ارزیابی پایداری شش بوم‌نظام‌ تولید محصولات زراعی بر اساس تحلیل امرژی و اقتصادی در شهرستان هیرمند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران.

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

4 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی،دانشگاه زابل، ایران

چکیده

استفاده از رهیافت تحلیل امرژی در ارزیابی پایداری نظام‌های زراعی، منجر به اعمال مدیریت صحیح در راستای افزایش پایداری تولید در این نظام‌ها می­شود. در این مطالعه، شش نظام تولید محصولات زراعی گندم، پیاز، سیر، رازیانه، زیره‌ سبز و سیاه‌دانه در سطح شهرستان هیرمند، ایران، با استفاده از شاخص‌های امرژی و اقتصادی از نظر پایداری اکولوژیکی، ارزیابی شد. به این منظور، 117 مزرعه برای گندم، 47 مزرعه برای پیاز، 32 مزرعه برای سیر، 17 مزرعه برای زیره‌ سبز، 12 مزرعه برای رازیانه و هشت مزرعه برای سیاه‌دانه انتخاب شد. تعداد نمونه‌های مورد نیاز با استفاده از روش نیمن تعیین شد. داده‌های موردنیاز برای این مطالعه شامل ورودی‌ها و خروجی‌های محیطی و اقتصادی با استفاده از پرسش‌نامه و اندازه‌گیری‌های میدانی جمع‌آوری شد. نظام‌های تولید منطقه هیرمند عموماً کم نهاده هستند و با اتکای اندک به نهاده‌های بازاری مدیریت می‌شوند. در این پژوهش، ساختار امرژی ورودی و شاخص‌های امرژی برای نظام‌های مختلف محاسبه شد. کل انرژی حمایت‌کننده نظام‌های تولید گندم، پیاز، سیر، رازیانه، زیره‌ سبز و سیاه‌دانه شهرستان هیرمند به‌ترتیب 1016×25/3، 1016×37/3، 1016×36/4، 1016×29/2، 1016×84/1 و 1016×82/1 ام‌ژول خورشیدی در هکتار بود. جریان‌های محیطی رایگان به‌ترتیب 27/74، 85/67، 21/52، 16/56، 92/56 و 49/52 درصد از کل انرژی ورودی نظام‌های تولید گندم، پیاز، سیر، رازیانه، زیره‌ سبز و سیاه‌دانه را به خود اختصاص دادند. سهم زیاد نهاده‌های رایگان داخلی نشان می‌دهد که غالب مزارع مورد مطالعه، نظام‌هایی غیر صنعتی هستند که به‌شیوه سنتی و کم‌نهاده مدریت می‌شوند. مقادیر محاسبه‌ شده برای شاخص‌های پایداری استاندارد و اصلاح شده (ESI و ESI*) نشان داد، پایداری اکولوژیکی نظام تولید رازیانه بیشتر از سایر نظام‌های مطالعه است. دلیل اصلی پایداری بیشتر این نظام سهم زیاد انرژی ورودی مربوط به نهاده‌های محیطی رایگان و منابع تجدید‌پذیر اقتصادی بود. همچنین بالا بودن کسر مبادله امرژی (EER)، پایداری زیست‌محیطی منتج از تأثیر بازار، مقدار انرژی صرف شده کمتر در تولید هر واحد خروجی و بهره‌وری بیشتر کل عوامل تولید حاکی از مزیت نسبی بیشتر نظام تولید رازیانه است. در مجموع، ارزیابی‌های انجام ‌شده بر اساس محاسبه 14 شاخص امرژی و اقتصادی نشان داد که در نظام‌های زراعی غالب شهرستان هیرمند، توجه به راهکارهای عملی در مدیریت جامع بوم‌نظام تولیدی به‌ویژه حفاظت از مواد آلی خاک و جلوگیری از فرسایش خاک می‌تواند در پایداری اکولوژیکی این نظام‌ها تأثیر چشمگیری داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sustainability Assessment of Six Crop Production Systems based on Emergy and Economic Analysis in Hirmand City

نویسندگان [English]

  • Somayeh Mirshekari 1
  • Mehdi Dahmardeh 2
  • Mohammad Reza Asgharipour 3
  • Ahmad Ghanbari 1
  • Esmaeel Seyedabadi 4
1 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran
2 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran
3 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran
4 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran
چکیده [English]

Introduction
Natural scientists and agricultural experts are aimed to provide the right methods of ecosystem design in order to promoting the health of natural systems, optimizing input consumption, enhancing production per unit input consumption, improving economic efficiency and increasing ecological sustainability. To achieve these goals, it is necessary to assess the sustainability of the agroecosystem to identify challenges and strengths. Quantification of sustainability leads to an increase in awareness of the state of the system, which is of particular importance in making the right decisions and managing them. Emergy is a thermodynamic tool for assessing the sustainability of biological and agricultural systems. By evaluating and comparing the sustainability of production systems in this way, human activity in the ecosystem is translated into the language of thermodynamics. Over the past three decades, emergy as a powerful tool has been prove to examine the overall performance and sustainability of the different production systems. The use of emergy analysis approach in assessing the sustainability of crop systems, leads to the application of proper management to increase the sustainability of production in these systems. In this study, six production systems of wheat, onion, garlic, fennel, cumin and black seed were evaluated in the city of Helmand, Iran, using ecological and economic indicators in terms of ecological sustainability.
Materials and Methods
This study was conducted in the production systems of wheat, onion, garlic, cumin, fennel, and black seed in Hirmand County in 2019 and 2020. For this purpose, 117 farms were selected for wheat, 47 farms for onions, 32 farms for garlic, 17 farms for cumin, 12 farms for fennel and 8 farms for black seed. Information on inputs and outputs of crop systems were obtained using the following two methods: first, verbal estimates using a questionnaire, and second, field measurements and researchers' observations. In this study, free renewable and non-renewable environmental inputs and non-free inputs for two systems were determined in terms of the same unit of solar emjoule (sej). To analyze production systems and calculate the indices, inputs were categorized into four types; free renewable environmental inputs (R), free non-renewable environmental inputs (N), free renewable inputs (FR) and non-free non-renewable inputs (FN). The emergy-based indices calculated in this study were Transformity (Tr), Renewable emergy percentage (%R), Emergy Yield Ratio (EYR), Emergy Investment Ratio (EIR), Emergy Exchange Ratio (EER), Environmental Loading Ratio (ELR), Emergy Sustainability Index (ESI), and Emergy Index of Product Safety (EIPS).
Results and Discussion Total emergy supporting for the production systems of wheat, onion, garlic, fennel, cumin and black seed in Hirmand County were 3.25E+16, 3.37E+16, 4.36E+16, 2.29E+16, 1.84E+16, and 1.82E+16 sej ha-1, respectively. Free environmental flows represented 74.27, 67.85, 52.21, 56.16, 56.56 and 52.49% of the total input energy of the production systems of wheat, onion, garlic, fennel, cumin and black seed, respectively. The large share of free internal inputs indicated that most of the studied farms are non-industrial systems that are traditionally managed and low-input. The values ​​calculated for the sustainability indices (ESI and ESI*) showed that the ecological sustainability of the fennel production system is higher than the other systems. The main reason for the greater sustainability of this system was the high share of energy input related to free environmental inputs and economic renewable resources. In addition, high emergy exchange ratio (EER), environmental sustainability resulting from the impact on the market, less emergy expended in the production of each unit of production and higher productivity of all production factors indicated a greater comparative advantage of the fennel production system.
Conclusion
 Overall, assessments based on the calculation of 14 emergy and economic indicators showed that special attention to practical solutions for the overall management of production ecosystems, in particular the protection of the soil organic matter and preventing soil erosion can increase the ecological sustainability in the main agricultural systems of Hirmand County.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental burden
  • Integrated analysis
  • Intensive agriculture
  • Sistan
  • Sustainability quantification
Abbona, E.A., Sarand, S.J., Maracas, M.E., and Astier, M., 2007. Ecological sustainability evaluation of traditional management in different vineyard systems in Berisso. Agriculture, Ecosystems and Environment 119: 335-345.
Agostinho, F., Diniz, G., Siche, R., and Ortega, E., 2008. The use of emergy assessment and the geographical information system in the diagnosis of small family farms in Brazil. Ecological Modelling 210: 37-57.
Alfaro-Arguello, R., Diemont, S.A., Ferguson, B.G., Martin, J.F., Nahed-Toral, J., Álvarez-Solís, J.D., and Ruíz, R.P., 2010. Steps toward sustainable ranching: An emergy evaluation of conventional and holistic management in Chiapas, Mexico. Agricultural Systems 103(9): 639-646.
Amiri, A., Zare Mehrjerdi, Y., Jalalimanesh, A., and Sadegheih, A., 2020 a. A System Dynamics Analysis of Factors Affecting the Sustainability of Wheat Production System. Journal of Production and Operations Management 11(2): 1-26.
Amiri, Z., Asgharipour, M.R., Campbell, D.E., and Armin, M., 2019. A sustainability analysis of two rapeseed farming ecosystems in Khorramabad, Iran, based on emergy and economic analyses. Journal of Cleaner Production 226: 1051-1066.
Amiri, Z., Asgharipour, M.R., Campbell, D.E., and Sabaghi, M.A., 2020 b. Comparison of the sustainability of mechanized and traditional rapeseed production systems using an emergy-based production function: A case study in Lorestan Province, Iran. Journal of Cleaner Production 258: 120891.
Amiri, Z., Asgharipour, M.R., Campbell, D.E., Azizi, K., Kakolvand, E., and Hassani Moghadam, E., 2021. Conservation agriculture, a selective model based on emergy analysis for sustainable production of shallot as a medicinal-industrial plant. Journal of Cleaner Production 292: 1-19.
Amiri, Z., Asgharipour, M.R., Campbell, D.E., Azizi, K., Kakolvand, E., and Moghadam, E.H., 2021. Conservation agriculture, a selective model based on emergy analysis for sustainable production of shallot as a medicinal-industrial plant. Journal of Cleaner Production 292: 126000.
Asgharipour, M.R., Amiri, Z., and Campbell, D.E., 2020. Evaluation of the sustainability of four greenhouse vegetable production ecosystems based on an analysis of emergy and social characteristics. Ecological Modelling 424: 1-17.
Asgharipour, M.R., Mondani, F., and Riahinia, S., 2012. Energy use efficiency and economic analysis of sugar beet production system in Iran: A case study in Khorasan Razavi province. Energy 44: 1078-1084.
Asgharipour, M.R., Shahgholi, H., Campbell, D.E., Khamari, I., and Ghadiri, A., 2019. Comparison of the sustainability of bean production systems based on emergy and economic analyses. Environmental Monitoring and Assessment 191: 2-12.
Brandt-Williams, S.L., 2002. Handbook of emergy evaluation: A compendium of data for emergy computation issued in a series of Folios. Center for Environmental Policy Environmental Engineering Science. University of Floriga, Gainesville.
Brown, M.T., and Ulgiati, S., 1997. Emergy-based indices and ratios to evaluate sustainability: Monitoring economies and technology toward environmentally sound innovation. Ecological Engineering 9(1-2): 51-69.
Brown, M.T., and Ulgiati, S., 2004. Emergy analysis and environmental accounting. Waste to Energy Technologies and Solutions 2: 329-354.
Buenfil, A.A., 2001. Emergy Evaluation of Water. Ph.D. Dissertation, University of Florida, UMI Dissertation Services, Ann Arbor, MI.
Campbell, D.E., and Erban, L.E. 2017. A reexamination of the emergy input to a system from the wind. Emergy Synthesis 9: 13-20.
Campbell, D.E., Brandt-Williams, S.L., and Meisch, M.E.A., 2005. Environmental Accounting Using Emergy, Evaluation of the State of West Virginia. First Edition, USA: Washington, Office of Research and Development, 116 p.
Cavalett, O., and Ortega, E., 2009. Emergy, nutrients balance, and economic assessment of soybean production and industrialization in Brazil. Journal of Cleaner Production 17: 762-771.
Chen, B., Chen, Z.M., Zhou, Y., Zhou, J.B., and Chen, G.Q., 2009. Emergy as embodied energy based assessment for local sustainability of a constructed wetland in Beijing. Communications in Nonlinear Science and Numerical 14: 622-635.
Chen, G.Q., Jiang, M.M., Chen, B., Yang, Z.F., and Lin, C., 2006. Emergy analysis of Chinese agriculture. Agriculture, Ecosystems and Environment 115: 161-173.
Cheng, H., Chen, C., Wu, S., Mirza, Z.A. and Liu, Z.. 2017. Emergy evaluation of cropping, poultry rearing, and fish raising systems in the drawdown zone of Three Gorges Reservoir of China. Journal of Cleaner Production 144: 559-571.
Cheng, H., Chen, C., Wu, S., Mirza, Z.A., and Liu, Z., 2017. Emergy evaluation of cropping, poultry rearing, and fish raising systems in the drawdown zone of Three Gorges Reservoir of China. Journal of Cleaner Production 144: 559-571.
Copeland, J.P., McKelvey, K.S., Landa, A., and Aubry, K.B., 2010. The bioclimatic envelope of the wolverine (Gulogulo): Do climatic constraints limit its geographic distribution?. Canadian Journal of Zoology 88(3): 233-246.
Fan, J., Mc Conkey, B.G., Janzen, H.H., and Miller, P.R., 2018. Emergy and energy analysis as an integrative indicator of sustainability: A case study in semi-arid Canadian farmlands. Journal of Cleaner Production 172: 428-437.
Ghaley, B.B., and Porter, J.R., 2013. Emergy synthesis of a combined food and energy production system compared to a conventional wheat (Triticum aestivum) production system. Ecological Indicators 24: 534-542.
Giannetti, B.F., Ogura, Y., Bonilla, S.H., and Almeida, C.M.V.B., 2011. Emergy assessment of a coffee farm in Brazilian Cerrado considering in a broad form the environmental services, negative externalities and fair price. Agricultural Systems 104: 679-688.
Guan, F., Sha, Z.H., Zhang, Y., Wang, J., and Wang, C.H., 2016. Emergy assessment of three home courtyard agriculture production systems in Tibet Autonomous Region, China, Journal of Zhejiang University. (Biomedicine and Biotechnology) 17(8): 628-639.
Hashemi Bani, O., Salehi, M.H., and Beigi Harchegani, H., 2009. Estimation of soil organic matter by ignition in four important plains of Chaharmahal and Bakhtiari province. Agricultural Science and Technology and Natural Resources. Soil and Water Sciences 13(50): 77-89.
Haynes, R.J., and Naidu, R., 1998. Influence of lime, fertilizer and manure applications on soil organic matter content and soil physical conditions: A review. Nutrient Cycling in Agroecosystems 51: 123-137
Hosseinzadeh, A., 1997. 120-day winds. Geographical Research Quarterly. No. 46. Mashhad, Iran. (In Persian with English Summary)
Hu, S., Mo, X., Lin, Z., and Qiu, J., 2010. Emergy assessment of a wheat-maize rotation system with different water assignments in the north China plain. Environmental Management 46: 643-657.
Jafari, M., Asgharipour, M.R., Ramroudi, M., Galavi, M., and Hadarbadi, G., 2018. Sustainability assessment of date and pistachio agricultural systems using energy, emergy and economic approaches. Journal of Cleaner Production 193: 642–651.
Lan, S.F., Qin, P., and Lu, H.F., 2002. Emergy Assessment of Ecological Systems. Chemical Industry Press Beijing China 76: 406-412.
Lefroy, E., and Rydberg, T., 2003. Emergy evaluation of three cropping systems in southwestern Australia. Ecological Modelling 161: 195-211.
Lu, H.F., and Campbell, D.E., 2009. Ecological and economic dynamics of the Shunde agricultural system under China’s small city development strategy. Journal of Environmental Management 90: 2589-2600.
Lu, H.F., Bai, Y., Ren, H., and Campbell, D.E., 2010. Integrated emergy, energy and economic evaluation of rice and vegetable production systems in alluvial paddy fields: Implications for agricultural policy in China. Journal of Environmental Management 91: 2727-2735
Lu, H.F., Tan, Y.W., Zhang, W.S., Qiao, Y.C., Campbell, D.E., Zhou, L., and Ren, H., 2017. Integrated emergy and economic evaluation of lotus-root production systems on reclaimed wetlands surrounding the Pearl River Estuary. Journal of Cleaner Production 158: 367-379
Martin, J.F., Diemont, S.A.W., Powell, E., Stanton, M., and Levy-Tacher, S., 2006. Emergy evaluation of the performance and sustainability of three agricultural systems with different scales and management. Agriculture, Ecosystems and Environment 115: 128-140.
Ministry of Agriculture and Jihad of the I.R. of Iran (MAJ). 2018. Portal of Iranian agriculture, http://www.maj.ir/english/Main/Default.asp.
Mohammadi, S., Karimzadeh, H., and Alizadeh, M., 2018. Spatial estimation of soil erosion in Iran using RUSLE model. Iranian Journal of Ecohydrology 5(2): 551-569. (In Persian with English Summary)
Negaresh, H., Khosravi, M., 2000. Agricultural climate study of Sistan and Baluchestan province. Vice Chancellor for Research, Sistan and Baluchestan University. Zahedan, Iran. (In Persian with English Summary)
Odum, H.T., 1996. Environmental Accounting: Emergy and Environmental Decision Making. Wiley, New York. pp. 379.
Odum, H.T., 2000. Handbook of Emergy Evaluation: A Compendium of Data for Emergy Computation Issued in a Series of Folios. Environmental Engineering Sciences, University of Florida. Gainesville, Florida.pp. 28.
Odum, H.T., 2007. Environment, Power, and Society for the Twenty-First Century. The Hierarchy of Energy. Columbia University Press, New York. pp. 434.
Ortega, E., Anami, M.H., and Diniz, G., 2002. Certification of food products using emergy analysis. In: Proceedings of III International Workshop Advances in Energy Studies. Florida, USA. Citeseer, pp. 227-237.Pelliciardi, V., Varvaro, L., and Maria Pulselli, F., 2014. Emergy evaluation of a traditional farming system. Case study: Leh District (Ladakh - Indian Trans-Himalaya). European Journal of Sustainable Development Research 3-4: 1-16.
Perez, M.A.P., 2007. International Trade in Colombia: Look from the Ecological Economy. Ph.D Thesis. Program a Editorial Universidad del Valle. Published by Lemoine.
Quintero-Angel, M., and Gonzalez-Acevedo, A., 2018. Tendencies and challenges for the assessment of agricultural sustainability. Agriculture, Ecosystems and Environment 254: 273-281
Salari Sardi, F., and Kiyani, A.F. 2009. Investigation of the effect of climate on the stability of the physical environment of Zabol city, Conference on Geography and Sustainable Urban Development, Islamic Azad University, Shirvan Branch, Iran. (In Persian with English Summary)
Sha, Z.H., Guan, F., Wang, J., Zhang, Y., Liu, H., and Wang, C.H., 2015. Evaluation of raising geese in cornfields based on emergy analysis: A case study in southeastern Tibet. China Ecological Engineering 84: 485-491.
Sistan and Baluchestan Province Statistical Yearbook, 1397 (Iranian Year book) [2018-2019], 2016. Publisher: Statistical Centre of Iran, p. 610. (In Persian)
Solouki, H.R., Khamecheian, M., Hafezi Moghaddas, N., and Alavipanah, S.K., 2009. Investigation of wind erosion in Sistan plain and its effect on soil engineering properties. Journal of Iranian Geological Engineering Association 2(3 and 4): 13-26. (In Persian with English Summary)
Su, Y., He, S.H., Wang, K., Shahtahmassebi, A.R., Zhang, L., Zhang, J., Zhang, M., and Gan, M., 2020. Quantifying the sustainability of three types of agricultural production in China: An emergy analysis with the integration of environmental. Journal of Cleaner Production 252: 30-58.
Ulgiati, S., and Brown, M.T., 1998. Monitoring patterns of sustainability in natural and man-made ecosystems. Ecological Modelling 108(1-3): 23-36.
Ulgiati, S., Odum, H.T., and Bastianoni, S., 1994. Emergy use environmental loading and sustainability. An emergy analysis of Italy. Ecological Modelling 73(3-4): 215-268.
USDA (The United States Department of Agriculture) Natural Resources Conservation Services. 2003. Managing soil organic matter. Technical Note No. 5. Available at: https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_ DOCUMENTS /nrcs142p2_050965.df.
Vassallo, P., Riley, S., Beiso, I., Ridolfi, R., and Fabiano, M., 2007. Emergy analysis for the environmental sustainability of an inshore fish farming system. Ecological Indicators 7(2): 290–298.
Wang, X., Dadouma, A., Chen, Y., Sui, P., Gao, W., Qin, F., Zhang, J., Xia, and Wu, B., 2014. Emergy analysis of grain production systems on large-scale farms in the North China Plain based on LCA. Agricultural Systems 128: 66-78.
Xi, Y.G., and Qin, P., 2009. Emergy evaluation of organic rice-duck mutualism system. Ecological Engineering 11: 1677-1683.
Yamane, T., 1967. Elementary Sampling theory. Englewood CliKs. Prentice-Hall, NJ, USA. pp. 405.
Yasini, H., Ghanbari, S., Asgharipour, M., and Seyedabadi, E., 2020. Evaluation of sustainability in wheat, onion and garlic cropping systems by joint use of emergy and economic accounting. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 30(2): 269-288. (In Persian with English Summary)
Zhang, D.Y., Ling, F.L., Zhang, L.F., Yang, S.Q., Liu, X.T., and Gao, W.S., 2005. Emergy analysis of planting system at Gongzhuling County in the main grain production region in Northeast China Plain. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering 21(6):12-17
Zhang, G., and Long, W., 2010. A key review on emergy analysis and assessment of biomass resources for a sustainable future. Energy Policy 29: 4129-4111.
Zhang, L.X., Song, B., and Chen, B., 2012. Emergy-based analysis of four farming systems: Insight into agricultural diversification in rural China. Journal of Cleaner Production 28: 33-44.
Zhang, L.X., Ulgiati, S., Yang, Z.F., and Chen, B., 2011. Emergy evaluation and economic analysis of three wetland fish farming systems in Nansi Lake area, China. Journal of Environmental Management 92: 683-694.
CAPTCHA Image