ارزیابی مؤلفه‌های زیست‌محیطی دو سامانه کشت مجدد و راتون برنج (Oryza sativa L.) بر مبنای ارزیابی چرخه حیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

3 گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

چکیده

برنج (Oryza sativa L.) یکی از مهم‌ترین غذای بیش از نیمی از مردم جهان به‌شمار می­رود. کاربرد بیش از حد منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در بخش کشاورزی به‌صورت بالقوه، تأثیرات زیست­محیطی گوناگونی را بر بوم­نظام­های زراعی اعمال می­کند؛ چنین تأثیراتی را می­توان با رویکرد ارزیابی چرخه حیات (LCA) مورد ارزیابی قرار داد. این پژوهش در سال 1399 با محوریت شناخت و مقایسه روند فشار زیست‌محیطی الگوهای کشت دوم و راتون تولید برنج در شالیزارهای شهرستان آمل انجام پذیرفت. بر این اساس، در مراحل مختلف تولید برنج از جمله کاشت، داشت و برداشت، داده­های مرتبط با الگوهای کشت دوم و راتون از کشاورزان شهرستان آمل، گرد­آوری و اثرات زیست­محیطی حاصل از سامانه­های مذکور همچون پتانسیل گرمایش جهانی، اوتریفیکاسیون و اسیدی شدن آب و خاک برآورد شد. در این پژوهش، واحد کارکردی بوم نظام­های تولید برنج معادل یک تن شلتوک در نظر گرفته شد. یافته­های حاصل از این پژوهش حکایت از آن داشت که بیشترین پتانسیل گرمایش جهانی برنج مربوط به کشت مجدد برنج در حدود 92/1896 کیلوگرم معادل دی اکسید­کربن به‌ازای یک تن شلتوک تولیدی بوده است. ارزیابی چرخه حیات در تولید برنج نشان داد، در گروه تأثیر زیست­محیطی پتانسیل گرمایش جهانی به‌ازای تولید هر تن شلتوک در سامانه­های راتون در حدود 99/1673 کیلوگرم معادل دی­اکسیدکربن به اتمسفر انتشار یافته است. انتشارات مستقیم ناشی از فعالیت­های درون مزرعه­ای در هر دو سامانه مورد مطالعه سهم عمده و اصلی را در افزایش گرمایش جهانی داشته که منشأ این آلایندگی­ها را می­توان در احتراق سوخت مصرفی در تجهیزات کشاورزی و نیز انتشار اکسیدهای نیتروژن­دار، دی اکسید نیتروژن و دیگر ترکیبات نیتروژن­دار حاصل از مصرف کود نیتروژن دانست. همچنین، سامانه­های کاشت مجدد برنج تأثیر بیشتری در سه رده آسیب سلامت انسان، کیفیت اکوسیستم و تغییر اقلیم نسبت به سامانه­های تولید راتون داشته­اند. همچنین مقادیر خسارات وارد شده بر کیفیت اکوسیستم ناشی از تولید هر تن شلتوک در سامانه­های کشت مجدد و راتون به‌ترتیب حدود 08/10089 و 58/7146 PDFÍm2Íyr بوده است. علاوه‌بر‌این، هر دو سامانه تولید برنج بیشترین اثر را بر کیفیت اکوسیستم و پس از آن بر سلامت انسان نشان داده­اند. بر اساس یافته­های این پژوهش، سامانه تولید راتون برنج نسبت به سامانه­های کشت مجدد برنج به‌لحاظ زیست­محیطی از سازگاری بیشتری برخودار می­باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Environmental Parameters of the Rice (Oryza sativa L.( in the Second Cropping and Ratoon Systems using Life Cycle Assessment (LCA)

نویسندگان [English]

 • Hemmatollah Pirdashti 1
 • zahra saber 2
 • Faezeh Mohammadi Kashka 3
 • Yaser Rahmati 2
 • Ali Motevali 4
1 Department of Agronomy, Genetics and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
2 Department of Agronomy, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
3 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor,Biosystem Engineering, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Rice (Oryza sativa L.) is one of the most important food resources of more than half of the world's population. Rice, as the second most strategic crop, is the most important cereal after wheat. Excessive use of renewable and non-renewable resources in the agricultural sector, chemical control of rice diseases, and irreparable environmental damage of these systems potentially have a variety of environmental impacts on agricultural systems, such effects can be assessed by the life cycle assessment (LCA) approach. The purpose of the present research is to assess of knowing and comparing the trend of environmental pressure of the second and ratoon cropping systems of rice production in the paddy fields.
Materials and Methods
This research was conducted in 2020 in the paddy fields of Amol city with the focus on recognizing and comparing the trend of environmental pressure in rice production in the second and ratoon cropping systems. Accordingly, all data related to the second and ratoon rice cropping systems in different stages of rice production, from planting to harvesting phases, was collected in Amol region. In this study, to classify and quantify the environmental effects of rice production in two cropping systems using the LCA method are addressed. Furthermore, the environmental impacts of these systems such as global warming potential, eutrophication, and acidification of water and soil were also calculated. In this study, the functional unit of rice production systems were considered equivalent to one ton of paddy. Therefore, in order to evaluate the emission of greenhouse gases and energy in paddy fields, the required information was collected and interviewed by paddy farmers.
Results and Discussion
The findings of this study indicated that the highest global warming potential of rice was related to the rice second cropping system about 1896.92 kg carbon dioxide per ton of produced rice. Evaluation of the LCA in rice production process showed that in the group of environmental impact of global warming, about 1673.99 kg equivalent of carbon dioxide to the atmosphere has been released per ton of rice in ratoon cropping system. Direct emissions from on-farm activities in all two studied systems have played a major role in increasing global warming. The source of these pollutants is the combustion of diesel used in agricultural implements and machinery, accompanied by the emission of nitrogen dioxide, nitrogen oxides and other nitrogenous compounds resulting from the use of nitrogen fertilizers. Also, rice second cropping systems had a greater impact on the three categories of human health damage, ecosystem quality, and climate change than ratoon cropping systems. Moreover, the values of damages on the quality of the ecosystem in these systems were about 10089.08 and 7146.58 PDF*m2 * yr in the second and ratoon cropping systems, respectively. In addition, both rice production systems have shown the greatest impact on ecosystem quality and then on human health. Direct emissions from on-farm activities in the two studied systems have played a major role in increasing global warming. The source of these pollutants is the combustion of diesel used in agricultural implements and machinery, as well as the emission of nitrogen dioxide, nitrogen oxides and other nitrogenous compounds resulting from the use of nitrogen fertilizer.
Conclusion
The results revealed that the rice second cropping system had the higher amount of total emissions than the ratoon cropping system, therefore, rice ratoon production system is more environmentally friendly than the rice second cropping systems.
Acknowledgements
This research was funded by the Sari Agricultural Sciences and the Natural Resources University (SANRU) under contract No. d-110-99-16690. We would also like to thank the esteemed rice farmers in Amol region, Mazandaran province, Iran for their cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Paddy
 • Global warming
 • Production systems
 • Ecosystem quality
 • Human health
 1. Alam, M.K., Bell, R.W., & Biswas, W.K. )2019(. Increases in soil sequestered carbon under conservation agriculture cropping decrease the estimated greenhouse gas emissions of wetland rice using life cycle assessment. Journal of Cleaner Production, 224, 72-87. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.03.215
 2. Alipour, A., Veisi, H., Darijani, F., Mirbagheri, B., & Behbahani, A.G. (2012). Study and determination of energy consumption to produce conventional rice of the Guilan province. Research in Agricultural Engineering, 58, 99-106. https://doi.org/10.17221/8/2011-RAE
 3. Ansari, M.J., Khoramdel, S., Ghorbani, R., & Pirdashti, H. (2015). Evaluationof global warming potential for rice in the first and second cropping patterns (Case study: Sari province). Journal of Agroecology, 3(1): 14-26. (In Persian with English Summary)
 4. Armanuos, A.M., Negm, A., & El Tahan, A.H.M.H. (2016). Life cycle assessment of diesel fuel and solar pumps in operation stage for rice cultivation in Tanta, Nile Delta, Egypt. Procedia Technology, 22: 478-485. https://doi.org/10.1016/j.protcy.2016.01.095Get rights and content
 5. Bare, J.C. (2002). TRACI: The tool for the reduction and assessment of chemical and other environmental impacts. Journal of Industrial Ecology, 6(3‐4): 49-78. https://doi.org/10.1162/108819802766269539
 6. Beccali, M., Cellura, M., Iudicello, M., & Mistretta, M. (2009). Resource consumption and environmental impacts of the agrofood sector: Life cycle assessment of Italian citrus-based products. Environmental Management, 43(4): 707-724. DOI 10.1007/s00267-008-9251-y
 7. Bellarby, J., Foereid, B., Hastings, A., & Smith, P. (2008). Cool Farming: Campaigning for Sustainable Agriculture. Greenpeace International Ottho. https://www.organicconsumers.org/sites/default/files/cool-farming-full-report.pdf (Accessed 22 December 2015).
 8. Blengini, G.A., & Busto, M. (2009). The life cycle of rice: LCA alternative agri-food chain management systems in Vercelli (Italy). Journal of Environmental Management, 90(3): 1512-1522. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.10.006
 9. Brentrup, F., Küsters, J., Kuhlmann, H., & Lammel, J. (2004a). Environmental impact assessment of agricultural production systems using the life cycle assessment methodology: I. Theoretical concept of a LCA method tailored to crop production. European Journal of Agronomy, 20(3): 247-264.
 10. Brentrup, F., Küsters, J., Lammel, J., Barraclough, P., & Kuhlmann, H. (2004b). Environmental impact assessment of agricultural production systems using the life cycle assessment (LCA) methodology: II. The application to N fertilizer uses in winter wheat production systems. European Journal of Agronomy, 20(3): 265-279.
 11. Brodt, S., Kendall, A., Mohammadi, Y., Arslan, A., Yuan, J., Lee, I., & Linquist, B. (2014). Life cycle greenhouse gas emissions in California rice production. Field Crops Research, 169: 89-98. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2014.09.007
 12. Chabra, D., Kashani Nezhad, M., & Rafiee, S.H. (2006). Comparison of the contents of waste in different drying rice. Proceedings of the First National Conference on Rice 5-4 December, Amol, Iran. (In Persian).
 13. Chen, Y., Liu, C., Chen, J., Hu, N., & Zhu, L. (2021). Evaluation on environmental consequences and sustainability of three rice-based rotation systems in Quanjiao, China by an integrated analysis of life cycle, emergy and economic assessment. Journal of Cleaner Production, 310: 127493. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127493
 14. Dai, L., Jia, J., Yu, D., Lewis, B.J., Zhou, L., Zhou, W., Zhao, W., & Jiang, L. (2013). Effects of climate change on biomass carbon sequestration in old-growth forest ecosystems on Changbai Mountain in Northeast China. Forest Ecology and Management, 300: 106-116. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2012.06.046
 15. Dastan, S., Soltani, A., Noormohamadi, G., Madani, H., & Yadi, R. (2016). Estimation of the carbon footprint and global warming potential in rice production systems. Iranian Journal of Crop Science, 14(1): 19-28. (In Persian with English Summary).
 16. Durlinger, B., Koukouna, E., Broekema, R., & Van Paassen, M. (2015). Scholten. Agri-foot- print 3.0. Blonk Consultans, Gouda, The Netherlands.
 17. Fangueiro, D., Becerra, D., Albarrán, Á., Peña, D., Sanchez-Llerena, J., Rato-Nunes, J.M., & López-Piñeiro, A. (2017). Effect of tillage and water management on GHG emissions from Mediterranean rice growing ecosystems. Atmospheric Environment, 150: 303-312. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.11.020
 18. Finkbeiner, M., Inaba, A., Tan, R.B.H., Christiansen, K., & Klüppel, H.J. (2006). The new international standards for life cycle assessment: ISO 14040 and ISO 14044. International Journal of Life Cycle Assessment, 11(2): 80-85.
 19. Firouzi, S., Nikkhah, A., & Aminpanah, H. (2018). Rice single cropping or ratooning agro-system: Which one is more environment-friendly. Environmental Science and Pollution Research, 25(32): 32246-32256. (In Persian with English Summary)
 20. Fu, L., Zhao, Y., Xu, Z., & Wu, B. (2015). Spatial and temporal dynamics of forest aboveground carbon stocks in response to climate and environmental changes, Soils Sediments, 15(2): 249-259. DOI 10.1007/s11368-014-1050-x
 21. Guinée, J.B., & Lindeijer, E. (2002). Handbook on life cycle assessment: Operational guide to the ISO standards (Vol. 7). Springer Science and Business Media.
 22. He, X., Qiao, Y., Liang, L., Knudsen, M.T., & Martin, F. (2018). Environmental life cycle assessment of long-term organic rice production in subtropical China. Journal of Cleaner Production, 176: 880-888. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.045
 23. Hokazono, S., & Hayashi, K. (2012). Variability in environmental impacts during conversion from conventional to organic farming: A comparison among three rice production systems in Japan. Journal of Cleaner Production, 28: 101-112. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.12.005
 24. Hokazono, S., & Hayashi, K. (2015). Life cycle assessment of organic paddy rotation systems using land and product-based indicators: A case study in Japan. The International Journal of Life Cycle Assessment, 20(8): 1061–1075. DOI 10.1007/s11367-015-0906-7
 25. Homayouni, Z., Abolhassani, L., & Sabuhi, M. (2018). Environmental impact assessment of different varieties of rice paddy in the Kordkoy. Journal of Agroecology 10(2): 580-602. (In Persian with English Summary).
 26. IPCC. (2006). IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories. 2 Institute for Global Environmental Strategies Hayama, Japan.
 27. Hiraishi, T., Krug, T., Tanabe, K., Srivastava, N., Baasansuren, J., Fukuda, M., & Troxler, T.G. (2014). 2013 supplement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories: Wetlands. IPCC, Switzerland.
 28. ISO. (1997). ISO 14040-Environmental management-Life cycle assessment-principles and framework. p.14.
 29. Khoshnevisan, B., Rafiee, S., Omid, M., & Mousazadeh, H. (2013b). Applying data envelopment analysis approach to improve energy efficiency and reduce GHG (greenhouse gas) emission of wheat production. Energy, 58: 588-593. https://doi.org/10.1016/j.energy.2013.06.030
 30. Lindau, C.W., & Bollich, P.K. (1993). Methane emissions from Louisiana first and ratoon crop rice. Soil Science, 156: 42-48.‏
 31. Lu, B., Yang, J., Ijomah, W., Wu, W., & Zlamparet, G. (2018). Perspectives on reuse of WEEE in China: Lessons from the EU. Resources, Conservation and Recycling Journal, 135: 83e92. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.07.012
 32. Miao, R., Lu, N.; Yao, L.; Zhu, Y.; Wang, J.; & Sun, J. (2013). Multi-year comparison of carbon dioxide from satellite data with ground-based FTS measurements (2003-2011), Remote Sensing 5(7): 3431-3456. https://doi.org/10.3390/rs5073431
 33. Ministry of Jihad-e-Agriculture of Iran. (2019). Annual agricultural statistics. Available at: maj.ir. (In Persian)
 34. Mollafilabi, A. (2019). Comparison of environmental impacts for rice (Oryza sativa ) agroecosystems in the first and second planting patters by using life cycle assessment (Case study: Sari County). Journal of Agroecology, 10(4): 949-964. (In Persian with English Summary). 10.22067/jag.v10i4.56929
 35. Moradi, M., Nematollahi, M.A., Mousavi Khaneghah, A., Pishgar-Komleh, S.H., & Rajabi, M.R. (2018). Comparison of energy consumption of wheat production in conservation and conventional agriculture using DEA. Environmental Science Pollution Research, 25: 35200-35209. https://doi.org/10.1007/s11356-018-3424-x
 36. Morino, I., Uchino, O., Inoue, M., Yoshida, Y., Yokota, T., Wennberg, P., & Rettinger, M. (2010). Preliminary validation of column-averaged volume mixing ratios of carbon dioxide and methane retrieved from GOSAT short- wavelength infrared spectra. Atmospheric Measurement Techniques, 4(2): 1061-1076. https://doi.org/10.5194/amt-4-1061-2011
 37. Motevali, A., Hashemi, S.J., & Tabatabaeekoloor, R. (2019). Environmental footprint study of white rice production chain-case study: Northern of Iran. Journal of Environmental Management, 241: 305-318. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.04.033
 38. Motevali, A., Yasour, S., Teymori Omran, M., & Mousavi Seyedi, S.R. (2019). Investigating of environmental indicators of water footprint and Depletion of resources in different scenario of rice cultivation. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 13(2): 512-527. (In Persian with English Summary). 1001.1.20087942.1398.13.2.21.9
 39. Moumeni, A., Yazdi-Samadi, B., Wu, J., & Leung, H. (2003). Genetic diversity and relatedness of selected Iranian rice cultivars and disease resistance donors assayed by simple sequence repeats and candidate defense gene markers. Euphytica, 131: 275-284.
 40. Nabavi-Pelesaraei, A., Rafiee, S., Mohtasebi, S.S., Hosseinzadeh-Bandbafha, H., & Chau, K.W. (2017). Energy consumption enhancement and environmental life cycle assessment in paddy production using optimization techniques. Journal of Cleaner Production, 162: 571–86. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.071
 41. Nabavi-Pelesaraei, A., Rafiee, S., Mohtasebi, S.S., Hosseinzadeh-Bandbafha, H., & Chau, K.W. (2019). Comprehensive model of energy, environmental impacts and economic in rice milling factories by coupling adaptive neuro-fuzzy inference system and life cycle assessment. Journal of Cleaner Production, 217: 742-756. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.228
 42. Nouri, M.Z., Gholami, M., Mousavi, A.A., & Hosseini, S. (2014). Study of rice replanting in Mazandaran and comparison of crop indices of rice cultivars in two cultivations, 13th Iranian Conference on Agriculture and Plant Breeding and 3rd Conference Iranian Seed Science and Technology, Karaj, Iran. (In Persian)
 43. Pennington, D.W., Potting, J., Finnveden, G., Lindeijer, E., Jolliete, O., Rydberg, T., & Rebitzer, G. (2004). Life cycle assessment Part 2: Current impact assessment practice. Environment International, 30: 721–739. https://doi.org/10.1016/j.envint.2003.12.009
 44. Pishgar-Komleh, S.H., Akram, A., Keyhani, A., Raei, M., Elshout, P.M.F., & Huijbregts, M.A.J. (2017). Variability in the carbon footprint of open-field tomato production in Iran -A case study of Alborz and East-Azerbaijan provinces. Journal of Cleaner Production, 142: 1510–1507. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.154
 45. Rahman, N.M.F., Hossain, M.I., Aziz, M.A., & Baten, M.A. (2014). Prospects of rice production in Bangladesh. Advances in Environmental Biology, 7­(14): 4542-4549.
 46. Rashid, A. F.A., & Yusoff, S. (2015). A review of life cycle assessment method for building industry. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45: 244-248.
 47. Romero-Gámez, M., Suárez-Rey, E., Antón, A., Castilla, N., & Soriano, T. (2012). Environmental impact of screenhouse and open-field cultivation using a life cycle analysis: The case study of green bean production. Journal of Cleaner Production, 28: 63-69. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.07.006
 48. Roy, P., Nei, D., Orikasa, T., Xu, Q., & Okadome, H. (2009). A review of cycle life assessment (LCA) on some food products. Journal of Food Engineering, 90: 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2008.06.016
 49. Saber, Z., Esmaeili, M., Pirdashti, H., Motevali, A., & Nabavi-Pelesaraei, A. (2020). Exergoenvironmental-life cycle cost analysis for conventional, low external input and organic systems of rice paddy production. Journal of Cleaner Production, 263: 121529. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121529
 50. Sahle, A., & Potting J. (2013). Environmental life cycle assessment of Ethiopian rose cultivation. Science of the Total Environment, 443: 163-172. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.10.048
 51. Schau, E.M., & Fet, A.M. (2008). LCA studies of food products as background for environmental product declarations. The International Journal of Life Cycle Assessment, 13(3): 255-264.
 52. Schröder, J.J., Aarts, H.F.M., Ten Berge, H.F.M., Van Keulen, H., & Neeteson, J.J. (2003). An evaluation of wholefarm nitrogen balances and related indices for efficient nitrogen use. European Journal of Agronomy, 20: 33-44. https://doi.org/10.1016/S1161-0301(03)00070-4
 53. Shen, X., Zhang, L., & Zhang, J. (2021). Ratoon rice production in central China: Environmental sustainability and food production. Science of the Total Environment, 764: 142850.‏
 54. Song, K., Zhang, G., Yu, H., Huang, Q., Zhu, X., Wang, T., Xu, H., Lv, S., & Ma, J. (2021). Evaluation of methane and nitrous oxide emissions in a three-year case study on single rice and ratoon rice paddy fields. Journal of Cleaner Production, 297: 126650.‏ https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126650
 55. Song, K., Zhang, G., Yu, H., Xu, H., Lv, S., & Ma, J. (2021). Methane and nitrous oxide emissions from a ratoon paddy field in Sichuan province, China. European Journal of Soil Science, 72: 1478-1491.‏ https://doi.org/10.1111/ejss.13066
 56. Tong, R., Zhai, Y., & Li, X. (2015). An LCA-based health damage evaluation method for coal mine dust. Veterinary Clinical Pathology: A Case-Based Approach, 223-230.
 57. Wang, M., Xia, X., Zhang, Q., & Liu, J. (2010). Life cycle assessment of a rice production system in Taihu region, China. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 17(2): 157-161. https://doi.org/10.1080/13504501003594224
 58. Wang, W., He, A., Jiang, G., Sun, H., Jiang, M., Man, J., Ling. X., Cui, K., Huang, J., Peng, S., & Nie, L. (2020). Ratoon rice technology: A green and resource-efficient way for rice production. Advances in Agronomy, 159: 135-167.‏ https://doi.org/10.1016/bs.agron.2019.07.006
 59. Wernet, G., Bauer, C., Steubing, B., Reinhard, J., Moreno-Ruiz, E., & Weidema, B. (2016). The ecoinvent database version 3 (part I): Overview and methodology. International Journal of Life Cycle Assessment, 21: 1218–1230.
 60. Wikström, H., & Adolfsson, R., 2004. Field burning of crop residues.
 61. Yazdpour, H., Shirani-Rad, A.H., & Mobaser, H.R. (2007). Examination of the harvesting time and cutting height on yield and yield Components of rice ratoon (Oryza sativa ) Taroom Hashemi variety. Journal of Agricultural Sciences, 13(1): 151-160. (In Persian with English Summary)
 62. Yodkhum, S., Gheewala, S.H., & Sampattagul, S. (2017). Life cycle GHG evaluation of organic rice production in Northern Thailand. Journal of Environmental Management, 196: 217-223. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.03.004
 63. Yuan, S., Cassman, K.G., Huang, J., Peng, S., & Grassini, P. (2019). Can ratoon cropping improve resource use efficiencies and profitability of rice in central China? Field Crops Research, 234: 66-72.‏ https://doi.org/10.1016/j.fcr.2019.02.004

 

CAPTCHA Image