پاسخ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مرتبط با عملکرد بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch) به ازتوباکتر در مقایسه با کود اوره در خاک شور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه ارومیه، ایران.

2 گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch)، با طول دوره رشد کوتاه، به­عنوان یک گیاه دارویی سازگار با اقلیم ایران مطرح می­باشد. این آزمایش با هدف بررسی و مطالعه اثر کود اوره و ازتوباکتر بر روی گیاه بالنگوی شهری در شرایط خاک شور به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1397 در دانشگاه ارومیه انجام شد. تیمارهای آزمایش در چهار سطح کود نیتروژنه (کود اوره (پنج گرم در هر مترمربع)، ازتوباکتر (Azotobacter chroococcum) با جمعیت 109 عدد باکتری زنده و فعال در هر گرم کود بیولوژیک به دو ­صورت محلول­پاشی و بذرمال و تیمار بدون کود به­عنوان شاهد) و دو بستر خاک (غیر شور 91/0 و شور 70/6 دسی زیمنس بر متر) مرتب شدند. تیمار کود اوره در دو مرحله (9 و 11 هفته پس از کاشت) به­صورت دستی، کود­ بذرمال بیولوژیک هنگام کاشت در کرت­های موردنظر در تاریخ 21 اسفند ماه، و در تیمارهای محلول­پاشی، 11 هفته بعد از کاشت ازتوباکتر به‌صورت اسپری، بر روی گیاهان اعمال شدند. بذرمال ازتوباکتر در محیط شور باعث افزایش عملکرد بیولوژیکی (63/60 گرم بر مترمربع با احتساب ریشه و10/38 گرم بر مترمربع بدون احتساب ریشه) شد. برخلاف کاهش طول ساقه در خاک شور، مخصوصاً با اعمال محلول­پاشی ازتوباکتر، افزایش وزن گل با استفاده از کود اوره حتی در شرایط شور چشمگیر بود. بیشترین عملکرد دانه (71/22 گرم بر مترمربع) مربوط به گیاهان رشد کرده در محلول­پاشی ازتوباکتر در شرایط غیر شور بود. باوجود کاهش فسفر بخش هوایی در شرایط تنش شوری، فسفر ریشه تحت تأثیر شوری قرار نگرفت. گیاهان در شرایط تنش شوری و محلول­پاشی ازتوباکتر بیشترین غلظت کلروفیل کل و کارتنوئید را داشتند. کودهای اوره و بذرمال ازتوباکتر پرولین برگی را کاهش دادند. گلایسین بتائین و کربوهیدرات­های محلول در آب تحت تأثیر شوری خاک و انواع کود نیتروژنه قرار نگرفتند. سدیم بخش هوایی و ریشه در خاک شور افزایش یافت و کاربرد کود اوره منجر به افزایش مضاعف آن شد. به‌طورکلی، صرف ‌نظر از برخی تغییرات جزئی، شوری باعث کاهش در سطح پاسخ­های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد گیاه بالنگو شده است. البته مصرف کود­های نیتروژنه باعث کاهش خسارت شوری به‌ترتیب در تیمارهای بذرمال ازتوباکتر و اوره شد. محلول­پاشی ازتوباکتر مزیتی را در شرایط شور و غیر شور نسبت به شاهد نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physiological and Biochemical Yield-Related Response of Lallemantia iberica to Nitrogen Fertilizer Sources in Soil Salinity Conditions

نویسندگان [English]

  • Niloofar Bagheri 1
  • Alireza Pirzad 2
1 Department of Plant Production and Genetics, Urmia University, Iran
2 Department of Plant Production and Genetics, Urmia University, Iran.
چکیده [English]

Introduction
The medicinal plant Dragon's head (Lallemantia iberica, Lamiaceae family), is more commonly known as “Gara Zayrah” in most parts of Iran, particularly in Azarbaijan region. It is one of the most important spring herbaceous plants in rainy and dryland farming areas cultivated in most parts of Azerbaijan. The ever-expanding soil salinity under the influence of human activities restricts crop production worldwide, especially in arid and semiarid regions. One of the strategies to enhance the crop yield is increasing in off-farm inputs like application of fertilizers. Managing or adding fertilizer can severely affect crop production in saline conditions. Therefore, nutrient addition can increase or decrease plant resistance to salinity or it may not be affected by salinity at all. Accordingly, due to the importance of Dragon's head as a climate-adapted medicinal plant in Iran, this study aimed to evaluate the effect of nitrogen fertilizer sources (urea and Azotobacter) on the morphological characteristics of Lallemantia under salinity conditions.
Materials and Methods
An experiment was conducted as factorial layout based on randomized complete block design with three replications in 2018 at Urmia University (latitude 44° 58' East, latitude 37 ° 39' North and altitude 1363 m above sea level). Treatments consisted of four levels of nitrogen fertilizer (urea fertilizer, 50 kg/ha), Azotobacter as a foliar spraying and Azotobacter as a seeds inoculant (population of 109 per g) and no-fertilizer as control), and two soil salinity (saline was 6.70 and non-saline was 0.91 dS.m-1). The seed yield, biological yield, leaf relative water content, leaf area, leaf perimeter, leaf area index, sodium, potassium and phosphorus content in root and shoot, glycine betaine, osmolytes (osmotic regulators), leaf chlorophyll and carotenoids of Dragon's head were measured. The analysis of variance (ANOVA) was performed using GLM procedure (SAS 9.1.3, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA), with the means compared by LSD at P≤0.05.
Result and Discussion
The results showed that in non-saline conditions, the biological yield (regardless of root, as well as root included) treated by Azotobacter seed inoculant were decreased compared with control, while the biological yield of untreated control plants were identical with the application of other nitrogen treatments. However, biological yield increased by Azotobacter seed inoculant in saline soil. In contrast to the decrease in stem length in saline soils, especially with the Azotobacter foliar application, the flower weight gain was significantly higher with urea fertilizer even under saline conditions. The highest crop growth rate (regardless of root, as well as root included) was related to plants grown in saline soils without fertilizer application. In other words, except for seed treatment, Azotobacter had no significant effect on crop growth rate under salinity. Moreover, the greatest amount of root potassium was obtained from plants in non-saline conditions with urea fertilizer. Despite the decrease in aerial phosphorus under salinity stress, root phosphorus was not affected by salinity, whereas urea increased shoot and root phosphorus. The plants had the highest concentration of total chlorophyll and carotenoids under salinity and foliar application of Azotobacter. The highest reduction of carotenoid was observed in saline soils in control plants, urea and Azotobacter seed treatments, respectively. Despite increasing proline concentration in plants grown in saline soil, urea and seed inoculation lead to decreasing the leaf proline. Other osmotic regulators, glycinebeta and water-soluble carbohydrates were not affected by soil salinity and nitrogen fertilizer sources. Shoot and root sodium were increased in saline soils, and applying urea fertilizer caused more increases. Root potassium was not changed in saline soils, but potassium content of aerial parts was decreased. This resulted in a decrease in the potassium to sodium ratio of both aerial parts and the root.
Conclusion
In general, despite some minor changes, salinity caused decreasing the level of morphological and physiological responses related to the yield of Dragon's head plant. However, applying nitrogen fertilizers reduced salinity damages by seed inoculation of Azotobacter and urea, respectively. Azotobacter foliar application showed no advantage over saline and non-saline conditions over control treatment (without receiving fertilizer).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizers
  • Biomass
  • Carotenoids
  • Nitrogen fertilizers
  • Nutrients
Aspinall, D., 1986. Metabolic effects of water and salinity stress in relation to expansion of the leaf surface. Functional Plant Biology 13(1): 59-73.‏
Azad, M., Rostami, M., Ghaboli, M., and Mohedi, Z., 2017. Effect of salinity stress and salicylic acid on physiological characteristics of Lallemantia royleana. Journal of Plant Researches ‏31(2): 295-307 (In Persian with English Summary)
Bates, L.S., Waldren, R.P., and Teare, I.D., 1973. Rapid determination of free proline for water-stress studies. Plant and Soil 39(1): 205-207.‏
De Araújo, S.A., Silveira, J.A., Almeida, T.D., Rocha, I., Morais, D.L., and Viégas, R.A., 2006. Salinity tolerance of halophyte Atriplex nummularia L. grown under increasing NaCl levels. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 10(4): 848-854.‏
Dehghani, M., 2010. The effect of biological and chemical fertilizers on qualitative yield of shirazian chamomile. (Matricaria Recutita L.). Islamic Azad University Press. Iran. (In Persian with English Summary)
El-Keltawi, N.E., and Croteau, R., 1987. Salinity depression of growth and essential oil formation in spearmint and marjoram and its reversal by foliar applied cytokinin. Phytochemistry 26: 1333-1334.
Emad, M., 2000. Medicinal Herbs Identification and their Uses. Vol. 3. Tosee Rustaei Press, Tehran, Iran, 312 pp. (In Persian)
Erdal, G., Esengün, K., Erdal, H., and Gündüz, O., 2007. Energy use and economical analysis of sugar beet production in Tokat province of Turkey. Energy 32(1): 35-41.‏
Fetri, M., Dargahikhoo, A., and Rajabi, M., 2014. Effect of drought and salinity tensions on germination and seedling growth of common yarrow (Achillea millefolium L.) in laboratory conditions. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 2: 383-391.
Flowers, T.J., and Flowers, S.A., 2005. Why does salinity pose such a difficult problem for plant breeders? Agricultural Water Management 78(1-2): 15-24.‏
Gani Dehkordi, F., Gasemi Pir Balooti, A., Hamedi, B., and Malek Poor, F., 2011.  Different levels of water and nitrogen on morphological and physiological traits of chamomile (Matricaria aurea L.). Journal of Herbal Drugs 2(2): 101-111. (In Persian with English Summary) ‏
Glenn, E.P., Olsen, M., Frye, R., Moore, D., and Miyamoto, S., 1994. How much sodium accumulation is necessary for salt tolerance in subspecies of the halophyte Atriplex canescens? Plant, Cell and Environment 17(6): 711-719.
Grattan, S.R., and Grieve, C.M., 1999. Salinity-mineral nutrient relations in horticultural crops. Scientia Horticulturae 78(1-4): 127-157.
Greenway, H., and Munns, R., 1980. Mechanisms of salt tolerance in non-halophytes. Annual Review of Plant Physiology 31(1): 149-190.
Grieve, C.M., and Grattan, S.R., 1983. Rapid assay for determination of water soluble quaternary ammonium compounds. Plant and Soil 70(2): 303-307. ‏
Habibollahi, N., Mahdiyeh, M., and Amirjani, M.R., 2012. Effect of salt stress on growth, proline, antioxidant enzyme activity and photosystem II efficiency in salt-sensitive and -tolerant rice cultivars. Journal of Plant Biology 13: 96-85. (In Persian with English Summary)
Heidari, M., 2006. Physiology and Mechanisms of Resistance to Environmental Stresses in Crops. Shahroud University of Technology Publications, Shahrood, Iran. 244 pp. (In Persian)
Hosseini, R., Galeshi, S., Soltani, A., and Kalateh, M., 2012. The effect of nitrogen on yield and yield component in modern and old wheat cultivars. Electronic Journal of Crop Production 1(4): 187-199. (In Persian with English Summary)
Ion, V., Basa, A.G., Sandoiu, D.I., and Obrisca, M., 2011. Results regarding biological characteristics of the species Lallemantia iberica in the specific conditions from south Romania. UASVM Bucharest, Series A 54: 275-280.
Irigoyen, J.J., Einerich, D.W., and Sánchez‐Díaz, M., 1992. Water stress induced changes in concentrations of proline and total soluble sugars in nodulated alfalfa (Medicago sativa) plants. Physiologia Plantarum 84(1): 55-60.
‏Ivanova, V., and Vassilev, A., 2003. Biometric and physiological characteristics of chrysanthemum (Chrysanthemum indicum L.) plants grown at different rates of nitrogen fertilization. Journal of Central European Agriculture 4(1): 1-6.
Jalali, N.R., Homaee, M., and Mirnia, S.K., 2008. Modeling canola response to salinity in productive growth stages. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 12(44): 111-121. (In Persian with English Summary)
Kishor, P.K., Sangam, S., Amrutha, R.N., Laxmi, P.S., Naidu, K.R., Rao, K.R.S.S., and Sreenivasulu, N., 2005. Regulation of proline biosynthesis, degradation, uptake and transport in higher plants: Its implications in plant growth and abiotic stress tolerance. Current Science 88(3): 424-438.‏
Koocheki, A., and Seyyedi, S.M., 2015. Relationship between nitrogen and phosphorus use efficiency in saffron (Crocus sativus L.) as affected by mother corm size and fertilization. Industrial Crops and Products 71: 128-137.‏
Kozlowski, T.T., 1972. Plant Response and Control of Water Balance. Academic Press, New York, 382pp.‏
Lichtenthaler, H.K., and Buschmann, C., 2001. Chlorophylls and carotenoids: Measurement and characterization by UV‐VIS spectroscopy. Current Protocols in Food Analytical Chemistry 1(1): F4-3.‏
‏Maleki Farahani, S., Fayyaz, F., and Paravar, A., 2019. Effect of sowing date, nitrogen and phosphorus on grain yield, mucilage production, and nitrogen and phosphorus in Lallemantia royleana Benth. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 3(35): 351-366. ‏(In Persian with English Summary)
Mehmet, D.K., and Ahmet, Z.R., 2003. Effects of different soil salinity levels on germination and seedling growth of safflower (Carthamus tinctorius L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry 27: 221-227.
Mollafilabi, A., Rashed, M.H., Moodi, H., and Kafi, M., 2010. Effect of plant density and nitrogen on yield and yield components of black cumin (Nigella sativa L.). Acta Horticulturae 85: 115–126.  
Mona, Y.K., and Khalil, Y., 2006. How-far would Plantago afra L. respond to bio and organic manures amendments. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 2(1): 12-21. ‏
Munns, R., 1993. Physiological processes limiting plant growth in saline soils: some dogmas and hypotheses. Plant, Cell and Environment 16(1): 15-24.
Nabati, J., Kafi, M., Masoumi, A., and Mehrjerdi, M.Z., 2013. Effect of salinity and silicon application on photosynthetic characteristics of sorghum (Sorghum bicolor L.). International Journal of Agricultural Sciences 3(4): 483-492.‏ (In Persian with English Summary)
Naghibi, F., Mosaddegh, M., Mohammadi Motamed, M., and Ghorbani, A., 2010. Labiatae family in folk medicine in Iran: from ethnobotany to pharmacology. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 4(2): 63-79. (In Persian with English Summary)
Nikkhah, A., Khojastehpour, M., Emadi, B., Taheri-Rad, A., and Khorramdel, S., 2015. Environmental impacts of peanut production system using life cycle assessment methodology. Journal of Cleaner Production 92: 84-90. ‏
‏Nouri, K., Omidi, H., Naghdi badi, H.A., Torabi, H., and Fotokian, M.H., 2013. Effects of soil and water salinity on flower yield, soluble compounds, content of saline elements and essential oil quality of German chamomile (Shirazian babooneh, Matricaria recutita L.). Journal of Water Research in Agriculture 26(4): 367-79. (In Persian with English Summary)
Rabiee, M., Kavousi, M., Shokri Vahed, H., and Tousi Kehal, P., 2013. Effect of concentration and time of foliar spraying of nitrogen fertilizer on grain yield and important traits of rapeseed (Brassica napus L.) cv. Hyola 401. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 17(63): 43-53. (In Persian with English abstract)
Rahimi, Z., and Kafi, M., 2010. Effects of salinity and silicon application on biomass accumulation, sodium and potassium content of leaves and roots of Purslane (Portulaca oleracea L.). Journal of Water and Soil 24(2): 367-374. (In Persian with English Summary)
Rao, T.S., Purnapragnachar, H., and Hadimini, A.S., 1969. Effect of soil salinity on germination of paddy varieties. Journal Indian Society of Soil Science 17: 431-435.
Ritchie, S.W., Nguyen, H.T., and Holaday, A.S., 1990. Leaf water content and gas-exchange parameters of two wheat genotypes differing in drought resistance. Crop Science 30(1): 105-111. ‏
Sadighi, A.A., Bakhsh Colarestaghi, K., and Haj Mohammadnia Ghalibaf, K., 2014. Investigating the effect of urea and vermicompost fertilization on quantitative and qualitative yield of Althea officinalis L. Journal of Agroecology 6(1): 25-50. (In Persian with English Summary)
 Sadighi, A.A., Hajmohammadnia Ghalibaf, K., and Seyyedi, S.M., 2017. The effects of vermicompost and urea fertilizers on nitrogen, phosphorus and potassium uptake in marshmallow (Althea officinalis L.) organ. Journal of Plant Ecophysiology 28(9): 123-132. (In Persian with English Summary)
Saeedi, G.A., 2008. The impact of macro and micro elements on grain yield and other agronomic traits Sesame (Sesamum indicum L.) in Isfahan. Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resource 12(45): 379-390. (In Persian with English Summary)
Safari Mohammadieh, Z., Moghadam, M., Abedi, B., and Samiei, L., 2015. The effect of salinity stress on some functional parameters and morphological characteristics of green mint (Mentha spicata L.) in hydroponic conditions. Journal of Science and Technology of Greenhouse 6(23): 97-106. (In Persian with English Summary)
Salardini, A., and Mojtahedi, M., 1978. Principles of plant nutrition; nitrogen, zinc, iron. Tehran University Press. 2nd edition. 309 pp. (In Persian)
Salisbury, FB., and Ross, CW., 1992. Hormones and growth regulators: Auxins and gibberellins. pp. 357-372. In: Plant Physiology, 4th Ed., Wadsworth Public, California.
Sarmadian, GH., and Koocheki, A., 2013. Physiology of Agricultural Universities. Mashhad University Jihad Publications, Iran. 252 pp. (In Persian)
SAS Institute, 1999. SAS/Stat User’s Guide, Version 9.1. SAS Institute, Cary, NC.
Sharief, A.E., Mohamed, Z.A., and Salama, S.M., 1997. Evaluation of some sugar beet cultivars to NPK fertilizers and yield analysis. Mansoura University Journal of Agricultural Sciences 22(6): 1887-1903. ‏
Soughi, H., Kazemi, M., Kalateh Arabi, M., Shykh, F., Abroudi, S.A.M., and Askar, M., 2010. Effect of different amounts of foliar- and soil- applied N on yield and yield components of promising bread wheat (Triticum aestivum) lines in Gorgan. Electronic Journal of Crop Production 2(4): 167-176. (In Persian with English Summary)
Tabrizi, L., Amini, P., and Khoshbakht, K., 2015. Investigating the production systems and biodiversity of medicinal and aromatic plants in agricultural ecosystems of the province Qazvin. Journal of Agroecology 6(4): 880-890. (In Persian with English Summary)
Taiz, L., and Zeiger, E., 2010. Plant Physiology (5th Edition). Sinauer Associates Inc. 782 pp.
Lugtenberg, B., and Kamilova, F. 2009. Plant-growth-promoting rhizobacteria. Annual Review of Microbiology 63: 541-556.‏
Tenninghoff, E., and Houba, V. 2004. Plant Analysis Procedures (second Edition). Kluwer Academic Publishers, 180 pp.
Usher, G., 1974. A Dictionary of Plants used by Man. Constable and Company Ltd, 619pp.‏
Valliyodan, B., and Nguyen, H.T. 2006. Understanding regulatory networks and engineering for enhanced drought tolerance in plants. Current Opinion in Plant Biology 9(2): 189-195. ‏
Vojodi Mehrabani, L., Hassanpour aghdam, M.B., and Valizadeh Kamran, R. 2017. Growth and some physiological characteristics of savory (Satureja hortensis L.) as affected by salinity stress. Journal of Crop Ecophysiology 1(11): 99-110. (In Persian with English Summary)
Wu, S.C., Cao, Z.H., Li, Z.G., Cheung, K.C., and Wong, M.H. 2005. Effects of biofertilizer containing N-fixer, P and K solubilizers and AM fungi on maize growth: a greenhouse trial. Geoderma 125(1-2): 155-166. ‏
Youssef, A.A., Edris, AE. and Gomaa, A.M., 2004. A comparative study between some plant growth regulators and certain growth hormones producing microorganisms on growth and essential oil composition of Salvia officinalis L. Plant Annals of Agricultural Science 49: 299–311.
Zuccarini, P., 2008. Effects of silicon on photosynthesis, water relations and nutrient uptake of Phaseolus vulgaris under NaCl stress. Biologia Plantarum 52(1): 157-160.
CAPTCHA Image