ارزیابی مدل DSSAT-CROPGRO-Canola برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد دو رقم کلزا در منطقه کرج

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات گروه اگرواکولوژی دانشگاه زابل

2 استاد گروه اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

3 استادیار دانشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران

4 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

5 استادیار پژوشگاه انرژی اتمی -پژوهشکده کشاورزی هسته ای

چکیده

چکیده

مدلسازی رشد و عملکرد کلزا یک روش مفید برای پیش‌بینی پاسخ کلزا به محیط‌های مختلف است. در این مطالعه، مدل CSM-CROPGRO-Canola در نرم‌افزار DSSAT v4.7 برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد دو رقم کلزای بهاره (دلگان و هایولا420) در منطقه کرج بررسی شد. این مدل با استفاده از داده‌های گیاهی و خصوصیات خاک جمع‌آوری شده از آزمایش‌های مزرعه‌ای تحت تیمارهای تاریخ کاشت و کود نیتروژن طی دو فصل رشد (1397-1395) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اعتبارسنجی مراحل فنولوژیکی (شروع گلدهی، شروع خورجین‌دهی، شروع تشکیل دانه و رسیدگی فیزیولوژیک) نشان داد که برای رقم دلگان مقادیر جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) کمتر از 4 روز و برای رقم هایولا کمتر از 5 روز بود که نشان‌دهنده توانایی مدل در شبیه‌سازی مراحل نموی بوده است. همچنین مدل به خوبی توانست در تاریخ‌های مختلف کاشت و همچنین سطوح مختلف کود نیتروژن، ماده خشک کل را شبیه‌سازی کند. نتایج اعتبارسنجی عملکرد دانه ارقام کلزا نیز نشان داد که مقدار RMSE 395 و 265 کیلوگرم در هکتار، d 97/0 و R2 89/0و 91/0 به ترتیب برای رقم دلگان و هایولا 420 بود که نشان از دقت بالای مدل و واسنجی مناسب آن می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شبیه‌سازی کلزا با استفاده از مدل CSM-CROPGRO-Canola رضایت‌بخش بوده است و نشان‌دهنده برآورد صحیح پارامترهای مدل و تصدیق‌کننده کارایی مدل در پیش‌بینی مراحل نموی و صفات مربوط به رشد و عملکرد ارقام کلزا می‌باشد. باتوجه به نتایج شبیه‌سازی عملکرددانه ارقام درتاریخ کاشت‌های مختلف با داده‌های بلندمدت، توصیه می‌شود عملیات کاشت کلزای بهاره دراین منطقه حداکثرتا 20اسفندانجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of DSSAT-CROPGRO-Canola model to simulate growth and yield of two canola cultivars in Karaj

نویسندگان [English]

 • Gelareh Goodarzi 1
 • Ahmad Ghanbari 2
 • Saeid Soufizadeh 3
 • Hamid Jabbari 4
 • Ali Eskandari 5
1 Department of agronomy. Zabol University Iran
2 Professors in Department of Agroecology, Faculty of Agriculture, Zabol University, Iran
3 Assistant Professor in Crop Science and Systems Modeling &Head of Scientific Collaborations and International Relations, ESRI Department of Agroecology Shahid Beheshti University, Iran
4 Assistant Professor in Crop Physiology, Seed and Plant Improvement Institute (SPII) Department of Oilseeds, Karaj, Iran.
5 Assistant Professor in Crop Physiology, Nuclear Agriculture Research Institute, Iran.
چکیده [English]

Introduction

Canola (Brassica napus L.) is known as the third most important oil crop in the world and is now cultivated on a large area of the world's farms in rotation with various crops, especially cereals (Reddy and Redi, 2003). Simulation models are a useful tool for predicting crop response to different environments. The CSM-CROPGRO model (Jones et al., 2003) was integrated into Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT) for simulating spring rapeseed (Saseendran et al., 2010). Due to a few studies on simulating the growth and yield of rapeseed in Iran, especially DSSAT models, the purpose of this study was to calibrate and evaluate the DSSAT-CROPGRO-Canola model for simulating the growth and yield of two canola cultivars with different treatments of planting date and nitrogen in Karaj, Iran.Material and Methods

A field experiment was performed as a split-plot factorial based on a randomized complete block design with three replications in 2017 and 2018. Two spring canola cultivars (Dalgan and Hyola-420) were planted under three levels of nitrogen (0, 70, and 210 kg.ha-1) on two planting dates (28 Feb and 19 Mar). Planting date was considered as the main factor and cultivars, and nitrogen levels were considered as sub-factors. Measured data during the growing season were leaf area index (LAI), total dry matter (TDM), yield and yield components, and dates of flowering and physiological maturity. Daily weather data, management events, and soil characteristics imported to DSSAT. The first year experimental data were used for calibration and second-year data were used for model evaluation of developmental stages, LAI, TDM, and grain yield. The performance of the DSSAT-CROPGRO-Canola model during the calibration and evaluation was assessed using different statistics, root mean square error (RMSE), normalized RMSE (nRMSE), Willmott’s index (d), and coefficient of determination (R2) of a 1:1 regression line.Results and Discussion

The results of the evaluation of phenological stages (anthesis day, first pod day, first seed day, and physiological maturity day) showed that for Dalgan cultivar RMSE was less than 4 days and for Hyola-420 cultivar was less than 5 days which indicates the excellent performance of the model to simulate developmental stages accurately. The model was able to simulate LAI to the pod formation stage in different treatments. The nRMSE and d were 24.88% and 0.92 for Dalgan cultivar and 22.72% and 0.95 for Hyola-420 cultivar, respectively. The model was also able to simulate the total dry matter at different planting dates as well as different levels of nitrogen fertilizer so that the values of nRMSE, d, and R2 for Dalgan cultivar were 24.97%, 0.97 and 0.91**, and 22.73%, 0.98, and 0.94** for Hyola-420 cultivar, respectively. Also, nRMSE, d, and R2 values for the number of grains per square meter were 14.97%, 0.98, and 0.91** for Dalgan cultivar and 15.37%, 0.98, and 0.90** for Hyola-420 cultivar, respectively. The evaluation results for grain yield of canola cultivars showed that the RMSE was 395 and 265 kg.ha-1, d was 0.97 and R2 was 0.89** and 0.91** for Dalgan and Hyola-420 cultivars, respectively, which confirmed the high accuracy of the calibration. Thus, this model can be used to evaluate the different effects of crop management and decision making in canola cultivation systems. One of these decisions is to determine the best planting date for spring canola cultivars in the region. According to the results of the long-term model simulation of cultivars in different planting dates, it is recommended to plant spring canola up to 11 March in this region.Conclusion

The results of this study showed that the DSSAT-CROPGRO-Canola model had reliably good performance under different management and conditions. In general, the results of this study showed that the CSM-CROPGRO-Canola model predicts grain yield responses to management and environmental conditions well and can now be employed for assessing the impacts of various agronomic management strategies and decisions making in canola production systems in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Canola
 • Developmental stages
 • Genetic coefficients
 • Leaf Area Index
 • Modeling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400
 • تاریخ دریافت: 11 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 08 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1400