پاسخ گونه مرتعی اسپرس کپه داغی (.Hedysarum kopetdaghi Boriss) نسبت به برخی گرادیان‎های محیطی در رویشگاه‌های طبیعی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

2 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اراک، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

چکیده

معرفی گونه­های گیاهی مناسب و مطالعه رفتار آ‌‌ن‌ها نسبت به عوامل اکولوژیکی، راهنمای مؤثری در برنامه­های مدیریتی در اراضی دیم با هدف تولید علوفه و پایداری تولید غلات و همچنین اصلاح و احیای مراتع تخریب شده است. با توجه به تولید علوفه مناسب و اندمیک بودن گونه اسپرس کپه داغی (Hedysarum kopetdaghi Boriss.)، پاسخ این گونه به برخی از متغیرهای خاک و توپوگرافی، در رویشگاه‌های­ غالب گیاه در ارتفاعات شمالی رشته کوه‌های بینالود (کلاته آهن) و هزار مسجد (مریچگان) استان خراسان رضوی با استفاده از مدل‌‌جمعی تعمیم‌‌یافته (GAM؛ Generalized Additive Models) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که الگوی پاسخ این گونه در امتداد شیب درصد لاشبرگ سطح خاک و آهک خاک، از مدل افزایشی (Monotonic increase)، پیروی کرده، لذا با افزایش مقادیر این عوامل، فراوانی و درصد پوشش ‌‌گیاهی آن نیز بیشتر می‎شود. برعکس، پاسخ این گونه در امتداد شیب درصد سنگ و سنگریزه سطح خاک، از مدل کاهشی (Monotonic decrease) و در امتداد شیب درصد شن، درصد عصاره اشباع و اسیدیته خاک، از مدل زنگوله‌‌ای (Unimodal) و در پاسخ به درصد سیلت و کربن آلی خاک از مدل دو نمایی (Bimodal) پیروی کرد. نتایج همچنین نشان دادند که میانگین تولید علوفه خشک این گونه در رویشگاه‌های مورد مطالعه برابر 5/3۸ گرم در بوته بود. این گونه عمدتاً در خاک‌های لومی شنی تا لومی سیلتی پراکنش دارد. حد بهینه رشد آن برای درصد شن، درصد عصاره اشباع به‌‌ترتیب 50، 35 و برای اسیدیته خاک، 8/7 است. رابطه بین تراکم گونه با ارتفاع از سطح دریا تا حدی افزایشی است، امّا پس از آن با افزایش ارتفاع به بیش از ۱۷۰۰ متر روند نزولی دنبال می‎کند. با توجه به نتایج فوق، کشت این گیاه به‌عنوان یک علوفه خوش‌خوراک در دیم‌زارهای کم‌بازده با میزان بارندگی بالاتر از ۲۰۰ میلی‌متر توصیه میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Kopetdaghi Sainfoin (Hedysarum kopetdaghi Boriss.) as a Rangeland Plant Response to some Environmental Gradients in Nature Habitats of Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Majid Dashti 1
  • Hamid Reza Mirdavoudi 2
  • Seyyed Fazel Fazeli Kakhki 1
  • Narjes Azizi 1
1 Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mashhad, Iran
2 Assistant professor, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Arak, Iran.
چکیده [English]

Introduction[1]
A significant area of the country's rangelands has been destroyed, or their population has been severely reduced due to various factors such as uncontrolled exploitation, climate change, and other factors. Irregular and out-of-season grazing in different regions and the mismatch of the number of livestock with forage production capacity in the country's rangelands has reduced the population of edible plants in a region and reduced livestock's power supply in the country. Hedysarum kopetdaghi plant is an important species that grows in the rangeland ecosystems of North Khorasan, Khorasan Razavi, and Golestan provinces. It is one of the high-quality perennial herbaceous species that is mainly seen as a companion species in combination with summer pasture types in the country's northeast. The forage of this plant is of good quality and is grazed in all vegetative and reproductive stages. Considering the importance of forage, determining ecological factors affecting vegetation changes and examining the response of this species to changes in ecological factors in different ecological conditions, and determining the different stages of growth of this species in Khorasan Razavi province was studied by generalized Additive Model (GAM).
 
Materials and Methods
Kopetdaghi sainfoin (H. kopetdaghi) responses to some environmental gradients were studied ‎in its natural habitat in the northern heights of Binalood )Kalate Ahan( and the heights of Hezar Masjed (Marichgan), respectively. Vegetation sampling was done by the systematic-random method. The plant growth calendar (phenology) was recorded in different stages of vegetation, flowering, maturation, and seed fall, plant drying, and the phenological diagram of the plant were drawn in accordance with the Embrothermic curve. At the data preparation stage, initially the nominal and sequential variables such as soil texture and the relative data in the column related to each factor were identified. Generalized Additive Model (GAM) was used to investigate the response of this species to soil and topographic factors. The percentage of canopy cover of O. chorassanica was used to explore the relationship between species and the environment, and the ecological range was calculated as a function of the Gaussian response.
 
Results and Discussion
The results indicated that H. kopetdaghi is more distributed on sandy loam to silty loam soils. It has the highest yield in moderate amounts of sand (about 50%) and silt (about 35%). The results also showed that the relationship between the density of H. kopetdaghi and altitude (m. ASL) increases but then decreases with increasing altitude more than 1700 meters. It seems that altitude is a limiting factor (e.g. decreasing temperature and increasing light intensity) that affects species distribution. The response pattern of H. kopetdaghi along the gradient of litter and lime percentage of the soil followed the monotonic increase model, but along the gradient of the soil stones and pebbles, percentage followed the monotonic decrease model. The results also showed that the range of H. kopetdaghi canopy cover was 0.5%-1.82%, the density was 0.05-0.21 plants m-2, and dry biomass was 2.14-6.64 g.m-2, and the mean of ‎dry forage yield was 38.5 g.plant-1.
 
Conclusion
Overall, this study indicated ‎that H. kopetdaghi showed a significant response to changes in factors such as soil texture, saturation moisture content, lime percentage, organic carbon content, acidity, soil slope percentage, and litter percentage of soil surface. Among these factors, soil texture, lime content, and soil saturation moisture content are the most important factors affecting the presence and performance of this species, which can provide valuable information for the use of this species in degraded rangeland operations in areas with similar ecological characteristics. According to the above results, the cultivation of H. kopetdaghi is recommended as a palatable forage in low-yielding drylands with precipitation more than 200 mm. It is necessary to continue research on planting this species as well as its role in forage production and sustainable production in rain-fed grains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generalized Additive Model
  • Ordination
  • Species response curve
  • Topography
Abarsaji, G., Shahmoradi, A., and Zarekia, S., 2007. Autecology of Hedysarum Kopetdaghi in Golestan province. Iranian Journal of Range and Desert Research 4(3): 421-431. (In Persian with English Summary)
Ahmadi, K., Ebadzadeh, H.R., Hatami, F., Abdshah, H., and ‎Kazemian, A., 2019. Agricultural statistics letter. Vol 1: Crops. The Ministry of Jihad-e-Agriculture, Deputy of Economic Planning, Information and Communication Technology Center.
Akaike, H., 1974. A new look at the statistical model identification, Automatic Control, IEEE Transactions 19(6): 716-723.
Alavi, S.J., Zahedi Amiri, G., Rahmani, R., Marvi Mohajer, M.R., ‎Muys, B., and Nouri, Z., 2013. Investigation on the response of Fagus orientalis Lipsky to some environmental variables using beta function and its comparison with Gaussian function (Case study: Kheyrud forest research station). ‎Iranian Journal of Forest 5(2): 161-171. (In Persian with English Summary)
Alavi, S.J., Nouri, Z., and Zahedi Amiri, G., 2017. The response curve of beech tree (Fagus orientalis Lipsky.) in relation to environmental variables using generalized additive model. Journal of Wood and Forest Science and Technology 24(1): 29-42. (In Persian with English Summary)
Aliyahiaei, M., and Behbahanizad, A.A., 1993. Description of methods of chemical decomposition of soil. Soil and Water Research Institute Publications, Iran. 129 p. (In Persian)
Ardakani, M.R., 2009. General Ecology. University of Tehran Press, Iran. 331 p. (In Persian)
Arzani, H., and Abedi, M., 2015. Rangeland Assessment, Vegetation Coverage Measurement. Volume 2, University of Tehran Press, Iran. 305 p. (In Persian)
Austin, M.P., 2002. Spatial prediction of species distribution: An interface between ecological theory and statistical modelling. Ecological Modelling 157: 101-118.
Bakkenes, M., Alkemade, J.R.M., Ihle, F., Leemans, R., and Latour, J.B., 2002. Assessing the effects of forecasted climate change on the diversity and distribution of European higher plants for 2050. Global Change Biology 8: 390–407.
Berg, Å., Gärdenfors, U., and Von Proschwitz, T., 2004. Logistic regression models for predicting occurrence of terrestrial mollusks in southern Sweden – importance of environmental data quality and model complexity. Ecography 27: 83–93.
Carcey Hincz, P.A., and Diaz Aguilar, I., 2011. Impact of grazing on soil mesofauna diversity and community composition in deciduous forested rangelands of northwest Alberta. 23 p.
Dashti, M., Fayaz, M. and Hosseini Bamrood, G., 2020. Suitable season and rangeland planting method of Onobrychis chorassanica Bunge. in summer rangeland of Khorasan-e-Razavi. Iranian Journal of Rangeland and Desert Research, 27(4): 891-903. (In Persian with English Summary)
Dashti, M., Mirdavoudi, H., Ghasemi Arian, A., and Azizi, N., 2021. Effects of topography and soil variables on abundance of Onobrychis chorassanica Bunge. in Kardeh and Kurtian rangelands, Mashhad, Iran. Journal of Rangeland Science 11(3).
Esfanjani, J., Zare Chahouki, M.A., Rouhani, H., Esmaeili, M.M. and Behmanesh, B., 2017. Suitability habitat modelling species using Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) in rangelands Chaharbagh of Golestan province, Iran. Iranian Journal of Range and Desert Research 23(3): 516-526. (In Persian with English Summary)
Feizi, M.T., Khodagholi Morteza, M., Saeedfar, M., and Shahmoradi, A.A., 2003. Autecology study of Eurotia ceratoides (L.) C. A. Mey in Isfahan province. Iranian Range and Desert Research 10(4): 387-408. (In Persian with English Summary)
Faraji, A., 2014. Reaction of Artemisia deserti communities to some environmental changes in Markazi province. Master Thesis in Range Management, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Iran. 102 p. (In Persian with English Summary)
Godefroid, S., and Koedam, N., 2004. Interspecific variation in Soil compaction sensitivity among forest floor species. Biological Conservation 119: 207-217.
Gholinejad, B., Jonaidi Jaffari, A., 2020. Effect of environmental traits and grazing intensities on plant community distribution (Case study: Saral rangelands, Iran). Journal of Rangeland Science 10(2): 162-172.
Guisan, A., Weiss, S.B., and Weiss, A.D., 1999. GLM versus CCA spatial modeling of plant species distribution. Plant Ecology 143: 107–122.
Heidari Sharifabad, H., and Torknejad, H., 2010. Annual Alfalfa. Publications of Forests and Rangelands Research Institute, Iran. 187 p. (In Persian)
Heydari, F., Dianti-Tilki, Gh., and Alavi, S.J., 2017. Comparison of response curves of Bromus tomentellus and Achillea millefolium species to environmental gradients using a generalized collective model. Plant Ecology Conservation 5(11): 34-17. (In Persian with English Summary)
Hossein Jafari, S., Sepehry, A., Soltanloo, H., and Karimian, A.A., 2019. Effect of topography and soil properties on distribution of Ferula pseudalliacea (Bitter Asafetida) in Yazd province. Iranian Journal of Rangeland Science 9(2): 184-195. (In Persian with English Summary)
Khalasi Ahvazai, L., Zare Chahouki, M.A., Azarnivand, H., and Soltani Gardfaramarzi, M., 2011. Modeling the suitability of Eurotia ceratoides (L.) C.A.M. Using the methodological factor analysis of ecological nests (ENFA) in the northeastern rangelands of Semnan. Range 5(4): 373-362. (In Persian with English Summary)
Kleyer, M., Dray, S., Bello, F.D., Leps, J., Pakeman, R.J., Strauss, B., Thuiller, W., and Lavorel, S., 2012. Assessing species and community functional responses to environmental gradients: which multivariate methods? Journal Vegetative Scene 23: 805–821.
Kolahi, M., and Atri, M., 2014. The effect of ecological factors on vegetation in Hamedan Alvand region (Iran), International, Farming and Allied Sciences 3(5): 489-496.
Laris, P., and Wardell, D.A., 2006. Good, bad or 'necessary evil'? Reinterpreting the colonial during experiment in savanna landscapes of West Africa. The Geographical Journal 172: 271-290.
Leps, J., and Smilauer, P., 2003. Multivariate Analysis of Ecological Data using CANOCO. Cambridge University Press. 269 pp.
Marvi Mohajer, M.R., and Sefidi, K., 2012. Forest Ecology (translation). University Jihad Publications, Iran. 397 p. (In Persian)
Moisen, G.G., and Frescino, T.S., 2002. Comparing five modeling techniques for predicting forest characteristics. Ecological Modelling 157: 209–225.
Mirdavoudi, H., 2013. The effect of turbulence on plant diversity and invasive species in oak groves in western Iran (Case study: Dalab Ilam forest). Ph.D. Thesis, University of Tehran, Department of Forestry and Forest Economics, Iran. 128. (In Persian with English Summary)
Rahimi, A., 1999. Individual Ecology of Khorasan Onobrychis in Khorasan province. Master Thesis in Plant Science (Ecology-Systematic). Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Persian with English Summary)
Odum, E.P., 1971. Fundamentals of Ecology. 3rd ed. W.B. Saunders. Philadelphia. 574 pp.
Rechinger, K.H., 1984. Hedysarum In Rechinger, K. H.(Eds.), Flora Iranica 157 a: 366- 386. Akad. Druck- u Verlaags- Anst., Graz.
Robertson, M.P., 2003. Comparing models for predicting species’ potential distributions: A case study using correlative and mechanistic predictive modeling techniques. Ecological Modelling 164: 153–167.
Ter Braak, C.J.F. and Smilauer, P., 2002. Canoco, reference manual and CanoDraw for Windows user’s guide: software for canonical community ordination (version 4.5). Microcomputer Power, Ithaca.
Traoré, S., Zerbo, L., Schmidt, M., and Thiombiano, L., 2012. Acacia communities and species responses to soil and climate gradients in the Sudano-Sahelian zone of West Africa. Journal of Arid Environments 87: 144-152.
Wassie, A., Sterck, F.J., Teketay, D. and Bongers, F., 2009. Effect of livestock exclusion on tree regeneration in church forests of Ethiopia. Forest Ecology and Management 257: 765-772.
CAPTCHA Image