کاربرد قارچ میکوریز (Rhizophagus intraradices) و کود نیتروژنه در رژیم‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات کمّی و کیفی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، ایران.

2 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، ایران

3 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، ایران.

چکیده

به‌منظور ارزیابی اثر سطوح آبیاری و منابع کودی مختلف بر صفات مورفولوژیک، کمیت و کیفیت اسانس نعناع فلفلی در دو چین، آزمایشی به‌صورت اسپلیت اسپلیت پلات با 36 تیمار و سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال زراعی 1398 اجرا شد. فاکتور اصلی شامل سطوح مختلف آبیاری در سه سطح: آبیاری پس از 30 درصد حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی (آبیاری نرمال)، آبیاری پس از 50 درصد حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی (تنش ملایم) و آبیاری پس از 70 درصد حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی (تنش شدید) بود. همچنین فاکتور فرعی منابع مختلف کودی را در شش سطح: عدم مصرف کود (شاهد)، 100 درصد کود نیتروژنه، قارچ میکوریز (Rhizophagus intraradice)، 75 درصد کود نیتروژنه + میکوریز، 50 درصد کود نیتروژنه + میکوریز و 25 درصد کود نیتروژنه + میکوریز شامل می‌شد و فاکتور فرعی فرعی هم شامل زمان برداشت در دو چین بود. نتایج نشان داد، همه صفات مورد مطالعه تحت تأثیر معنی­دار کود، چین، اثر متقابل تنش × کود، اثر متقابل چین × تنش قرار گرفتند. همچنین، اثر متقابل چین × کود بر صفات ارتفاع بوته، تعداد گره، تعداد شاخه جانبی در بوته و عملکرد اسانس معنی­دار بود. بیشترین ارتفاع بوته، شاخص کلروفیل و عملکرد ماده خشک به‌ترتیب در آبیاری نرمال با کاربرد 75 درصد کود نیتروژنه + میکوریز و کمترین مقادیر این صفات در تیمار تنش آبی شدید بدون مصرف کود به‌دست آمد. علاوه‌براین، کاربرد 75 درصد کود نیتروژنه + میکوریز منجر به افزایش 1/44، 8/38 و 1/21 درصد این صفات نسبت به شاهد گردید. همچنین، چین اول نسبت به چین دوم به‌ترتیب منجر به افزایش 8/127، 7/17 و 9/27 درصدی این صفات گردید. بیشترین (4/2 درصد) و کمترین (2/1 درصد) درصد اسانس به‌ترتیب در تیمارهای تنش آبی ملایم با کاربرد 75 درصد کود نیتروژنه + میکوریز و تنش آبی شدید بدون مصرف کود حاصل شد. بر اساس آنالیز شیمیایی اسانس، منتول، منتون، 1و8 سینئول و منتوفروان ترکیبات غالب اسانس بودند. بیشترین میزان منتول در تنش آبی ملایم با کاربرد 75 درصد کود نیتروژنه + میکوریز به‌دست آمد. با توجه به نتایج، کاربرد تلفیقی 75 درصد کود نیتروژنه+ میکوریز در شرایط تنش آبی ملایم و در چین اول را می‌توان به‌عنوان تیمار برتر معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Arbuscular Mycorrhizal Fungus (Rhizophagus intraradices) and Nitrogen Fertilizer under Different Irrigation Regimes on Quantity and Quality Characteristics of Peppermint (Mentha piperita L.)

نویسندگان [English]

  • Abdollah Javanmard 1
  • Ali Ostadi 2
  • Mostafa Amani machiani 3
1 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Iran.
2 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
3 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Water deficit or drought stress is one of the critical abiotic stresses and limiting factors in the productivity of plants, especially in arid and semi-arid regions. In these conditions, the nutrient use efficiency by plant decrease due to the lower mobility of these elements. The application of bio-fertilizers is one of the most important and sustainable strategies for soil fertility management and plant nutrition; in addition to reducing chemical pollution, improves plant growth conditions. The application of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), as bio-fertilizer improves plant nutrients and water uptake and enhances plant resistance to stress conditions leading to improving plant growth and productivity. The objectives were evaluating the effect of different fertilizer sources (chemical fertilizer and AMF as biofertilizer) and harvesting time on the quantity and quality characteristics of peppermint under drought-stress conditions.
Materials and Methods
To evaluate the effects of different fertilizer sources and harvesting times on the quantity and quality of essential oil in peppermint (Mentha piperita L.) under drought stress conditions, a field experiment was carried out at the Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Iran, in 2019. The study followed a split-split plot design based on a randomized complete block design (RCBD) with 36 treatments and three replications. The first factor included three irrigation levels: irrigation after depletion of 30% available water as control, depletion of 50% of available water as mild stress, and depletion of 70% of available water as severe stress. The sub-factor included different fertilizer sources, including control (C), 100% nitrogen fertilizer (NF), arbuscular mycorrhizal fungi (Rhizophagus intraradices) (AMF), 75% NF + AMF, 50% NF + AMF, and 25% NF + AMF. The third factor was harvesting time (first and second harvest). The distance between rows was set to be 4 m, with a plant density of 10 plants per m2. In AM fungi treatments, 80 g of the soil containing mycorrhizal fungi hyphae and the remains of the root and spores (1000 g spore.10-1 g soil) was added to the soil during planting. The aerial parts of peppermint were harvested at 50% flowering stage on the first and second harvests. The data were analyzed using analysis of variance and mean comparison based on the least significant difference (LSD) test with SAS 9.3 statistical software.
                                                                                                                          
Results and Discussion
The results showed that plant height, number of nodes per plant, number of leaves per plant, number of lateral branches per plant, SPAD index, dry matter yield, essential oil content, and yield were significantly affected by the interaction of fertilizer sources x irrigation levels, harvesting time, and harvesting time x irrigation levels. The highest and lowest values of morphological characteristics, leaf greenness, dry matter yield, and essential oil yield of peppermint were achieved under non-stress conditions with the application of 75% nitrogen fertilizer + AMF and severe water stress without fertilization, respectively. The maximum (2.4%) and minimum (1.2%) of essential oil content were observed under mild water stress fertilized with 75% nitrogen fertilizer + AMF and severe water stress without fertilization, respectively. The main essential oil compounds were menthol, menthone, 1,8 cineol, and menthofuran. The highest menthol and menthone content were recorded under mild water stress fertilized with 75% nitrogen fertilizer + AMF and non-stress conditions fertilized with 25% nitrogen fertilizer + AMF. The first harvest showed higher values of morphological characteristics, dry matter yield, essential oil content, and yield compared to the second harvest due to the longer growth period and better growth conditions in the first harvest.
Conclusions
The results demonstrated that the plant height, the number of nods per plant, number of leaves per plant, the number of lateral branches per plant, SPAD index, dry matter yield and essential oil yield decreased significantly with increasing stress levels. In contrast, the application of AMF reduced the adverse effects of water stress, so that in severe water stress conditions (irrigation after depletion of 70% available water), individual and integrative application of AMF with nitrogen fertilizer increased the mentioned traits when compared with control. In addition, the mentioned traits in the first harvest increased by 127.8, 194.6, 159.8, 147.7, 17.7, and 37.9% in comparison with the second harvest. Also, the essential oil content of peppermint is enhanced with increasing water stress to mild stress. So, the essential oil content in mild stress increased by 11.4 and 39.7%, respectively, when compared with non-stress and severe stress. The highest essential oil yield was achieved at the first harvest with the integrative application of 75% NF+ AMF. Also, the major essential oil compounds of peppermint (menthol) was recorded in mild stress integrated with 75% nitrogen fertilizer+ AMF. Generally, considering that the economic purpose of cultivating medicinal plants is extracting the maximum content of secondary metabolites, and since the productivity of peppermint essential oil increased significantly by the integrative application of 75% nitrogen fertilizer+ mycorrhiza in mild stress, it can be suggested as a superior treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bio-fertilizer
  • Essential oil yield
  • Menthol
  • Sustainable agriculture
  • Water deficit
Adams, R.P. (2007). Identification of Essential Oil Components by Gas Chromatography/Mass Spectrometry. Allured Publishing Corporation: Carol Stream, IL, USA. 804 pp.
Abdi, G., Shokrpour, M., & Salami, S.A. (2019). Essential oil composition at different plant growth development of peppermint (Mentha x piperita L.) under water deficit stress. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 22(2), 431-440. https://doi.org/10.1080/0972060X.2019.1581095
Abdollahi Arpanahi, A., & Feizian, M. (2019). Arbuscular mycorrhizae alleviate mild to mild water stress and improve essential oil yield in thyme. Rhizosphere9, 93-96. https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2018.10.003
Aflatuni, A., Sari, E.K.J.U., & Hohtola, A. (2006). Optimum harvesting time of four Mentha species in Northern Finland. Journal of Essential Oil Research18(2), 134-138. https://doi.org/10.1080/10412905.2006.9699043
Ahmadian, A., & Nourzad, S. (2014). Effect of water stress and harvesting stages on quantitative and qualitative yields of coriander (Coriandrum sativum L.). Journal of Agroecology, 6(1), 130-141. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22067/JAG.V6I1.35680
Akrami Nejad, O., Saffari, M., & Abdolshahi, R. (2015). Effect of organic and chemical fertilizers on yield and essential oil of two ecotypes of savory (Satureja hortensis L.) under normal and drought stress conditions. Iranian Journal of Field Crops Research13(4), 675-686. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22067/GSC.V13I4.23866
Amani Machiani, M., Javanmard, A., & Shekari, F. (2017). The effect of intercropping patterns on peppermint (Mentha piperita L.) dry biomass yield and essential oil content and faba bean (Vicia faba L.) seed yield. Journal of Crop Production and Processing, 7(3), 79-97. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.29252/jcpp.7.3.79
Amani Machiani, M., Javanmard, A., Morshedloo, M.R., & Maggi, F. (2018a). Evaluation of yield, essential oil content and compositions of peppermint (Mentha piperita L.) intercropped with faba bean (Vicia faba L.). Journal of Cleaner Production, 171, 529-537. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.062
Amani Machiani, M., Javanmard, A., Morshedloo, M.R., & Maggi, F. (2018b). Evaluation of competition, essential oil quality and quantity of peppermint intercropped with soybean. Industrial Crops and Products, 111, 743-754. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.11.052
Amani Machiani, M., Javanmard, A., Ostadi, A., Morshedloo, M.R., & Chabokpour, J. (2021). Effects of harvest time and mycorrhiza fungus application on quantitative and qualitative yield of thyme (Thymus vulgaris L.) essential oil at different irrigation levels. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 36(6), 1022-1037. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22092/IJMAPR.2021.351323.2835
Aslani, Z., Hassani, A., Sadagiyani, R., Sefidkon, F., Barin, M., & Gheibi, S.A. (2010). Effect of symbiosis with mycorrhiza fungi on some physiological characteristics of basil (Osimum basilicum) under drought stress. Environmental Stresses in Crop Sciences, 2(2), 109-117. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22077/escs.2010.70
Aslani, Z., Hassani, A., Rasooli, S.M., Sefidkon, F., & Barin, M. (2011). Effect of two fungi species of arbuscular mycorrhizal (Glomus mosseae and Glomus intraradices) on growth, chlorophyll contents and P concentration in basil (Ocimum basilicum L.) under drought stress conditions. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 27(3), 471-486. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22092/IJMAPR.2011.6388
Babushok, V.I., Linstrom, P.J., Reed, J.J., Zenkevich, I.G., Brown, R.L., Mallard, W.G., & Stein, S.E. (2007). Development of a database of gas chromatographic retention properties of organic compounds. Journal of Chromatography, A. 1157(1-2), 414-421. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2007.05.044
Bahreininejad, B., Razmjoo, J., & Mirza, M. (2013). Influence of water stress on morpho-physiological and phytochemical traits in Thymus daenensis. International Journal of Plant Production, 7(1), 151-166. https://doi.org/10.22069/IJPP.2012.927
Baranauskienė, R., Venskutonis, P.R., Viškelis, P., & Dambrauskienė, E. (2003). Influence of nitrogen fertilizers on the yield and composition of thyme (Thymus vulgaris). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(26), 7751-7758. https://doi.org/10.1021/jf0303316
Begum, N., Qin, C., Ahanger, M.A., Raza, S., Khan, M.I., Ashraf, M., Ahmed, N., & Zhang, L. (2019). Role of arbuscular mycorrhizal fungi in plant growth regulation: Implications in abiotic stress tolerance. Frontiers in Plant Science10, 1-15. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01068
Behie, S., Zelisko, P., & Bidochka, M. (2012). Endophytic insect-parasitic fungi translocate nitrogen directly from insects to plants. Science, 336(1), 1576-1577. https://doi.org/10.1126/science.1222289
Bigonah, R., Rezvani Moghaddam, P., & Jahan, M. (2014). Effects of different fertilizer managements on quantitative and qualitative characteristics of coriander (Coriandrum sativum L.) as a medicinal plant. Iranian Journal of Field Crops Research, 12(4), 574-581. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22067/GSC.V12I4.45140
Biglari, T., Maleksaeidi, H., Eskandari, F., & Jalali, M. (2019). Livestock insurance as a mechanism for household resilience of livestock herders to climate change: Evidence from Iran. Land Use Policy, 87, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104043
Gheisari Zardak, S., Dehnavi, M.M., Salehi, A., & Gholamhoseini, M. (2017). Responses of field grown fennel (Foeniculum vulgare Mill.) to different mycorrhiza species under varying intensities of drought stress. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants5, 16-25. https://doi.org/10.1016/j.jarmap.2016.09.004
Chiappero, J., Del Rosario Cappellari, L., Alderete, L.G.S., Palermo, T.B., & Banchio, E. (2019). Plant growth promoting rhizobacteria improve the antioxidant status in Mentha piperita grown under drought stress leading to an enhancement of plant growth and total phenolic content. Industrial Crops and Products, 139, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111553
Clark, R.J., & Read, C. (2000). Production of Peppermint Oil a Model of Best Practice for Tasmania and Victoria. Rural Industries Research and Development Corporation (RIRDC) publishing: Kingston/Tasmania, Australia. 117 pp.
Egamberdieva, D., Shrivastava, S., & Varma, A. (2015). Plant-Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR) and Medicinal Plants. Springer International Publishing: Berlin/Heidelberg, Germany. 442 pp. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13401-7
Eslami Fard, S., Yarnia, M., Farahvash, F., Khalilvand, E., & Rashidi, V. (2019). Evaluating the role of mycorrhiza species in phosphorus levels on peppermint production under different water conditions. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29(3), 39-57. (In Persian with English Summary).
Fadaee, E., Parvizi, Y., Gerdakane, M., & Khan-ahmadi, M. (2018). The Effects of mycorhiza (Glomus mosseae and Glomus intraradiceae) and phosphorus on growth and phytochemical traits of Dracocephalum moldavica L. under drought stress. Journal of Medicinal Plants, 17(66), 100-112. (In Persian with English Summary)
Farahani, H.A., Valadabadi, S.A., Daneshian, J., & Khalvati, M.A. (2009). Evaluation changing of essential oil of balm (Melissa officinalis L.) under water deficit stress conditions. Journal of Medicinal Plants Research, 3, 329-333. https://doi.org/10.5897/JMPR.9000606
Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N.S. M.A., Fujita, D.B.S.M.A., & Basra, S.M.A. (2009). Plant drought stress: Effects, mechanisms and management. Sustainable Agriculture, 29, 153-188. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2666-8_12
Gao, S., Wang, Y., Yu, S., Huang, Y., Liu, H., Chen, W., & He, X. (2020). Effects of drought stress on growth, physiology and secondary metabolites of Two Adonis species in Northeast China. Scientia Horticulturae, 259, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108795
García-Caparrós, P., Romero, M.J., Llanderal, A., Cermeño, P., Lao, M.T., & Segura, M.L. (2019). Effects of drought stress on biomass, essential oil content, nutritional parameters, and costs of production in six Lamiaceae species. Water11(3), 1-12. https://doi.org/10.3390/w11030573
Ghaemi, M., Zare, Z., & Nasiri, Y. (2019). Effect of drought stress on some morphological characteristics and essential oil production levels of Ocimum basilicum in different stages of growth and development. Developmental Biology, 11(1), 15-26.
Ghasemi P.A., Ghahfarokhi, B.B., Ghahfarokhi, S.A.M., & Malekpoor, F. (2015). Chemical composition of essential oils from the aerial parts and underground parts of Iranian valerian collected from different natural habitats. Industrial Crops and Products, 63, 147–151. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2014.10.017
Gity, S., & Raoofy, M. (2017). Yield, essential oil and some morphological characteristics of peppermint (Mentha piperita L.) influenced by hand weeding and plant density. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production27(1), 13-23. (In Persian with English Summary)
Golubkina, N., Logvinenko, L., Novitsky, M., Zamana, S., Sokolov, S., Molchanova, A., Shevchuk, O., Sekara, A., Tallarita, A., & Caruso, G. (2020). Yield, essential oil and quality performances of Artemisia dracunculus, Hyssopus officinalis and Lavandula angustifolia as affected by arbuscular mycorrhizal fungi under organic management. Plants, 9, 2-16. https://doi.org/10.3390/plants9030375
Govahi, M., Ghalavand, A., Nadjafi, F., & Sorooshzadeh, A. (2015). Comparing different soil fertility systems in sage (Salvia officinalis) under water deficiency. Industrial Crops and Products74, 20-27. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.04.053
Haghir Ebrahimabadi, A., Hatami, M., Karimzadeh, A., & Ghorbanpour, M. (2018). Effect of mycorrhizal fungi and biophosphor fertilizer on growth features, yield and yield components, and essential oil constituents in Cuminum cyminum L. Journal of Medicinal Plants17(66), 74-90. (In Persian with English Summary)
Hassiotis, C.N., Ntana, F., Lazari, D.M., Poulios, S., & Vlachonasios, K.E. (2014). Environmental and developmental factors affect essential oil production and quality of Lavandula angustifolia during flowering period. Industrial Crops and Products, 62, 359-366. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2014.08.048
Hussain, S.A., Farooq, M.A., Akhtar, J., & Saqib, Z.A. (2018). Silicon-mediated growth and yield improvement of sunflower (Helianthus annus L.) subjected to brackish water stress. Acta Physiologiae Plantarum40(10), 1-11. https://doi.org/10.1007/s11738-018-2755-z
Jiang, T., Liu, J., Gao, Y., Sun, Z., Chen, S., Yao, N., Ma, H., Feng, H., Yu, Q., & He, J. (2020). Simulation of plant height of winter wheat under soil Water stress using modified growth functions. Agricultural Water Management232, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106066
Jamshidi, A.M., Ahmadi, A., Karimi, M., & Motesharezadeh, B. (2020). Evaluation of some growth and physiological responses of chia (Salvia hispanica L.) to various moisture regimes. Iranian Journal of Field Crop Science50(4), 99-110. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22059/IJFCS.2018.260605.654491
Kapoor, R., Anand, G., Gupta, P., & Mandal, S. (2017). Insight into the mechanisms of enhanced production of valuable terpenoids by arbuscular mycorrhiza. Phytochemistry Reviews16(4), 677-692. https://doi.org/10.1007/s11101-016-9486-9
Khalid, K.A. (2006). Influence of water stress on growth, essential oil, and chemical composition of herbs [Ocimum sp.]. International Agrophysics20(4), 289-296.
Khorasaninejad, S., soltanloo, H., ramezanpour, S., hadian, J., & Atashi, S. (2015). The effect of drought stress on the growth, essential oil yield and chemical composition of lavender. Journal of Crops Improvement, 17(4), 979-988. (In Persian). https://doi.org/10.22059/jci.2015.55145
Lenoir, I., Fontaine, J., & Sahraoui, A.L.H. (2016). Arbuscular mycorrhizal fungal responses to abiotic stresses: A review. Phytochemistry, 123, 4-15. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2016.01.002
Ludwig-Müller, J. (2010). Hormonal responses in host plants triggered by arbuscular mycorrhizal fungi. In H. Koltai,  & Y. Kapulnik (Eds.). Arbuscular Mycorrhizas: Physiology and Function. Springer, Dordrecht, p. 169–190. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9489-6_8
Marcum, D.B., & Hanson, B.R. (2006). Effect of irrigation and harvest timing on peppermint oil yield in California. Agricultural Water Management, 82(1), 118-128. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2005.07.022
Mao, Z.H., Deng, L., Duan, F.Z., Li, X.J., & Qiao, D.Y. (2020). Angle effects of vegetation indices and the influence on prediction of SPAD values in soybean and maize. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 93, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.jag.2020.102198
Modafe Behzadi, N., Rezvani Moghaddam, P., & Jahan, M. (2019). Effects of planting date and plant density on morphology and yield of indigo (Indigofera tinctoria L.) as a medicinal plant. Journal of Agroecology10(4), 1067-1079. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22067/JAG.V10I4.48405
Moghadasan, S.H., Safipour, A.A., & Saeid, N.F. (2016). The role of mycorrhiza in drought tolerance of marigold (Calendula officinalis L.). Journal of Crop Ecophysiology  9(4), 521-532. (In Persian with English Summary)
Morshedloo, M.R., Craker, L.E., Salami, A., Nazeri, V., Sang, H., & Maggi, F. (2017). Effect of prolonged water stress on essential oil content, compositions and gene expression patterns of mono-and sesquiterpene synthesis in two oregano (Origanum vulgare L.) subspecies. Plant Physiology and Biochemistry, 111, 119-128. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2016.11.023
Morshedloo, M.R., Maggi, F., Neko, H.T., & Aghdam, M.S. (2018). Sumac (Rhus coriaria L.) fruit: Essential oil variability in Iranian populations. Industrial Crops and Products, 111, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.10.002
Mumivand, H. (2016). Effect of drought stress on growth, effective substances and some enzyme activities in selected tarragon (Artemisia dracuculus L.) accessions. PhD Dissertation, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Iran. (In Persian with English Summary)
Nadarajan, S., & Sukumaran, S. (2021). Chemistry and toxicology behind chemical fertilizers. In F.B. Lewu, T. Volova, S. Thomas, & K.R. Rakhimol (Eds.). Controlled Release Fertilizers for Sustainable Agriculture. Academic Press, London, United Kingdom. p. 195-229.
Peter, K. (2006). Handbook of Herbs and Spices. Woodhead Publishing: Sawston, UK. 537 pp.
Omidbaigi, R. (2012). Production and Processing of Medicinal Plants (Vol.2). Razavi Ghods Astan Publication. 438 pp.
Ormeno, E., & Fernandez, C. (2012). Effect of soil nutrient on production and diversity of volatile terpenoids from plants. Current Bioactive Compounds, 8(1), 71-79. https://doi.org/10.2174/157340712799828188
Ostadi, A., Javanmard, A., Machiani, M.A., Morshedloo, M.R., Nouraein, M., Rasouli, F., & Maggi, F. (2020). Effect of different fertilizer sources and harvesting time on the growth characteristics, nutrient uptakes, essential oil productivity and composition of Mentha x piperita L. Industrial Crops and Products148, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112290
Ozturk, M., Turkyilmaz Unal, B., García-Caparrós, P., Khursheed, A., Gul, A., & Hasanuzzaman, M. (2020). Osmoregulation and its actions during the drought stress in plants. Physiologia Plantarum, 100, 1-34. https://doi.org/10.1111/ppl.13297
Rahimi, Y., Taleei, A., & Ranjbar, M. (2018). Long-term water deficit modulates antioxidant capacity of peppermint (Mentha piperita L.). Scientia Horticulturae237, 36-43. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.004
Rahmani, N., Valadabadi, S.A., Daneshian, J., & Bigdeli, M. (2008). The effects of water deficit stress and nitrogen on oil yield of Calendula officinalis L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 24(1), 103-108. (In Persian with English Summary)
Rezvani Moghaddam, P., Aminghafori, A., Bakhshaie, S., & Jafari, L. (2013). The effect of organic and biofertilizers on some quantitative characteristics and essential oil content of summer savory (Satureja hortensis L.). Journal of Agroecology, 5(2), 105-112. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22067/JAG.V5I2.24460
Ruiz-Lozano, J.M. (2003). Arbuscular mycorrhizal symbiosis and alleviation of osmotic stress. New perspectives for molecular studies. Mycorrhiza, 13, 309–317. https://doi.org/10.1007/s00572-003-0237-6
Safahani Langeroodi, A.R., Osipitan, O.A., Radicetti, E., & Mancinelli, R. (2020). To what extent arbuscular mycorrhiza can protect chicory (Cichorium intybus L.) against drought stress. Scientia Horticulturae263, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.109109
Safikhani, F.A., Heydari, S.H., Siadat, S.A.E., Sharifi, A.E., Seyednezhad, S., & Abbaszadeh, B. (2007). The effect of drought stress on percentage and yield of essential oil and physiological characteristics of Deracocephalum moldavica L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 23(1), 86-99. (In Persian with English Summary)
Seleiman, M.F., Al-Suhaibani, N., Ali, N., Akmal, M., Alotaibi, M., Refay, Y., Dindaroglu, T., Abdul-Wajid, H.H., & Battaglia, M.L. (2021). Drought stress impacts on plants and different approaches to alleviate its adverse effects. Plants, 10(2), 1-25. https://doi.org/10.3390/plants10020259
Shivakrishna, P., Reddy, K.A., & Rao, D.M. (2018). Effect of PEG-6000 imposed drought stress on RNA content, relative water content (RWC), and chlorophyll content in peanut leaves and roots. Saudi Journal of Biological Sciences25(2), 285-289. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.04.008
Sodaeizadeh, H., & Mansouri, F. (2014). Effects of drought stress on dry matter accumulation, nutrient concentration and soluble carbohydrate of Salvia macrosiphonas a medicinal plant. Arid Biome Scientific and Research Journal, 4(1), 1-9. (In Persian with English Summary)
Solanki, P., Bhargava, A., Chhipa, H., Jain, N., & Panwar, J. (2015). Nano-fertilizers and their smart delivery system. In M. Rai, C. Ribeiro, L. Mattoso, & N. Duran (Eds.). Nanotechnologies in Food and Agriculture. Springer Publication, Cham. p. 81-101. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14024-7_4
Taiz, L., & Zeiger, E. (2002). Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc., Publishers, Sunderland, MA, USA. 690 pp.
Tarraf, W., Ruta, C., Tagarelli, A., De Cillis, F., & De Mastro, G. (2017). Influence of arbuscular mycorrhizae on plant growth, essential oil production and phosphorus uptake of Salvia officinalis L. Industrial Crops and Products, 102, 144-153. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.03.010
Telci, I., Kacar, O., Bayram, E., Arabacı, O., Demirtaş, İ., Yılmaz, G., Özcan, I., Sönmez, C., & Göksu, E. (2011). The effect of ecological conditions on yield and quality traits of selected peppermint (Mentha piperita L.) clones. Industrial Crops and Products, 34(1), 1193-1197. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2011.04.010
Thokchom, S.D., Gupta, S., & Kapoor, R. (2020). Arbuscular mycorrhiza augments essential oil composition and antioxidant properties of Ocimum tenuiflorum L. A popular green tea additive. Industrial Crops and Products153, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112418
Urcoviche, R.C., Gazim, Z.C., Dragunski, D.C., Barcellos, F.G., & Alberton, O. (2015). Plant growth and essential oil content of Mentha crispa inoculated with arbuscular mycorrhizal fungi under different levels of phosphorus. Industrial Crops and Products67, 103-107. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.01.016
Vafayi Rostami, S., Abbasi, R., Pirdashti, H., & Ghajar Sepanlou, M. (2019). Effect of Piriformospora indica and Trichoderma harzianum on morphological characteristics, yield and essential oil of peppermint (Mentha piperita) at different amount of phosphorus and irrigation. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production29(4), 37-50. (In Persian with English Summary)
Varma, A., Prasad, R., & Tuteja, N. (2018). Mycorrhiza-Nutrient Uptake, Biocontrol, Ecorestoration. Springer: Berlin/Heidelberg, Germany. 533 pp. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68867-1
Willmann, M., Gerlach, N., Buer, B., Polatajko, A., Nagy, R., Koebke, E., Jansa, J., Flisch, R., & Bucher, M. (2013). Mycorrhizal phosphate uptake pathway in maize: Vital for growth and cob development on nutrient poor agricultural and greenhouse soils. Frontiers in Plant Science4, 1-6. https://doi.org/10.3389/fpls.2013.00533
Wu, Q.S., Srivastava, A., & Zou, Y.N. (2013). AMF-induced tolerance to drought stress in citrus: A review. Scientia Horticulturae, 164, 77–87. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2013.09.010
Yousefzadeh, S., Modarres, S.S.A.M., Sefidkon, F., & Ghiasy, O.M. (2016). Effect of biofertilizer, azocompost and nitrogen on oil yield and essential oil content of Dracocephalum moldavica L. Iranian Journal of Horticultural Sciences, 46(4), 604-611. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56908
Zheljazkov, V.D., Cerven, V., Cantrell, C.L., Ebelhar, W.M., & Horgan, T. (2009). Effect of nitrogen, location, and harvesting stage on peppermint productivity, oil content, and oil composition. American Society for Horticultural Science, 44(5), 1267-1270. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.44.5.1267
Zolfaghari, M., Nazeri, V., Sefidkon, F., & Rejali, F. (2013). Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on plant growth and essential oil content and composition of Ocimum basilicum L. Iranian Journal of Plant Physiology, 3(2), 643-650.  https://doi.org/10.30495/ijpp.2013.540674
Seif Sahandi, M., Mehrafarin, A., Khalighi-Sigaroodi, F., & Sharifi, M. (2019). Changes in essential oil content and composition of peppermint (Mentha piperita L.) in responses to nitrogen application. Journal of Medicinal Plants18(72), 81-97. https://doi.org/10.29252/jmp.4.72.81
 
CAPTCHA Image