985). Effect of post-anthesis drought on cell division and starch accumulation in developing wheat grains. Annals of Botany, 553, 433-444.
 32. Niknejad, V., & Imam, Y. (2011). Introduction to the physiology of crop yield.Shiraz University Press, Iran.pp.594. ‏(In Persian)
 33. Nommik, H., & Vahtras, K. (1982). Retention and fixation of ammonium and ammonia in soils. Nitrogen in Agricultural Soils (Nitrogeninagrics), 22, 123-171. https://doi.org/10.2134/agronmonogr22.c4.
 34. Nozari, R., TohidiMoghadam, H.R., & Zahedi, H. (2013). Efect of cattle manure and zeolite application on physiological and biochemical changes in soybean (Glycine max ) Merr. Grown under water deficit stress. Revista Científica UDO Agrícola,13(1), 76-84.
 35. Omidi, H., Naqdi Badi, H.A., Golzad, A., Torabi, H., & Fotokian, M.H. (2009). The effect of chemical and biological nitrogen fertilizers on the quantitative and qualitative yield of saffron (Crocus sativa). Journal of Medicinal Plants, 30(9), 109-98. ‏‏(In Persian with English Summary)
 36. Pansini, M. (1996). Natural zeolite as cation exchangers for environment protection. Mineralium Deposita, 31(6), 563-575.
 37. Pazaki, A. (2010). Effect of zeolite content and dehydration stress on yield, yield components and rapeseed harvest index (Brassica napus) in Rey city. Journal of Agriculture and Plant Breeding, 1(6), 16-1. (In Persian with English Summary)
 38. Pessarakli, M. (1994). Handbook of Plant and Crop Stress. 1245 3rd Edition. Environment & Agriculture Botany. Handbook of Plant and Crop Stress. https://doi.org/10.1201/b10329.
 39. Polat, E., Karaca, M., Demir, H., & Onus, A.N. (2004). Use of natural zeolite (clinoptilolite) in agriculture. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 12(1): 183-189.
 40. Rahimi, M. (2006). Investigation of the effect of zeolite application on optimal nitrogen consumption in rapeseed cultivation.Sc. Thesis,Islamic Azad University, Middle Branch, Iran. ‏‏(In Persian)
 41. Sahari, M., Feyz Asl, A., & Valizadeh, G.R. (2009). Investigation of the effect of urea foliar application time on quantitative and qualitative characteristics of Sardari wheat in rainfed conditions. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 3(52), 2011-1998. (In Persian with English Summary)
 42. Sibi, M., Mirzakhani, M., & Gomarian, M. (2011). Effect of water stress, zeolite and salicylic acid consumption on yield and yield components of spring safflower.Journal of New Agricultural Findings, 3(5), 290-276. (In Persian with English Summary)
 43. Sarmadnia, G., & Kouchaki, A. (1997). Physiological aspects of rainfed agriculture (translation).Mashhad University Jihad Publications, Iran.‏‏(In Persian)
 44. Supapron, J., Pitayakon, L., Kamalapa, W., & Touchamon, P. (2002). Effect of zeolite and chemical fertilizer on the change of phycical and chemical properties on Lat Ya soil series for sugar cane. In: Proceedings of the 17th WCSS Symposium, August 14-21.
 45. Tadayon, M.R., & Karimzadeh Sourshajani, H. (2017). Effect of zeolite on physiological and biochemical properties of Panicum miliacum under low irrigation conditions. Iranian Crop Science, 2(48), 452-443. ‏‏(In Persian with English Summary)
 46. Tohidi-Moghaddam, H.R., Shirani-Rad, A.H., Noormohammadi, G., Habibi, D., & Boojar, M.M.A. (2009). Effect of super absorbent application on antioxidant enzyme activities in canola (Brassica napus) cultivars under water stress conditions. American Journal Agriculture Biology Science, 4, 215-223.
 47. Torabi, A., Farahbakhsh, H., & Khajoueinejad, G. (2013). The effect of different levels of water stress and zeolit on yield and yield components in Sorghum bicolor Journal of Crops Improvement, 15(3), 1-14.
 48. Um, M.H., Jung, P.K., Im, J.N., & Um, K.T. (1987). Effect of zeolite application on rice yields by soil texture. Research Reports of the Rural Development Administration-Plant Environment. Mycology and Farm Products Utilization (Korea).
 49. Wakarim, A. Aganchich, H. Tahi, H. Serraj, R. & Wahabi, S. (2005). Comparative effects of PRD and regulated deficit irrigation on water relation and water use efficiency in common bean. Agriculture, Ecosystems and Environment, 106, 275-287.
 50. Zahedi, H., Noormohammadi, G., Rad, A.S., Habibi, D., & Boojar, M.M.A. (2009). The effects of zeolite and foliar applications of selenium on growth yield and yield components of three canola cultivars under drought stress. World Applied Sciences Journal, 7(2), 255-262.
CAPTCHA Image